Ktl-icon-tai-lieu

Thanh tra xác minh

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung Hiếu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM TRA, XÁC MINH
TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
I. Một số khái niệm
1. Thẩm tra: Là "điều tra, xem xét lại có đúng, có chính xác không một vấn
đề, một sự việc nào đó" 1.
Thẩm tra trong công tác kiểm tra của Đảng là hoạt động của tổ chức đảng tiến
hành xem xét, tra cứu, thẩm định những thông tin, sự kiện, sự việc có liên quan đến
nội dung, đối tượng kiểm tra. Thực chất của hoạt động thẩm tra là tiếp xúc với các
đối tượng cần thiết, thu thập tư liệu, tài liệutiếp cận hồ sơ, nắm bắt thông tin, tìm
kiếm những cơ sở ban đầu về những chứng cứ, nhân chứng, vật chứng ... để phục
vụ cho việc xác minh, thẩm định, kết luận sau này.
2. Xác minh: Là "làm cho rõ sự thật qua thực tế và chứng cứ cụ thể"2.
Xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng là những hoạt động diễn ra tiếp
theo hoặc cùng đan xen với hoạt động thẩm tra nhằm làm rõ hơn những thông tin,
sự kiện thông qua nhân chứng, vật chứng đã thu thập được ở khâu thẩm tra để đối
chiếu, so sánh, sàng lọc nhằm tìm ra chứng cứ xác thực, đúng đắn; phân biệt rõ
đúng sai và kết luận một cách khách quan, chính xác về con người và sự việc kiểm
tra.
3. Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng
Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng là "quá trình thực hiện các hoạt
động tìm kiếm, phát hiện, thu thập, xem xét, tra cứu, thẩm định, đánh giá và sử dụng các
chứng cứ; phân tích sự liên hệ và sự phù hợp giữa các chứng cứ với nhau và với vụ việc
theo phương pháp công tác đảng để tìm ra sự thật, chỉ rõ bản chất của sự việc và hành vi
của đối tượng được kiểm tra để kết luận rõ đúng sai"3.
Thẩm tra, xác minh là hai khái niệm không đồng nhất nhưng thường đi kèm nhau và
quan hệ biện chứng với nhau. Trong hoạt động thực tiễn thẩm tra và xác minh thường
1

Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2000, trang 922.

2

Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2000; trang 1140.

3

Theo báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài "Cơ sở lý luận, thực tiễn để đổi mới và nâng cao hiệu quả thẩm tra,
xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng" - Ủy ban kiểm tra Trung ương.

liên kết với nhau, hoặc thẩm tra trước, xác minh sau hoặc 2 hoạt động đan xen, bổ trợ
cho nhau. Thực tiễn công tác kiểm tra của Đảng cho thấy khái niệm thẩm tra, xác minh
được dùng với tư cách là một khái niệm ghép để chỉ một hoạt động có tính tổng hợp, hệ
thống trong công tác kiểm tra của Đảng.
Yêu cầu cơ bản của thẩm tra, xác minh là tìm ra bản chất, làm rõ sự thật bằng
chứng cứ và kiểm chứng trên cơ sở khoa...
Chuyên đề
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM TRA, XÁC MINH
TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
I. Một số khái niệm
1. Thẩm tra: "điều tra, xem xét lại đúng, chính xác không một vấn
đề, một sự việc nào đó"
1
.
Thẩm tra trong công tác kiểm tra của Đảng hoạt động của tổ chức đảng tiến
hành xem xét, tra cứu, thẩm định những thông tin, sự kiện, sự việc có liên quan đến
nội dung, đối tượng kiểm tra. Thực chất của hoạt động thẩm tra là tiếp xúc với các
đối tượng cần thiết, thu thập liệu, tài liệutiếp cận hồ sơ, nắm bắt thông tin, tìm
kiếm những sở ban đầu về những chứng cứ, nhân chứng, vật chứng ... để phục
vụ cho việc xác minh, thẩm định, kết luận sau này.
2. Xác minh: Là "làm cho rõ sự thật qua thực tế và chứng cứ cụ thể"
2
.
Xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng những hoạt động diễn ra tiếp
theo hoặc cùng đan xen với hoạt động thẩm tra nhằm làm hơn những thông tin,
sự kiện thông qua nhân chứng, vật chứng đã thu thập được khâu thẩm tra đđối
chiếu, so sánh, sàng lọc nhằm tìm ra chứng cứ xác thực, đúng đắn; phân biệt
đúng sai kết luận một cách khách quan, chínhc về con người và sự việc kiểm
tra.
3. Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng
Thm tra, xác minh trong công tác kiểm tra ca Đng là "quá tnh thc hin các hoạt
đng tìm kiếm, phát hin, thu thp, xem xét, tra cứu, thm đnh, đánh giá và s dng các
chng c; phân tích s liên hvà s phù hp giữa các chng c với nhau và vi v việc
theo phương pháp công tác đng đtìm ra sự thật, chỉ rõ bn cht ca s việc và hành vi
ca đối tưng đưc kim tra đ kết luận rõ đúng sai"
3
.
Thm tra, xác minh là hai ki niệm kng đng nhất nhưng thường đi kèm nhau và
quan hệ biện chng vi nhau. Trong hot đng thc tin thm tra và xác minh thưng
1
Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2000, trang 922.
2
Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2000; trang 1140.
3
Theo báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài "Cơ sở lý luận, thực tiễn để đổi mới và nâng cao hiệu quả thẩm tra,
xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng" - Ủy ban kiểm tra Trung ương.
Thanh tra xác minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh tra xác minh - Người đăng: Nguyễn Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thanh tra xác minh 9 10 244