Ktl-icon-tai-lieu

Thi Công Đoàn

Được đăng lên bởi Dương Tất Tuấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài dự thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển”
Họ và tên: Dương Tất Tuấn
Chức vụ:

P. Phòng kế hoạch - Tổng hợp

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào
ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam
đã trải qua mấy kỳ đại hội? Các kỳ Đại hội đó được tổ chức vào ngày, tháng, năm nào?
Ai được bầu làm chủ tịch? Từ ngày thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã
trải qua mấy lần đổi tên? Hãy kể tên?
Trả lời:
* Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1929. Do Chủ
tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
* Từ ngày thành lập đến nay, công đoàn Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội:
- Đại hội lần thứ I: Từ 1-15/1/1950.
Chủ tịch: Đồng chí Hoàng Quốc Việt , Ủy viên Thường vụ Trung ương.
- Ðại hội lần thứ II: Từ 23-27/2/1961.
Chủ tịch: Đồng chí Hoàng Quốc Việt
- Ðại hội lần thứ III: Từ 11-14/2/1974,
Chủ tịch: Đồng chí Hoàng Quốc Việt
- Ðại hội lần thứ IV: Từ 8-11/5/1978,
Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị BCH T.Ư Ðảng
- Ðại hội lần thứ V: Từ 16-18/11/1983.
Chủ tịch : Đồng chí Nguyễn Ðức Thuận. Tháng 2-1987 đồng chí Phạm Thế Duyệt được
bầu làm Chủ tịch.
- Ðại hội lần thứ VI: Từ ngày 17- 20/10/1988.
Chủ tịch : Đồng chí Nguyễn Văn Tư.
- Ðại hội lần thứ VII: Từ 9-12/11/1993.
Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Văn Tư.
- Ðại hội lần thứ VIII: Từ 3-6/11/998.
Chủ tịch : Đồng chí Cù thị Hậu.
- Ðại hội lần thứ IX: Từ 10-13/10/2003.
Chủ tịch: Ðồng chí Cù Thị Hậu. Tháng 12/2006, đồng chí Ðặng Ngọc Tùng ủy viên TW
Đảng được bầu làm Chủ tịch.
- Ðại hội lần thứ X: Từ 02-05/11/2008.
Chủ tịch: Đồng chí Đặng Ngọc Tùng.

- Đại hội lần thứ XI, Từ 27-30/7/2013.
Chủ tịch: Đồng chí Đặng Ngọc Tùng.
* Từ ngày thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã trải qua 6 lần đổi tên:
- Khi mới thành lập (1929) có tên là Tổng Công Hội đỏ;
- Nghiệp đoàn Ái Hữu (1936);
- Hội Công nhân phản đế (1939);
- Hội Công nhân Cứu quốc (1941);
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946);
- Tổng Công đoàn Việt Nam (1961);
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1988 đến nay).
Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã xác định
phương châm hành động của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 là gì?
Trả lời:
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã xác định phương châm hành động của tổ chức
công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 là: “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và
người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mớ...
Bài dự thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển”
Họ và tên: Dương Tất Tuấn
Chức vụ: P. Phòng kế hoạch - Tổng hợp
u hỏi 1:
Đồng chí y cho biết tổ chức Công đn Việt Nam được thành lập vào
ngày, tng, năm o? Do ai sáng lập? T khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam
đã trải qua mấy kỳ đại hội? Các k Đại hội đó được tổ chức vào ny, tng, m o?
Ai được bầu làm chủ tịch? T ngày thành lập đến nay, t chức Công đoàn Việt Nam đã
trải qua mấy lần đổi tên? y kể tên?
Tr lời:
* Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập o ngày 28 tháng 7 m 1929. Do Ch
tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
* Từ ngày thành lp đến nay, ng đn Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội:
- Đại hội lần thI: Từ 1-15/1/1950.
Chtịch: Đồng chí Hoàng Quốc Việt , Ủy viên Thường vTrung ương.
- Ðại hội lần thứ II: T23-27/2/1961.
Chủ tịch: Đồng chí Hoàng Quốc Việt
- Ðại hội lần thứ III: Từ 11-14/2/1974,
Chủ tịch: Đồng chí Hoàng Quốc Việt
- Ðại hội lần thứ IV: Từ 8-11/5/1978,
Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị BCH T.Ư Ðảng
- Ðại hội lần thứ V: Từ 16-18/11/1983.
Chủ tịch : Đồng chí Nguyễn Ðức Thuận. Tháng 2-1987 đồng chí Phạm Thế Duyệt được
bầu làm Chủ tịch.
- Ðại hội lần thứ VI: Từ ngày 17- 20/10/1988.
Chủ tịch : Đồng chí Nguyễn Văn Tư.
- Ðại hội lần thứ VII: Từ 9-12/11/1993.
Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Văn Tư.
- Ðại hội lần thứ VIII: Từ 3-6/11/998.
Chủ tịch : Đồng chí Cù thị Hậu.
- Ðại hội lần thứ IX: Từ 10-13/10/2003.
Chủ tịch: Ðồng chí Thị Hậu. Tháng 12/2006, đồng chí Ðặng Ngọc Tùng ủy viên TW
Đảng được bầu làm Chủ tịch.
- Ðại hội lần thứ X: Từ 02-05/11/2008.
Chủ tịch: Đồng chí Đặng Ngọc Tùng.
Thi Công Đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi Công Đoàn - Người đăng: Dương Tất Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thi Công Đoàn 9 10 56