Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm quyền hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi lehuong280580
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG THẨM QUYỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Câu 1: Phân tích các hình thức thực hiện thẩm quyền hành chính nhà nước?

Trả lời:
a. Khái niệm về hành chính:
Hình thức thực hiện thẩm quyền hành chính là sự biểu hiện ra bên ngoài
về hoạt động của các chủ thể hành chính nhà nước trong việc thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình.
b. Các hình thức cơ bản thực hiện thẩm quyền hành chính nhà nước
Đặc trưng của hoạt động hành chính nhà nước là những hình thức pháp ly
liên kết chặt chẽ với nhau trên cơ sở sự thống nhất của chức năng chấp hành điều hành. Đồng thời thực tiễn quản ly nhà nước cũng cho thấy rằng hoạt động
hành chính nhà nước còn có thể được tiến hành dưới những hình thức không
mang tính pháp ly.
Có thể chia hình thức thực hiện thẩm quyền hành chính nhà nước thành
hai loại cơ bản:
- Những hình thức mang tính pháp ly được pháp luật quy định cụ thể về
nội dung, trình tự, thủ tục;
- Những hình thức không mang tính pháp ly được pháp luật quy định
những nguyên tắc, khuôn khổ chung để tiến hành chứ không quy định cụ thể về
nội dung, trình tự, thủ tục.
c. Hình thức mang tính pháp ly
- Ban hành văn bản quản ly nhà nước
+ Văn bản chủ đạo
Là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm đề ra
những chủ trương, các nhiệm vụ và biện pháp lớn đề cập những vấn đề chung có
tính chính trị- pháp ly của quốc gia và địa phương.
Các văn bản này là cơ sở trực tiếp để ban hành văn bản quy phạm pháp
luật và thường thể hiện ở hình thức nghị quyết. Nó đảm bảo sự thống nhất trong
lãnh đạo của hệ thống hành chính nhà nước.

+ Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước, cá nhân có
thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định,
trong đó có các quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm
điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan hành chính nhà
nước quy định những quy tắc xử sự chung trong lĩnh vực quản ly nhà nước;
những nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia quan hệ
quản ly nhà nước; xác định rõ thẩm quyền và thủ tục tiến hành hoạt động của
các đối tượng quản ly.v.v…
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp ly quan trọng
nhất trong hoạt động của các chủ thể ...

Câu 1: Phân tích các hình thức thực hiện thẩm quyền hành chính nhà nước?
Trả lời:


 !"!#$"
%&'&!(

)*#! #$+,",-
./*0$1234!%4,5
()6789-#$:4; 
#$<=#>/?#$+.@
,",-(
A=#$
19B
5C+,",-#>,",DE'
 ?&&!'F
5C+.@,",-#>,",DE
+G&.@.H/.@E'
 ?&&!'(
 !!"#
$%&"#
IJ%9!
K%9?"1#$=;
+!#1&"',",$D,+4=
E5,",-!3E,#1(
A"%912/,%9,,",
D#72E/(C=9934
L!3#$(
Thẩm quyền hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm quyền hành chính nhà nước - Người đăng: lehuong280580
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thẩm quyền hành chính nhà nước 9 10 308