Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm quyền hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi lehuong280580
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN THẨM QUYỀN HÀNH CHÍNH
Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cập nhật: 09/11/2011 12:00
Dù phân loại các cơ quan nhà nước thế nào thì vẫn đi đến sự thừa nhận chung là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước của nước ta là hệ thống cơ quan
hành chính hay quản lý nhà nước, hành pháp…
1. Khái niệm và thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước
1.1. Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước
Bộ máy nhà nước có thể được hiểu gồm ba loại cơ quan là:
1. Các cơ quan quyền lực nhà nước, trong đó bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
2. Các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. Các cơ quan thuộc nhóm này tuỳ từng trường hợp, có thể được gọi là các cơ quan quản lý
nhà nước (theo nghĩa hẹp) hoặc cơ quan hành pháp hoặc cả hai…
3. Hệ thống cơ quan xét xử Toà án và Hệ thống cơ quan Viện kiểm sát.
Bên cạnh các hệ thống cơ quan nhà nước trên, trong bộ máy Nhà nước Việt Nam còn có cơ quan Chủ tịch nước.
Theo một cách phân loại khác, bộ máy nhà nước được chia thành ba hệ thống cơ quan theo ba chức năng là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo đó, cơ quan hành pháp là
Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp.
Dù phân loại các cơ quan nhà nước thế nào thì vẫn đi đến sự thừa nhận chung là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước của nước ta là hệ thống cơ quan
hành chính hay quản lý nhà nước, hành pháp…
1.2. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước
Bất cứ một cơ quan nhà nước nào khi nhắc đến thì dấu hiệu cần được làm rõ chính là chức năng được xác định là gì, hay nói cách khác là các cơ quan sử dụng quyền lực nhà
nước được giao thẩm quyền nào để thực hiện chức năng của mình. Vậy thẩm quyền hiểu theo nghĩa thông thường là không chỉ là nói đến quyền của cơ quan nào đấy mà còn
bao hàm cả nghĩa vụ của cơ quan này. Đối với các cơ quan nhà nước thì quyền cũng đồng thời được hiểu là nghĩa vụ, nhưng không thể nói ngược lại rằng mọi nghĩa vụ của cơ
quan ngược lại là quyền. Một cơ quan nhà nước có quyền thì đó cũng là quyền được trao và phải được thực hiện như một nghĩa vụ. Như vậy, nói thẩm quyền của cơ quan nhà
nước nhất định thì cũng có nghĩa tương tự như ta nói đến quyền và nghĩa vụ hoặc bằng cách khác là nói nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này. Nhưng, nếu nói đến thẩm quyền
và trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì có một nghĩa khác. Có thể diễn đạt cụm từ “thẩm quyền và trách nhiệm" thành cụm từ tương đương là: “n...
MÔN THẨM QUYỀN HÀNH CHÍNH
Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cập nhật: 09/11/2011 12:00
Dù phân loại các cơ quan nhà nước thế nào thì vẫn đi đến sự thừa nhận chung là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước của nước ta là hệ thống cơ quan
hành chính hay quản lý nhà nước, hành pháp…
1. Khái niệm và thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước
1.1. Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước
Bộ máy nhà nước có thể được hiểu gồm ba loại cơ quan là:
1. Các cơ quan quyền lực nhà nước, trong đó bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
2. Các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. Các cơ quan thuộc nhóm này tuỳ từng trường hợp, có thể được gọi là các cơ quan quản lý
nhà nước (theo nghĩa hẹp) hoặc cơ quan hành pháp hoặc cả hai…
3. Hệ thống cơ quan xét xử Toà án và Hệ thống cơ quan Viện kiểm sát.
Bên cạnh các hệ thống cơ quan nhà nước trên, trong bộ máy Nhà nước Việt Nam còn có cơ quan Chủ tịch nước.
Theo một cách phân loại khác, bộ máy nhà nước được chia thành ba hệ thống cơ quan theo ba chức năng là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo đó, cơ quan hành pháp là
Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp.
Dù phân loại các cơ quan nhà nước thế nào thì vẫn đi đến sự thừa nhận chung là Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước của nước ta là hệ thống cơ quan
hành chính hay quản lý nhà nước, hành pháp…
1.2. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước
Bất cứ một cơ quan nhà nước nào khi nhắc đến thì dấu hiệu cần được làm rõ chính là chức năng được xác định là gì, hay nói cách khác là các cơ quan sử dụng quyền lực nhà
nước được giao thẩm quyền nào để thực hiện chức năng của mình. Vậy thẩm quyền hiểu theo nghĩa thông thường là không chỉ là nói đến quyền của cơ quan nào đấy mà còn
bao hàm cả nghĩa vụ của cơ quan này. Đối với các cơ quan nhà nước thì quyền cũng đồng thời được hiểu là nghĩa vụ, nhưng không thể nói ngược lại rằng mọi nghĩa vụ của cơ
quan ngược lại là quyền. Một cơ quan nhà nước có quyền thì đó cũng là quyền được trao và phải được thực hiện như một nghĩa vụ. Như vậy, nói thẩm quyền của cơ quan nhà
nước nhất định thì cũng có nghĩa tương tự như ta nói đến quyền và nghĩa vụ hoặc bằng cách khác là nói nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này. Nhưng, nếu nói đến thẩm quyền
và trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì có một nghĩa khác. Có thể diễn đạt cụm từ “thẩm quyền và trách nhiệm" thành cụm từ tương đương là: “nhiệm vụ, quyền hạn (hoặc
quyền và nghĩa vụ) và trách nhiệm”.
Rõ ràng khi đó trách nhiệm phải được hiểu đầy đủ hơn, Nó không phải là nghĩa vụ theo nghĩa là nghĩa vụ được xác định cụ thể cùng với các quyền cho cơ quan nhà nước. Vậy,
trách nhiệm là gì? Khái niệm trách nhiệm được hiểu theo hai nghĩa là trách nhiệm pháp lý tích cực và trách nhiệm pháp lý tiêu cực. Trách nhiệm tích cực là muốn nói đến hành
vi được hoan nghênh, khen ngợi và thể hiện trạng thái hành vi (hành động hoặc không hành động) của cá nhân, tổ chức, cơ quan được thực hiện một cách chủ động các quyền
và nghĩa vụ được quy định cho mình. Trách nhiệm được được hiểu theo nghĩa là “trách nhiệm pháp lý tiêu cực” được sử dụng không phải để đánh giá sự xấu tốt của hành vi mà
để chỉ việc cá nhân, tổ chức, cơ quan do có hành vi vi phạm pháp luật (không thực hiện hợp pháp nhiệm vụ, quyền hạn được giao) phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trong trường
hợp này, người vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý ở trạng thái thụ động. Vì vậy, có thể gọi trách nhiệm pháp lý tiêu cực là trách nhiệm pháp lý thụ động. Từ đó cho thấy
cụm từ “thẩm quyền và trách nhiệm” của cơ quan nhà nước là cụm từ chỉ toàn bộ nhiệm vụ, quyền hạn (hay là quyền và nghĩa vụ) và trách nhiệm (tích cực) trong việc thực hiện
các nghĩa vụ, quyền hạn đó của cơ quan nhà nước.
2. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.1. Thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại hành chính.
Khái niệm “khiếu nại hành chính” được sử dụng trong trường hợp khiếu nại xảy ra trong quản lý hành chính nhà nước được giải quyết theo thủ tục hành chính, để phân biệt với
“khiếu kiện hành chính” là tranh chấp xảy ra trong quản lý hành chính nhà nước, nhưng được giải quyết theo con đường toà án (hay tư pháp). Có thể còn có cách hiểu khác là
việc công dân đề nghị xem xét, giải quyết đề nghị của cá nhân, tổ chức, cơ quan về quyền và lợi ích hợp pháp của mình dù được xem xét theo thủ tục hành chính hay thủ tục tư
pháp thì đều có tên gọi là “khiếu nại hành chính”.
Như vậy cùng một khái niệm mà có hai cách hiểu khác nhau, trong đó đều có những khái cạnh hợp lý nhất định. Trong hoạt động của mỗi nhà nước được phân thành các lĩnh
vực lập pháp, hành pháp và tư pháp với thừa nhận chung. Vì thế việc khiếu nại hành chính nảy sinh trong lĩnh vực nào thì được xác định tính từ theo nó, trong lĩnh vực hành
pháp được hiểu là khiếu nại hành chính. Tuy nhiên không phải cứ khiếu nại xẩy ra ở lĩnh vực nào theo cách phân loại trên là được hiểu theo phạm vi đó mà còn phụ thuộc vào
thủ tục xem xét giải quyết. Sự phân loại khiếu nại thành hai loại khiếu nại hành chính và khiếu nại tư pháp như trên về nguyên tắc, không phụ thuộc vào việc cơ quan nhà nước
nào sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại đó mà chỉ phụ thuộc vào sự phát sinh khiếu nại xuất phát trong lĩnh vực hoạt động nhà nước nào
Thực tiễn đời sống pháp luật xã hội nước ta cho thấy, khi công dân không thoả mãn với việc khiếu nại hành chính do các cơ quan giải quyết theo thủ tục hành chính thì sẽ tiếp
tục đề nghị Toà án xem xét, giải quyết khi đó việc giải quyết này sẽ được hiểu là khiếu kiện hành chính. Điều cần chú ý trong khái niệm “khiếu kiện hành chính”, tính từ “hành
chính” vẫn được giữ nguyên để chỉ vụ việc phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Do đó, sự khác nhau giữa hai cụm từ “khiếu nại hành chính" và “khiếu kiện
hành chính" là ở hai từ “khiếu nại" và “khiếu kiện" hiểu theo nghĩa là vụ việc được xem xét, giải quyết theo thủ tục nào. Trong Luật khiếu nại và tố cáo đã qui định, các khiếu
nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước trước hết là các khiếu nại nảy sinh trong lĩnh vực hành pháp hay quản lý hành chính nhà nước.
Trong Luật khiếu nại và tố cáo đã qui định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai thuộc về các cơ quan hành chính, trong đó kể cả cơ quan thanh tra. Trong trường
hợp không thể giải quyết được thì mới theo con đường tòa án, lục này sự việc không còn là khiếu nại mà thuộc về khái niệm khiếu kiện và thẩm quyền thuộc về tòa án. Trong
thực tế cho thấy, nhiều vụ việc khi được ra tòa thì lại bị trả về với nhiều lý do khác nhau trong đó liên quan đến thẩm quyền chiếm đáng kể.
Có thể khái quát một số giai đoạn chính phát triển pháp luật về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính và vai trò của các cơ quan thanh tra đánh dấu bằng sự ra đời
các văn bản sau:
- Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Theo đó, Chính phủ sẽ lập ngay một Ban Thanh tra đặc biệt, có uỷ nhiệm
là đi giám sát tất cả công việc và nhân viên của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. Điều 2 qui định nhiệm vụ của Ban Thanh tra đặc biệt là: “Nhận đơn khiếu nại
của nhân dân; điều tra hỏi chứng, xem xét các giấy tờ của Uỷ ban nhân dân hoặc các cơ quan của Chính phủ cần thiết cho công việc giám sát”. Sắc lệnh số 138b-SL ngày
18/12/1949 bãi bỏ Sắc lệnh số 64 ngày 23/11/1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đặt một Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Thủ tướng Phủ, cùng với nhiệm vụ xem xét
thi hành chủ trương của Chính phủ Ban Thanh tra của Chính phủ có nhiệm vụ “Thanh tra các sự khiếu nại của nhân dân[1].
1
Thẩm quyền hành chính nhà nước - Trang 2
Thẩm quyền hành chính nhà nước - Người đăng: lehuong280580
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thẩm quyền hành chính nhà nước 9 10 513