Ktl-icon-tai-lieu

Thanh niên yêu nước

Được đăng lên bởi Đức Tuấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ,
HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thanh niên Việt Nam là một tầng lớp xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số cả nước (có độ
tuổi từ 16 đến 30, theo quy định của Luật Thanh niên).
Thanh niên Việt Nam không phải là một giai cấp nhưng có mặt ở tất cả giai cấp công nhân, giai
cấp nông dân, đội ngũ tri thức.
Thanh niên Việt Nam không phải là một tầng lớp xã hội độc lập, nhưng có quan hệ mật thiết với
các tầng lớp khác trong xã hội, thanh niên có mặt trên tất các lĩnh vực, các ngành, từ địa phương
lên Trung ương. Thanh niên có vị trí và vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ
nước, trong phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn hiện đại và là chủ thể
của tương lai tươi sáng.
Câu hỏi 1: Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá như thế nào về vị trí,
vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Thanh niên Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc - trong
cách mạng dân tộc dân chủ, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, trong thời kỳ kiến thiết đất nước, trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, luôn phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần
xung phong, gương mẫu, tình nguyện, xung kích đi đầu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng.
Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, lớp người, “xung phong trong cuộc phát triển
kinh tế và văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong mọi công việc. Thanh
nêin thu đua thực hiện khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Người động
viên khích lệ: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gia khổ nhất, nơi nào người
khác làm ít kết quả, thanh niên xung phong đều làm cho tốt”(2).
Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con
người. “Đảng đặt niềm tin âu sắc vào thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử,
đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu
mạnh, văn minh”. Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII nêu
rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng
đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam c...
THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ,
HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thanh niên Việt Nam là một tầng lớp xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số cả nước (có độ
tuổi từ 16 đến 30, theo quy định của Luật Thanh niên).
Thanh niên Việt Nam không phải một giai cấp nhưng mặt tất cả giai cấp công nhân, giai
cấp nông dân, đội ngũ tri thức.
Thanh niên Việt Nam không phải một tầng lớp hội độc lập, nhưng quan hệ mật thiết với
các tầng lớp khác trong xã hội, thanh niên có mặt trên tất các lĩnh vực, các ngành, từ địa phương
lên Trung ương. Thanh niên vị trí và vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ
nước, trong phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn hiện đại và là chủ thể
của tương lai tươi sáng.
Câu hỏi 1: Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá như thế nào về vị trí,
vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Thanh niên Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc - trong
cách mạng dân tộc dân chủ, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, trong thời kỳ kiến thiết đất nước, trong thời kđổi mới, thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, luôn phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần
xung phong, gương mẫu, tình nguyện, xung kích đi đầu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng.
Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, lớp người, “xung phong trong cuộc phát triển
kinh tế văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng ch nghĩa hội trong mọi công việc. Thanh
nêin thu đua thực hiện khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên”. Người động
viên khích lệ: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gia khổ nhất, nơi nào người
khác làm ít kết quả, thanh niên xung phong đều làm cho tốt”(2).
Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con
người. “Đảng đặt niềm tin âu sắc vào thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử,
đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng bảo vệ Tổ quốc giàu
mạnh, văn minh”. Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII nêu
rõ: Sự nghiệp đổi mới thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI vị trí xứng
đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước đi theo con đường
xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên(1) (2).
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương khoá X về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đã
khẳng định: Thanh niên rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng
xung kích trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tquyết định sự thành bại
của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tếxây dựng chủ nghĩa
hội. Thanh niên được đặt vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố
nguồn lực con người. Chăm lo phát triển thanh niên vừa mục tiêu, vừa động lực đảm bảo
cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.
Trước squan tâm, chăm sóc kỳ vọng lớn lao của Đảng Nhà nước, hơn bao giờ hết mỗi
thanh niên Việt Nam cần nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm học tập, tu dưỡng rèn luyện phấn
đấu trở thành lực lượng xung kích xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Câu hỏi 2: Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hội nhập
quốc tế, thanh niên Việt Nam đang đứng trước những thời cơ, thách thức gì?
Trả lời:
1- Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên
Từ năm 1986, đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, hiện nay đang tiến hành sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế quá trình
toàn cầu hoá, mở rộng quan hệ đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá, làm cho thế lực của
nước ta được củng cố vững chắc hơn, kinh tế có sự phát triển tương đối bền vững, đời sống vật
chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã
hội được bảo đảm.
Thanh niên yêu nước - Trang 2
Thanh niên yêu nước - Người đăng: Đức Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thanh niên yêu nước 9 10 318