Ktl-icon-tai-lieu

Tham luận đại hội liên đội về đạo đức

Được đăng lên bởi Shi Líng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THAM LUẬN VỀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG, GIÁO DỤC ĐẠO
ĐỨC, RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG SỐNG
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha c¸c anh chÞ phô tr¸ch!
Tha toµn thÓ c¸c b¹n ®éi viªn!
Võa qua em ®· ®îc nghe b¶n b¸o c¸o tæng kÕt cña Liªn ®éi n¨m häc 2014 - 2015
n th¶o ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m häc 2015 - 2016, em hoµn toµn nhÊt trÝ víi
hai bản b¸o c¸o trªn. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra, thay mÆt chi ®éi
Nguyễn Ngọc, em xin ®îc tham gãp mét i ý kiÕn gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc
truyÒn thèng, vµ rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng sèng cña ngêi ®éi viªn nh sau:
Mỗi ®éi viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp
cña d©n téc nh: HiÕu th¶o víi «ng cha nh÷ng ngêi ®· sinh ra ta cã c«ng dìng
dôc, nu«i ta kh«n lín. BiÕt ¬n d¹y b¶o cña c¸c thÇy gi¸o, ch¨m lo cña c¸c
nu«i, sù gióp ®ì cña nh÷ng ngêi xung quanh. Ghi nhí c«ng lao to lín cña cha anh
b»ng nh÷ng viÖc lµm thÓ: Tham gia tÝch cùc c«ng t¸c TrÇn Quèc To¶n, phong trµo
ho¹ch nhá”, phong trµo Uèng níc nhí nguån c¸c ho¹t ®éng do Liªn ®éi
nhµ trêng ph¸t ®éng chµo mõng c¸c ngµy lín trong n¨m như Ngµy nhµ gi¸o ViÖt
Nam 20/11, ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 22/12, ngµy gi¶i phãng MiÒn
Nam 30/4, ngµy 19/5 sinh nhËt B¸c ... Chóng ta ph¶i biÕt yªu quý gi÷ g×n b¶nc v¨n
ho¸ d©n téc, hµo trang phôc cña d©n téc m×nh, yªu c¸c lµn ®iÖu d©n ca, c¸c ®iÖu
móa, tiÕng s¸o, tiÕng khÌn.Đặc biệt phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà
trường phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, ra trường
những nguồn cán bộ góp phần xây dựng quê hương đất nước để xứng đánghọc sinh
của trường PTDTNT- THCS Văn Yên. Thêng xuyªn tu dìng t tëng, t¸c phong, lèi
sèng cña ngêi ®éi viªn ®Ó trë thµnh nh÷ng c«ng n Ých. Để làm được điều đó, các
bạn đội viên phải tự rèn cho mình những năng sống cần thiết như năng sống tự
giác: tự giác trong học tập, tự giác trong lao động vệ sinh, TDTT, VHVN....không để
thầy phải nhắc nhở; rèn năng thể hiện sự cảm thông: quan tâm, giúp đỡ chia sẻ
vui buồn nhau, không phân biệt giàu nghèo, dân tộc hay xa lánh bạn bè. Thực hiện
tốt khẩu hiệu Trường nhà, thầy cha mẹ, bạn là anh em. Đặc biệt phải
trang bị cho mình năng xác định mục tiêu: phần lớn các đội viên trong liên đội
con em các dân tộc hoàn cảnh khó khăn. vậy, chúng ta càng cần cố gắng nỗ lực
phấn đấu học tập rèn luyện phải xác định cho mình một mục tiêu để phấn đấu trở
thành những cán bộ trong tương lai đem vinh dự tới gia đình nhà trường.Thùc hiÖn
tèt ®iÒu lÖ, néi qui nhµ trêng, chÊp nh nghiªm chØnh Ph¸p luËt Nhµ níc. v¨n ho¸
khi tham gia giao th«ng, ý thøc b¶o trËt an ninh nhµ trêng. Hëng øng tham
gia tÝch cùc phong trµo “5 kh«ng” trau dåi, rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng xö lý mäi t×nh huèng
trong ®êi ng sinh ho¹t thêng ngµy, giao tiÕp øng v¨n minh Gäi b¹n xng t«i,
®ång c¶m, chia sÎ víi mäi ngêi xung quanh KÝnh tha §¹i héi!
Trªn ®©y mét vµi ý kiÕn tham gãp cña em t gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc
truyÒn thèng, vµ rÌn luyÖn c¸c n¨ng sèng, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña tÊt c¶
c¸c b¹n. Tc khi dõng lêi, em xin kÝnh chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, c¸c anh cphô
tr¸ch vµ c¸c b¹n ®éi viªn. Chóc §¹i héi thµnh c«ng rùc rì. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Tham luận đại hội liên đội về đạo đức - Người đăng: Shi Líng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tham luận đại hội liên đội về đạo đức 9 10 745