Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận tư tưởng

Được đăng lên bởi Hoa Thủy Tiên
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THẢO LUẬN: ‘BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

I.

KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"
Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt
đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô
giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học
tập và noi theo.
1. Mục đích
Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản
và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng
cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
2. Yêu cầu
- Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị và trong toàn
xã hội, không phô trương, hình thức.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc
triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy
mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua
yêu nước.
- Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm
tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân.
3. Nội dung cuộc vận động
- Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác
phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc"
và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất "cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư", ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý
thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham
nhũng, lãng phí.

- Mỗi người tự liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân; tổ chức để quần
chúng ở nơi công tác và nơi cư trú góp ý cho cán bộ, đảng viên.
- Các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng
viên, công chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình từng cơ quan,
đơn vị; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém; xử lý các sai
phạm đư...
THẢO LUẬN: ‘BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
I. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"
Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt
đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô
giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học
tập và noi theo.
1. Mục đích
Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản
và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng
cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
2. Yêu cầu
- Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị và trong toàn
xã hội, không phô trương, hình thức.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc
triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy
mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua
yêu nước.
- Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm
tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân.
3. Nội dung cuộc vận động
- Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác
phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc"
và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất "cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư", ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý
thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham
nhũng, lãng phí.
Thảo luận tư tưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo luận tư tưởng - Người đăng: Hoa Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thảo luận tư tưởng 9 10 919