Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận Xây dựng Đảng

Được đăng lên bởi Thuy Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1593 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh vào Việt Nam, đề ra những nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong Điều lệ Đảng
Đại hội XI như thế nào? Có những điểm nào sáng tạo?
A. Chủ đề:
- Điều lệ đảng, Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
B. Trọng tâm:
1. nội dung về xây dựng Đảng tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
2. Điểm sáng tạo
C. Dàn ý:
1. Nội dung về xây dựng Đảng tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo
nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ
cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến
tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân
tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo
vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội
tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích
của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội
công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã
hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
- Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí
tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước
để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng
của nhân dân.
- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ
làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu
đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê
bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân
dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn
kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính
trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò
của Nhà nước, Mặt trận Tổ qu...
Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh vào Việt Nam, đề ra những nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong Điều lệ Đảng
Đại hội XI như thế nào? Có những điểm nào sáng tạo?
A. Chủ đề:
- Điều lệ đảng, Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
B. Trọng tâm:
1. nội dung về xây dựng Đảng tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
2. Điểm sáng tạo
C. Dàn ý:
1. Nội dung về xây dựng Đảng tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, đã lãnh đạo
nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên ớc Việt Nam Dân chủ
cộng hoà (nay nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến
tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân
tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa hội bảo
vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội
tiên phong của nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích
của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội
công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa
hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
- Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng,
kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí
tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước
để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng
của nhân dân.
- Đảng một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ
làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách, thương yêu
đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình phê
bình, đoàn kết trên sở Cương lĩnh chính trị Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân
dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, tôn trọng phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn
kết lãnh đạo nhân dân tiến hành s nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính
trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò
của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của
giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà nh, độc lập dân tộc, dân chủ
tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
- Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tưởng tổ
chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Quan điểm của ĐCSVN về Đảng:
- Tăng cường XD đảng về chính trị: kiên định chủ nghĩa Mac Lênin, tưởng HCM,
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa Xã hội.
Thảo luận Xây dựng Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo luận Xây dựng Đảng - Người đăng: Thuy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thảo luận Xây dựng Đảng 9 10 254