Ktl-icon-tai-lieu

Thể chế hành chính Nhà nước

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP TỔ 3

THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Hà nội 2015

CẤU TRÚC BÀI

MỘT
SỐ
VẤN
ĐỀ
CHUNG
VỀ THỂ
CHẾ
HÀNH
CHÍNH
NHÀ
NƯỚC

CÁC
YẾU
TỐ
TÁC
ĐỘNG
ĐẾN
THỂ
CHẾ
HÀNH
CHÍNH
NHÀ
NƯỚC

VAI
TRÒ
CỦA
THỂ
CHẾ
HÀNH
CHÍNH
NHÀ
NƯỚC

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH
NHÀ NƯỚC.
A, Khái niệm.

Thể chế hành chính nhà nước là thuật ngữ dùng để chỉ
hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh về các mặt:
 Tổ chức và hoạt động,
 Chế độ công vụ, tài chính,
 Nhân sự liên quan đến hệ thống các cơ quan hành chính nhà
nước; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên
mọi mặt đời sống xã hội của bộ máy hành chính nhà nước.

B. Phân biệt thể chế nhà nước với thể chế hành chính nhà
nước
Thể chế nhà nước
Là toàn bộ các văn kiện pháp
•
luật: Hiến pháp, luật, Bộ luật, văn bản
dưới luật để tạo thành khuôn khổ pháp
luật để Bộ máy nhà nước thực hiện
chức năng quản lý Nhà nước đối với
toàn xã hội, để cá nhân, tổ chức sống
và làm việc theo pháp luật.

Thể chế hành chính nhà nước

Là một hệ thống gồm Luật, các
•
văn bản dưới luật( chỉ thị, quyết định,
thông tư…) tạo khuôn khổ pháp lý cho
các cơ quan HCNN.
Thực hiện chức năng quản lý,
•
điều hành mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội.
•
Quy định các mối quan hệ trong
Bao trùm hoạt động quản lý Nhà hoạt động kinh tế cũng như các mối
•
nước liên quan đến tất cả các cơ quan quan hệ giữa các cơ quan và nội bộ
trong bộ Máy nhà nước . Số lượng lớn, bên trong các cơ quan HCNN.
Giới hạn trong hoạt động chấp
•
nội dung phức tạp.
hành và điều hành liên quan đến các
cơ quan thực thi quyền hành pháp. Số
lượng ít hơn, nội dung, kém phức tạp
hơn.

C. Các yếu tố tác động đến thể chế hành chính nhà nước.
Hệ thống các văn bản QPPL quy định nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm
quyền của các cơ quan thuộc bộ máy HCNN từ TW đến cơ sở.
Hệ thống QPPL quy định nội dung của quản lí NN trên tất cả các
mặt, các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm đảm bảo cho xã hội
phát triển ổn định, an toàn và bền vững( chính trị, kinh tế…)
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ công vụ và
quy chế công chức.
Hệ thống các chế định về tài phán hành chính nhằm giải quyết các tranh
chấp hành chính giữa công dân với nền hành chính thông qua khiếu kiện
về sự vi phạm pháp luật của các cơ quan quản lí hành chính NN đối với
công dân và các tổ chức xã hội.

Hệ thống các thủ tục HC nhằm giải quyết các quan hệ giữa NN với
công dân và các tổ chức xã hội.

II. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỂ CHẾ HÀNH
CHÍNH NHÀ NƯỚC
Thứ nhất: Ch...
BÀI TẬP TỔ 3
THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Hà nội 2015
Thể chế hành chính Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thể chế hành chính Nhà nước - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thể chế hành chính Nhà nước 9 10 674