Ktl-icon-tai-lieu

Thiết cảng bài thơ ngự chế, khắc lên bia

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết cảng - bài thơ ngự chế, khắc lên bia
Thiết Cảng” là bài thơ của vua Thiệu Trị ngự bút miêu tả phong cảnh và thuật lại
sự tích kỳ bí của con Kênh Sắt (Thiết Cảng), được khắc lên bia từ tháng 12 năm
Thiệu Trị thứ 2 (Nhâm Dần, 1842).
Tấm bia tọa lạc cạnh bờ Đông kênh, phía Tây đường thiên lý Bắc Nam, cách
mép đường QL 1 hiện nay khoảng 10m, thuộc địa hạt xã Diễn An, huyện Diễn
Châu. Tuy sát đường quốc lộ song đây lại là nơi rậm rạp hoang vu, cỏ gai um
tùm, ít người biết đến. Mấy năm gần đây, khi đọc bản dịch: "Văn bia Thiết
Cảng'' trên trang 1043 trong cuốn Văn khắc Hán Nôm Việt Nam, in lại trong Văn
bia Nghệ An, Nxb Nghệ An, 2004, trang 541, nhận thấy có nhiều chữ (từ) cần
được xem lại. Chúng tôi đã tìm đến nơi để khảo sát, nhưng chỉ sờ được một số
chữ, chưa tiếp cận được đầy đủ nguyên văn.
Từ đầu năm 2011, vùng đất này đã được phát quang, mọi người có thể đến
tham quan chiêm ngưỡng một Di sản lịch sử văn hóa có từ 169 năm trước, hiện
còn nguyên trạng. (Ảnh)
Bia có khổ 63x106cm, trán bia hình bán nguyệt, chạm đầu rồng. Xung quanh
chạm hoa lá xoắn đều. Mặt bia hướng về phía đường bộ. Lòng bia khắc bài thơ
thất ngôn bát cú, thể Đường luật, cỡ chữ lớn. Nối sau 2 câu mở đề và 2 câu thực
là 6 dòng chữ cỡ nhỏ chú thích về sự tích và việc hình thành con kênh. Lại tiếp 2
câu luận rồi đến 6 dòng chữ cỡ nhỏ chú thích, về sự tích sét đánh nổ tan hòn đá
cản dòng mà thuở ấy sức người đành chịu bó tay phải nhờ công tạo hóa mới mở
được dòng kênh. Cuối cùng là 2 câu kết của bài thơ và thời điểm khắc bia.

Nguyên văn chữ Hán như sau:
鐵港

縈回小澗萬峰中/聞道前人藉化公/鐵穴山腰留爛石/天威港口淺流通.史記:
唐時高駢為安南都護.駢使林諷嶺眾疏鑿此港以便漕運.至興元縣,山岡亂石,
人工推折殆,欲中止.時,五月,忽當晝,雷震數百聲打碎其亂石.尚遺一巨石.眾工
亦力不能施悉成港道.六月,聞雷復大震將巨石一時碎裂,港道乃成.時人稱為
天威港.港之西是鐵穴山,故有名鐵港. 玄微莫狀神機異/平坦尤徵世道
隆.相傳此港道因有江河引流通之嶺岫隨勢鑿之,自河內可通乂安以南.今則
相來田疇涵蓄貲農.若於山下縈紆則浮沙日壅以成平地.似乎天意,漕運有方,
設險有所,居中禦外不可通達如初.玄妙機緘亦為可知.玆因,事以理,論之怪異
之事.
耳食之言 隴蜀崤函無二此/搬耡趙楚妙何窮.
未足信也
紹治二年十二月吉日.

恭鑴

禦製詩一首
Bản phiên âm:
Thiết Cảng
Oanh hồi tiểu giản vạn phong trung/ Văn đáo tiền nhân tạ hóa công/ Thiết
Huyệt sơn yêu lưu lạn thạch/ Thiên Uy cảng khẩu thiển lưu thông. Sử kí
Đường thời Cao Biền vi An Nam đô hộ. Biền sử Lâm Phúng lĩnh chúng sơ tạc
thử cảng dĩ tiện tào vận. Chí Hưng Nguyên huyện, sơn cương loạn thạch, nhân
công thôi chiết đãi, dục trung chỉ. Thời, ngũ nguyệt, hốt đương trú, lôi chấn số
bách thanh đả toái kỳ loạn thạch. Thượng di nhất cự thạch. Chúng công diệc
lực bất năng thi tất thành cảng đạo. Lục nguyệt, văn lôi phục đại chấn tương cự
thạch nhất thời toái liệt, cảng đạo nãi thành. Thời ...
Thiết cng - bài thơ ngự chế, khc lên bia
Thiết Cảng” là bài thơ ca vua Thiu Tr ng bút miêu t phong cnh và thut li
s tích kca con Kênh St (Thiết Cảng), được khc lên bia từ tháng 12 năm
Thiu Tr th 2 (Nhâm Dn, 1842).
Tm bia ta lc cnh b Đông nh, phía y đường thiên Bc Nam, cách
mép đường QL 1 hin nay khong 10m, thuộc địa ht Din An, huyn Din
Châu. Tuy t đường quc lsong đây lại là i rậm rp hoang vu, c gai um
tùm, ít người biết đến. Mấy năm gần đây, khi đọc bn dch: "Văn bia Thiết
Cng'' tn trang 1043 trong cun n khc n Nôm Vit Nam, in li trong Văn
bia Ngh An, Nxb Ngh An, 2004, trang 541, nhn thy có nhiu ch (t) cn
được xem li. Chúng tôi đã tìm đến nơi để khảo t, nhưng ch s được mt s
ch, chưa tiếp cận được đầy đủ nguyên văn.
Tđầu m 2011, vùng đất này đã được phát quang, mọi người có th đến
tham quan chiêm ngưỡng mt Di sn lch svăn a có t169 năm trước, hin
còn nguyên trng. (nh)
Bia kh 63x106cm, trán bia nh bán nguyt, chạm đầu rng. Xung quanh
chm hoa xon đều. Mt bia hướng vphía đường b. Lòng bia khắc bài t
tht nn t cú, thĐường lut, c ch ln. Ni sau 2 câu mđ 2 u thc
6 dòng ch c nh chú tch v s tích vic hình thành con kênh. Li tiếp 2
câu lun ri đến 6 ng ch c nh chú tch, v stích sét đánh n tan hòn đá
cn dòng thu y sức người đành chịu tay phi nh công to hóa mi m
được dòng kênh. Cui cùng 2 câu kết ca bài tthời đim khc bia.
Nguyên văn ch n như sau:
Thiết cảng bài thơ ngự chế, khắc lên bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết cảng bài thơ ngự chế, khắc lên bia - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết cảng bài thơ ngự chế, khắc lên bia 9 10 452