Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ

Được đăng lên bởi Phan Dũng Bùi Chu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2449 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1. C¬ së to¸n häc cña b¶n ®å ®Þa h×nh
C¬ së to¸n häc cña b¶n ®å ®Þa h×nh bao gåm: tû lÖ, phÐp chiÕu, hÖ thèng to¹ ®é, c¬
së tr¾c ®Þa, sù ph©n m¶nh vµ bè côc cña b¶n ®å.
1.1.Tû lÖ.
Tû lÖ cña b¶n ®å ®îc x¸c ®Þnh møc ®é thu nhá cña bÒ mÆt tr¸i ®Êt khi biÓu thÞ lªn
b¶n ®å. Nã lµ tû sè gi÷a chiÒu dµi mét ®o¹n th¼ng trªn b¶n ®å vµ chiÒu dµi thùc
cña ®o¹n th¼ng ®ã ngoµi thùc ®Þa.
Cã 3 h×nh thøc thÓ hiÖn tû lÖ trªn b¶n ®å:
- Tû lÖ sè: VÝ dô: 1: 10.000
- Tû lÖ ch÷: VÝ dô: “1cm b¶n ®å b»ng 100m thùc ®Þa”.
- Tû lÖ thíc. Gåm thíc tû lÖ xiªn vµ thíc tû lÖ th¼ng. Trªn b¶n ®å ®Þa h×nh thêng
thÓ hiÖn c¶ 3 lo¹i tû lÖ trªn.
VÒ hÖ thèng tû lÖ b¶n ®å ®Þa h×nh th× níc ta còng dïng c¸c d·y tû lÖ nh hÇu hÕt
c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi, gåm c¸c tû lÖ: 1: 200, 1: 1.000, 1: 2.000, 1: 5.000, 1:
10.000, 1: 25.000, 1: 100.000 vµ tû lÖ nhá h¬n.
Tû lÖ cña b¶n ®å ®Þa h×nh chñ yÕu ®îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo môc ®Ých sö dông
b¶n ®å vµ ®Æc ®iÓm khu ®o. Yªu cÇu thiÕt kÕ quy ho¹ch cµng chi tiÕt , ®Þa h×nh, ®Þa
vËt hay c¸c c«ng tr×nh cÇn x©y dùng cµng phøc t¹p th× yªu cÇu tû lÖ cña b¶n ®å
cµng lín.
1.2. PhÐp chiÕu.
PhÐp chiÕu b¶n ®å lµ mét quy luËt to¸n häc cña sù biÓu thÞ bÒ mÆt Elippxoid
( hoÆc mÆt cÇu) cña tr¸i ®Êt trªn bÒ mÆt ph¼ng. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu phÐp
chiÕu kh¸c nhau vµ ®îc ph©n thµnh nhiÒu lo¹i nh: phÐp chiÕu ®ång gãc, phÐp chiÕu
®ång diÖn tÝch, phÐp chiÕu tù do,... HoÆc phÐp chiÕu h×nh nãn, phÐp chiÕu h×nh
trô,... Mçi lo¹i phÐp chiÕu chØ phï hîp cho tõng ®Æc ®iÓm l·nh thæ cña mçi quèc
gia vµ tuú thuéc vµo lo¹i b¶n ®å mµ ta cÇn thµnh lËp.
B¶n ®å ®Þa h×nh níc ta ®îc thµnh lËp trªn mÆt ph¼ng chiÕu h×nh Gauss - Kriuger.
PhÐp chiÕu Gauss - Kriuger lµ phÐp chiÕu h×nh trô ngang ®ång gãc, lÊy h×nh chiÕu
thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ - Người đăng: Phan Dũng Bùi Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
thiết kế kỹ thuật đo vẽ bản đồ 9 10 354