Ktl-icon-tai-lieu

THẤY ĐAU LÒNG VÌ XÃ HỘI CÒN QUÁ NHIỀU NGƯỜI NGHÈO

Được đăng lên bởi thinhanhhp2010
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THẤY ĐAU LÒNG VÌ XÃ HỘI CÒN QUÁ NHIỀU NGƯỜI NGHÈO!

Một cảm giác buồn khôn tả, cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt cứ thế rơi bởi
thực tế cuộc đời còn quá nhiều số phận éo le. Chuyện là như thế: Thứ hai đầu tuần
tôi có giờ của lớp tôi chủ nhiệm, đầu năm học mới, học sinh phải đóng các khoản
thu nộp( ví như: Tiền học phí, tiền BHYT, tiền điện, tiền nước uống…) đó là
những khoản thu đúng, minh bạch mà mỗi gia đình có con trong độ tuổi đến trường
đều phải đóng góp. Sáng thứ hai tôi đang giảng bài trên lớp thì một người phụ nữ
dáng người gầy yếu, quần áo lấm lem, lấm láp toàn bùn với đất, có thể nói bộ đồ
đó đã cũ quá rồi! trên đầu đội chiếc nón, khăn bưng kín mặt, chân trần không giày
không dép, gặp tôi chị kéo rèm khăn xuống trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, chắc chị
vừa đi làm ngoài đồng về! nhìn chị tôi dự đoán năm nay chị khoảng 57 hoặc 58
tuổi. Vội vàng chị bước vào lớp!
-PHHS: “Cô Kim Anh! cho tôi gặp cô một lát để tôi đóng tiền học cho cháu”.
Theo phép lịch sự tôi răn dạy học sinh: Khi có khách tới thăm lớp, các em nhớ
chào hỏi nghiêm túc! Nhớ lời cô dậy CTHĐTQ đứng lên hô to: Nghiêm! Chúng
cháu chào Bác ạ! Và tôi thấy mình hạnh phúc vì học sinh đã biết nghe lời, có ý
thức tự giác, thế nhưng niềm vui ấy chưa tròn đã vội vàng vụt tắt, Chị cầm trên tay
một nắm tiền dày lớn nói vội trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Cô à, nhiều ngày tôi
bán rau, gom góp tôi đóng trước cho cháu tiền học phí, để ít thời gian nữa tôi đóng
nốt số tiền còn lại cô nhé!”, nhìn số tiền nhiều đồng năm nghìn, mười nghìn…tôi
nói: Chị là PHHS của em Tuấn Nam phải không!?
-PHHS: Đúng, mong cô giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cháu hoàn cảnh cháu đặc biệt
lắm cô ạ!
Nói đến đó giọng chị nghẹn lại không thành lời, những giọt nước mắt lã chã rơi, tủi
hơn, chua chát thể hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ đầy sương gió, bụi trần. Trái
tim tôi như ngừng đập trong giây lát hồi tưởng lại buổi đầu tiên làm quen với lớp
tôi chủ nhiệm, Hôm đó nhận lớp, tôi cùng học sinh tìm hiểu về tính cách, lực học
của từng em, tìm hiểu về hoàn cảnh, gia đình của từng bạn. Mục đích tôi làm như
vậy là để nắm bắt được thông tin xác thực để từ đó dạy dỗ, bảo ban, uốn nắn và
hơn cả là chia sẻ, đồng cảm với học sinh! Các bạn có biết, một lớp học không quá
nhiều học sinh thế nhưng già nửa là “hoàn cảnh”. Có ba hoàn cảnh để lại nỗi buồn,
day dứt, đeo đuổi trong tôi nhiều tuần và cho tới hôm nay gặp chị phụ huynh ấy,
người thật, việc thật tôi như muốn được khóc oà lên giống như một...

 !"#$%&'()*+( ,-*.("+#("*/(01(",(23!14*567#%8#
*95&0:#;(<&$(*#=&>?@*A(BCDEF*&GH(DI(*2*5J*4*K#0L&&L(
+#M"#:NKD3@+#*N(*#H!,0L&(O!*.!3#,*.>#(*@* #0M("$)*C (
*&(@PQR(*2J#=(*.@*R,#=(S,#=(0#H(,#=((23&?("TU0MDI
(*V(")*C (*&0W(",!#(*%X*!I!Y#"#K0Z(*MC(6C("0&-#05(62:("
0=&@* #0M(""M@F[$("*4*K#+#0K(""# ("%I#6\(D3@*Z!("2:#@*](V
^$("("2:#"LGG5&,<&L($CD_!DE!,D_!D$@CI(%`(Q3#0_,M*a(M#%0'
0M0bc<&$6'#6\(0L&0#*#5(M(,)*O(%2(")R(!d,*e(6L()*+(""#IG
)*+("^B@,"d@+#*f)BC6g!)*O(h&?("6\(!d;(D_!_!!'*+#,*1*f
QiK0#DI!("CI#0'("Q=(*Z(*f+#^90C$((O!(KG*f)*C ("jk*Cdjl
&-#F#QI("*f%23QICD3@
mn[Jo+p#!(**C+#"d@+!D$0a+#0M("#=(*.*C*$&qF
*EC@*B@Df*>9+#6O(^XG*.>#(*Jp*#M)*$*3#*O!D3@,$E!(*3
*IC*r#("*#\!W*3D:#+^AG04("D\(*+CJ"*#\!*W("
*$&*ICS$XI+#*_G!Z(**X(*@*WQZ*.>#(*0b%#5("*ED:#,Ms
*49"#$,*5(*2("(#=!Q&#_G*2K6;(0bQ#QI("Q]1,*fL!6\(KG
!(1!#=(^IGD3((M#Q#6C("#5("(_("*/(("ICJo+I,(*#=&("IG+#
%$(6K&,"C!"M@+#0M("623*C*$&#=(*.@*R,0aR*:#"#K((VK+#0M("
(?>?#=(;(DX#+(*Bq,(*Z(>?#=((*#=&0'("(O!("*Z(,!2:#("*Z(T+#
(M#J*fDIn[NKE!&_(K!@* #)*+("t
mn[JW(",!C("+"#W@0u"#K0Z(*,"#W@0u*$&*CI( (**$&0d%#H
D1!+X
M#05(0M"#.("*f("*/(DX#)*+("*I(*D:#,(*V(""#.(23!1Db*b67#,N#
*7(,*&K*$*a*#H(6v6\()*&+(!d)*1)*-0LG>27(""#M,%]#6L(F6$#
#!+#(*2("i("0A@6C(""#eGD$*'#28("DX#%&-#0L&#\(DI!<&E(Q3#D3@
+#*N(*#H!,+!0M(*A(D3@,+#`("*.>#(*Z!*#a&Q=R(*$*,D9*.
NKi("E!,Z!*#a&Q=*CI( (*,"#K0Z(*NKi("%X(F]0R*+#DI!(*2
QAGDI0a(1!%102w*+("#(h$*90ai0M^XG^Y,% C%K(,&?((1(QI
*7( DI*#K>x,0'(" !Q3#*.>#(*$%X(M%#5,!D3@*.)*+("<&$
(*#=&*.>#(**5(*2(""#I(yKDIo*CI( (*qFM%K*CI( (*0aDX#(Y#%&'(,
^KG^4,0EC0&-#6C("+#(*#=&&L(QI*C3#*+!(KG"d@*f@*]*&G(*_G,
("2:#*A,Q#H*A+#(*2!&?(02w)*MCID\("#?("(*2!04K6xC(%f
!/0$(*0;(QZCK(4K&D;("<&$$%X(X
mCI( (**4(*_J*2K+(*IE!Mz("2:#%I("CX#,!/QIE!,%?E!!_
DWE!l*$("&-#,!/)*+("0#%23(VK,!/o8QAGq(&+#E!,QZ)*+("M0_,
THẤY ĐAU LÒNG VÌ XÃ HỘI CÒN QUÁ NHIỀU NGƯỜI NGHÈO - Trang 2
THẤY ĐAU LÒNG VÌ XÃ HỘI CÒN QUÁ NHIỀU NGƯỜI NGHÈO - Người đăng: thinhanhhp2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THẤY ĐAU LÒNG VÌ XÃ HỘI CÒN QUÁ NHIỀU NGƯỜI NGHÈO 9 10 233