Ktl-icon-tai-lieu

Tham vấn là gì?

Được đăng lên bởi hue67596-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tham vấn
1. Định nghĩa về tham vấn

Tham vấn là tiến trình giao tiếp giữa nhà tư vấn viên và thân chủ,
trong quá trình tương tác này nhằm khơi gôi và phát hiện tiềm năng,
sức mạnh để giúp thân chủ tự thực hiện chức năng và giải quyết vấn đề
của bản thân 1 cách thích hợp trong cuộc sống.
thông qua sự trao đổi, chia sẻ thân mật, chân tình giúp thân chủ hiểu và chấp
nhận thực tế của mình, tự tìm thấy tiềm năng bản thân để giải quyết vấn đề
của chính mình.
Tham vấn không giống như một cuộc nói chuyện. Tham vấn là một mối
quan hệ, một quá trình trong đó nhà tham vấn giúp thân chủ cải thiện cuộc sống
của họ bằng cách khai thác, hiểu và nhìn nhận được nội dung, ý nghĩa, cảm
giác và hành vi của họ. Nhà tham vấn không giải quyết vấn đề cho thân chủ ”.
Cụ thể là Nhà tham vấn giúp đỡ thân chủ cải thiện “trạng thái tâm lý của họ”. Việc này được
xem như một quá trình giúp thân chủ “nghĩ, cảm giác và hành động khác với trước và để từ
đó họ có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống của họ một cách có hiệu quả
hơn”.
2. Tham vấn là một "Tiến trình" có mở đầu, diễn biến và kết thúc. Nó diễn ra
trong suốt thời khoảng thời gian để thân chủ cảm nhận được vấn đề của họ như nó
chính như vậy. Đó là một tiến trình hướng tới kiến thức và hướng đến đạo lý làm
người (mở ra các tiềm năng của con người) và đòi hỏi một sự lớn lên (trưởng thành)
không chỉ ở các thân chủ mà cả ở nhà tham vấn.

* Tham vấn là một sự "Tương tác" (chia sẻ - giúp đỡ). Đó là quá trình trò chuyện,
chia sẻ, làm việc tay đôi giữa nhà tham vấn và thân chủ một cách tích cực, có hợp tác, nghĩa
là thân chủ phải nói sự thật vấn đề và bộc lộ bản thân của mình. Nhà tham vấn phải có sự kết
hợp về bằng cấp và bản năng tự nhiên. Sự tương tác này phải dựa trên quan niệm tâm linh và
các quan điểm nghề nghiệp, đòi hỏi sự tiến tới trung thực ở cả hai phía và kết quả là phải
giúp cho thân chủ hiểu rõ hơn về sự kiện, hoàn cảnh và chấp nhận bản thân mình.

* Tham vấn là một quá trình "Tìm tiềm năng": Tham vấn phải luôn coi thân chủ
là người có đầy sức mạnh và có vai trò khơi gợi được mặt mạnh, những cái ẩn trong vô
thức của thân chủ. Để làm được điều đó, nhà tham vấn phải chấp nhận thân chủ, chấp
nhận cảm xúc mà họ đang có ngay bây giờ và tại tây, phải động viên khuyến khích thân
chủ, thậm chí thỉnh thoảng phải hoạch định rõ tiềm năng của thân chủ để giúp họ tin vào
bản thân bởi một khi thân chủ tự tìm đến người tham vấn để giúp đỡ chia sẻ thì chính bản
thân họ đã có tiềm năng, tự bản thân họ đã biết họ đang có vấn đề v...
Tham vấn
1. Định nghĩa về tham vấn
Tham vấn tiến trình giao tiếp giữa nhà vấn viên thân chủ,
trong quá trình tương tác này nhằm khơi gôi phát hiện tiềm năng,
sức mạnh để giúp thân chủ tự thực hiện chức năng và giải quyết vấn đề
của bản thân 1 cách thích hợp trong cuộc sống.
thông qua sự trao đổi, chia sẻ thân mật, chân tình giúp thân chủ hiểu và chấp
nhận thực tế của nh, tự tìm thấy tiềm năng bản thân để giải quyết vấn đề
của chính mình.
Tham vấn kng giống như một cuộc nói chuyện. Tham vấn là một mối
quan hệ, một quá trình trong đó n tham vấn gp thân chcải thiện cuộc sống
của h bằng cách khai thác, hiểu và nhìn nhận được nội dung, ý nghĩa, cm
giác vành vi của họ. Ntham vấn không giải quyết vấn đề cho tn ch.
Cụ thể là Nhà tham vấn giúp đỡ thân chủ cải thiện trạng tháim lý của họ”. Việc này được
xem như một quá tnh giúp tn chnghĩ, cảm giác và hành động kc với trước và để từ
đó họ có thể đương đầu với những kkn trong cuộc sống của họ một cáchhiệu qu
n”.
2. Tham vấn là một "Tiến trình" có mở đầu, diễn biến và kết thúc. Nó diễn ra
trong suốt thời khoảng thời gian để thân ch cảm nhận được vấn đ của h như
chính như vậy. Đó một tiến trình hướng tới kiến thức và hướng đến đạo làm
người (m rac tiềm năng của con người)đòi hỏi một sự lớn lên (trưởng tnh)
không chỉ ở các thân chủ mà cả ở nhà tham vấn.
* Tham vấn là một s "Tương tác" (chia sẻ - giúp đỡ). Đó là quá trình trò chuyện,
chia sẻ, làm việc tay đôi giữa nhà tham vấn và thân chủ một cách tích cực, có hợp tác, nga
thân chủ phải nói sự thật vấn đề và bộc lộ bản tn của nh. Ntham vấn phải có sự kết
hợp về bằng cấpbản năng tự nhiên. Sự tương c này phải dựa tn quan nim tâm linh và
c quan điểm nghề nghip, đòi hỏi s tiến tới trung thực c hai phía và kết qu là phải
giúp cho tn chủ hiểu hơn về skiện, hn cảnh và chấp nhận bản tn mình.
Tham vấn là gì? - Trang 2
Tham vấn là gì? - Người đăng: hue67596-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tham vấn là gì? 9 10 136