Ktl-icon-tai-lieu

tham nhũng

Được đăng lên bởi Thuần Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 8 lần
I. Thực trạng và nguyên nhân tham nhũng ở nước ta hiện nay
1. Khái quát tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay
Qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những
thành tựu to lớn về mọi mặt. Những kết quả đạt được từ việc đổi mới hệ thống
chính trị, cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hoàn
thiện hệ thống pháp luật và hội nhập quốc tế tạo ra tiền đề quan trọng cho việc
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu
đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ,
trong đó có tệ tham nhũng.
Tham nhũng thực ra không phải chuyện mới lạ ở Việt Nam, trong thời chiến
chúng ta cũng đã từng có, từng xử nhiều vụ tham nhũng lớn. Tuy nhiên, kể từ
thời kỳ đổi mới, nền kinh tế xã hội nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ
thì cũng đồng thời với một sự đánh đổi là tham nhũng xảy ra nhiều hơn với mức
độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Chính giai đoạn chuyển đổi (từ cơ chế tập trung
quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường), nửa nạc, nửa mỡ như hiện nay là
mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tệ tham nhũng. Có thể nói, ở nước ta trong giai
đoạn hiện nay, tệ tham nhũng đã trở thành quốc nạn, nó không phải là nguy cơ
nữa mà đã đã hiển hiện gây tác hại lớn cho nền kinh tế và xã hội nước ta. Tham
nhũng có ở mọi nơi, mọi lúc, nó len lõi đến mọi ngõ ngách, mọi cơ quan, tổ
chức, cá nhân; làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước, cản trở công cuộc phát
triển đất nước của chúng ta.
2. Nguyên nhân của tình trạng tham nhũng
Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân thuộc về khách quan,
có nguyên nhân chủ quan. Có thể khái quát bao gồm những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ: Đây là nguyên nhân
đầu tiên, quan trọng, có tính quyết định. Sự nghiệp đổi mới mà trọng tâm là đổi
mới quản lý kinh tế với việc xác định phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa đã đặt ra yêu cầu hết sức quan trọng là phải xây dựng
một hệ thống cơ chế chính sách pháp luật đầy đủ và từng bước hoàn thiện. Trong
khi đó, mặc dù chúng ta có nhiều cố gắng nhưng việc xây dựng thể chế pháp luật
vẫn không theo kịp, mặt khác chưa phản ánh và điều chỉnh kịp thời những vấn
đề đang đặt ra trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có định hướng.
Cơ chế chính sách pháp luật trong thời kỳ đổi mới chưa được hoàn thiện, thiếu
cụ thể, còn có sơ hở và thiếu nhất quán. Việc phân cấp quản l...
I. Thực trạng và nguyên nhân tham nhũng ở nước ta hiện nay
1. Khái quát tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay
Qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những
thành tựu to lớn về mọi mặt. Những kết quả đạt được từ việc đổi mới hệ thống
chính trị, chế quản kinh tế, cải cách hành chính, cải cách pháp, hoàn
thiện hệ thống pháp luật hội nhập quốc tế tạo ra tiền đề quan trọng cho việc
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền
hội chủ nghĩa của dân, do dân, dân. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu
đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ,
trong đó có tệ tham nhũng.
Tham nhũng thực ra không phải chuyện mới lạ Việt Nam, trong thời chiến
chúng ta cũng đã từng có, từng xử nhiều vụ tham nhũng lớn. Tuy nhiên, k từ
thời kỳ đổi mới, nền kinh tế hội nước ta những bước phát triển mạnh mẽ
thì cũng đồng thời với một sự đánh đổi là tham nhũng xảy ra nhiều hơn với mức
độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Chính giai đoạn chuyển đổi (từ cơ chế tập trung
quan liêu bao cấp sang chế thị trường), nửa nạc, nửa mỡ như hiện nay
mảnh đất u mỡ nuôi dưỡng tệ tham nhũng. thể nói, nước ta trong giai
đoạn hiện nay, tệ tham nhũng đã trở thành quốc nạn, không phải nguy
nữa đã đã hiển hiện gây c hại lớn cho nền kinh tế hội nước ta. Tham
nhũng mọi nơi, mọi lúc, len lõi đến mọi ngõ ngách, mọi quan, tổ
chức, nhân; làm giảm uy tín của Đảng Nhà nước, cản trở công cuộc phát
triển đất nước của chúng ta.
2. Nguyên nhân của tình trạng tham nhũng
Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân thuộc về khách quan,
có nguyên nhân chủ quan. Có thể khái quát bao gồm những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ: Đây nguyên nhân
đầu tiên, quan trọng, tính quyết định. Sự nghiệp đổi mới trọng tâm đổi
mới quản kinh tế với việc xác định phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng hội chủ nghĩa đã đặt ra yêu cầu hết sức quan trọng phải xây dựng
một hệ thống cơ chế chính sách pháp luật đầy đủ và từng bước hoàn thiện. Trong
khi đó, mặc dù chúng ta có nhiều cố gắng nhưng việc xây dựng thể chế pháp luật
vẫn không theo kịp, mặt khác chưa phản ánh điều chỉnh kịp thời những vấn
đề đang đặt ra trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có định hướng.
chế chính sách pháp luật trong thời kỳ đổi mới chưa được hoàn thiện, thiếu
cụ thể, còn hở thiếu nhất quán. Việc phân cấp quản giữa Trung ương
địa phương, việc phân biệt giữa quản nhà ớc và quản sản xuất kinh
doanh còn chưa được ch bạch, rang. Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp
nhà nước còn diễn ra chậm và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Cơ chế quản lý tài sản
công, quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp nhà nước chưa chặt chẽ dẫn đến
tình trạng “vô chủ” thiếu trách nhiệm.. Những nhược điểm đó làm nảy sinh tệ
quan lieu, tham nhũng thiếu kỷ cương, tạo điều kiện cho tệ hối lộ, lạm
công quỹ, nhũng nhiễu cấp dưới và nhân dân.
tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tham nhũng - Người đăng: Thuần Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tham nhũng 9 10 353