Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận chủ nghĩa Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Hùng Porsche
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THẢO LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
CÂU 1: Phân tích những điều kiện khách quan và chủ quan của sứ mệnh lịch
sử giai cấp công nhân? Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân VN hiện
nay?
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất, xuất sắc nhất của
CNXÃ HỘI khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một
trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ nghĩa Mác. Trước sự khủng hoảng và
sụp đổ của CNXÃ HỘI ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động
và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các phần tử cơ hội, xét lại
và các thế lực thù địch đã lợi dung để tuyên truyền nhằm phủ nhận sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhận và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân, nhất là trong bối cảnh lịch sử hiện nay đang đặt ra
một cách bức thiết trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Khẳng định vai trò, sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân còn có ý nghĩa rất lớn trong việc hiểu rõ ý
nghĩa và nội dung căn bản cụ thể của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn
mới – giai đoạn phải thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Giai cấp CN là giai cấp của những người lđ được hình thành và phát triển
cùng với nền sản xuấtcn ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao; là giai cấp đại diện
của llịch sửản xuất và ptsản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay, có sứ mệnh lịch
sửử lđạo và tổ chức nhân dân lao động các nước tiến hành cm xã hộicn, xây dựng
chế độ xã hộicn, cscn.
Những đặc điểm cơ bản chung nhất của giai cấp công nhân:
Là giai cấp của những người lđ sản xuất ra vật chất là chủ yếu (với trình độ trí
tuệ ngày càng cao, đồng thời cũng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý
thuết được ứng dụng ngay trong sản xuất). Vì thế, giai cấp công nhân vẫn có vai
trò qđịnh nhất sự tồn tại và phát triển của xã hội.
Có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấpts ( giai cấp công
nhân: xoá bỏ chế độ tư hữu, xoá bỏ áp bức blột; giành chính quyềnuyền và làm chủ
xã hội. Giai cấpts không bao giờ tự rời bỏ những vấn đề cơ bản đó). Do vậy, giai
cấp công nhân có tinh thần cm triệt để.
Là “ giai cấp dân tộc”- vừa có qhệ qtế, vừa có bản sắc dân tộc, và chịu trách
nhiệm trước hết với dân tộc mình.
Có hệ ttưởng riêng của giai cấp mình: đó là cn MÁC - LÊNIN phản ánh sứ
của giai cấp công nhân, đồng thời hệ ttưởng đó dẫn dắt quá trình giai cấp công
nhân thực hiện sứ mệnh...
THẢO LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
CÂU 1: Phân tích những điều kiện khách quan và chủ quan của sứ mệnh lịch
sử giai cấp công nhân? Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân VN hiện
nay?
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phạm trù bản nhất, xuất sắc nhất của
CNXÃ HỘI khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân một
trong những cống hiến đại nhất của Chủ nghĩa Mác. Trước sự khủng hoảng
sụp đổ của CNXÃ HỘI ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động
và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các phần tử cơ hội, xét lại
và các thế lực thù địch đã lợi dung để tuyên truyền nhằm phủ nhận sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhận chủ nghĩa hội. vậy, vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân, nhất trong bối cảnh lịch sử hiện nay đang đặt ra
một cách bức thiết trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Khẳng định vai trò, sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân còn ý nghĩa rất lớn trong việc hiểu ý
nghĩa và nội dung căn bản cụ thể của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn
mới giai đoạn phải thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Giai cấp CN giai cấp của những người được hình thành phát triển
cùng với nền sản xuấtcn ngày càng hiện đại hội hoá cao; giai cấp đại diện
của llịch sửản xuất ptsản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay, sứ mệnh lịch
sửử lđạo tổ chức nhân dân lao động các nước tiến hành cm hộicn, xây dựng
chế độ xã hộicn, cscn.
Những đặc điểm cơ bản chung nhất của giai cấp công nhân:
Là giai cấp của những người lđ sản xuất ra vật chất là chủ yếu (với trình độ trí
tuệ ngày càng cao, đồng thời cũng ngày càng những sáng chế, phát minh
thuết được ứng dụng ngay trong sản xuất). thế, giai cấp công nhân vẫn vai
trò qđịnh nhất sự tồn tại và phát triển của xã hội.
lợi ích bản đối lập với lợi ích bản của giai cấpts ( giai cấp công
nhân: xoá bỏ chế độ tư hữu, xoá bỏ áp bức blột; giành chính quyềnuyền và làm chủ
hội. Giai cấpts không bao giờ tự rời bỏ những vấn đề bản đó). Do vậy, giai
cấp công nhân có tinh thần cm triệt để.
giai cấp dân tộc”- vừa qhệ qtế, vừa bản sắc dân tộc, chịu trách
nhiệm trước hết với dân tộc mình.
hệ ttưởng riêng của giai cấp mình: đó cn MÁC - LÊNIN phản ánh sứ
của giai cấp công nhân, đồng thời hệ ttưởng đó dẫn dắt quá trình giai cấp công
nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình nhằm giải phóng hội, giải
phòng con người. giai cấp công nhân Đảng tiên phong của mình ĐCS ( Đảng
MÁC - LÊNIN).
Thảo luận chủ nghĩa Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo luận chủ nghĩa Mác Lê Nin - Người đăng: Hùng Porsche
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thảo luận chủ nghĩa Mác Lê Nin 9 10 317