Ktl-icon-tai-lieu

Thời đại số 7

Được đăng lên bởi Tien Trinh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÀN CẦU HÓA
VÀ THAY ÐỔI CHÍNH TRỊ
Cao Huy Thuần*
Tóm tắt
Ðể nghiên cứu về tương quan giữa toàn cầu hóa và dân chủ, bài viết đề
nghị phân biệt "dân chủ hình thức" và "dân chủ kinh tế xã hội". Toàn
cầu hóa có khuynh hướng làm lan rộng dân chủ hình thức nhưng đồng
thời cũng có đe dọa phân chia xã hội ra làm hai thành phần, một thành
phần được toàn cầu hóa biệt đãi và do đó có khả năng hưởng thụ
những không gian tự do vừa được mở ra, và một thành phần bị toàn
cầu hóa gạt ra ngoài lề, trở thành công dân hạng nhì, cung cấp phiếu
cho các lãnh tụ, mới hoặc cũ.
Tuy nhiên bài viết không gạt bỏ dân chủ hình thức vì nó có khả năng
đáp ứng hai đòi hỏi của thời đại mới: mở cửa và cạnh tranh. Hơn nữa,
luật chơi của toàn cầu hóa là trong suốt, một sự áp dụng thông minh và
sáng tạo dân chủ hình thức có thể cần thiết để dẹp bỏ tệ hại tham
nhũng mà một bộ máy chính trị mờ ám dung dưỡng. Trong chừng mực
đó, một liều lượng hợp lý và điều độ của dân chủ hình thức có thể giúp
cho việc thực hiện nhu cầu mà thời đại mới ngày nay gọi là
gouvernance.

Các nước Tây phương tin rằng quá trình toàn cầu hóa sẽ làm thay
đổi chế độ chính trị trong các nước chuyên chế khiến các nước này
trước sau gì rồi cũng phải xuôi theo trào lưu dân chủ. Trước sau gì toàn
cầu hóa kinh tế cũng đưa đến toàn cầu hóa chính trị, bởi vì dân chủ và
thị trường có khuynh hướng đi kẹp đôi với nhau như một cặp bài
trùng. Luận cứ đó ngây thơ chăng ? Vững chắc chăng ? Hãy biết rằng
nó đang làm sống lại một tranh luận lý thuyết cổ điển đã làm sôi nổi
giấy mực trong những năm 60 về tương quan giữa phát triển kinh tế và
tiến bộ dân chủ: cái này phải đưa đến cái kia. Kinh nghiệm trước mắt
cho thấy cái này và cái kia không nhất thiết đi đôi đi cặp với nhau.
Chuyện toàn cầu hóa và dân chủ ngày nay e cũng sẽ thế chăng ?
Trong bài này, tôi không có ý đi vào tranh luận lý thuyết viễn vông,
chỉ nói những chuyện thực tế xảy ra sờ sờ trước mắt. Chuyện thực tế

48

THỜI ÐẠI số 7

trước tiên phải nói ngay, trước khi vào đề, là chính hai chữ dân chủ. Ai
cũng nói dân chủ, nhưng chắc gì người nói và người nghe cùng hiểu
chữ dân chủ như nhau. Ðể tránh chuyện ông nói gà bà nói vịt, tôi đề
nghị phân biệt dân chủ ra hai mặt, mặt hình thức và mặt nội dung. Nội
dung, đây là chỗ khó đồng ý với nhau nhất, nhưng ít ra cũng có thể
đồng ý rằng dân chủ chính trị nào lại chẳng có một nội dung xã hội,
kinh tế. Hình thức, dễ đồng ý hơn, nhất là ở chỗ tối thiểu. Nước nào
muốn nói rằng mình dân chủ đều phải nhờ cậy đến sự có mặt của cái
thùng phiếu...
TOÀN CU HÓA
VÀ THAY ÐI CHÍNH TR
Cao Huy Thun*
Tóm tt
Ð nghiên cu v tương quan gia toàn cu hóa và dân ch, bài viết đề
ngh phân bit "dân ch hình thc" và "dân ch kinh tế xã hi". Toàn
cu hóa có khuynh hướng làm lan rng dân ch hình thc nhưng đồng
thi cũng có đe da phân chia xã hi ra làm hai thành phn, mt thành
phn được toàn cu hóa bit đãi và do đó có kh năng hưởng th
nhng không gian t do va được m ra, và mt thành phn b toàn
cu hóa gt ra ngoài l, tr thành công dân hng nhì, cung cp phiếu
cho các lãnh t, mi hoc cũ.
Tuy nhiên bài viết không gt b dân ch hình thc vì nó có kh năng
đáp ng hai đòi hi ca thi đại mi: m ca và cnh tranh. Hơn na,
lut chơi ca toàn cu hóa là trong sut, mt s áp dng thông minh và
sáng to dân ch hình thc có th cn thiết để dp b t hi tham
nhũng mà mt b máy chính tr m ám dung dưỡng. Trong chng mc
đó, mt liu lượng hp lý và điu độ ca dân ch hình thc có th giúp
cho vic thc hin nhu cu mà thi đại mi ngày nay gi là
gouvernance.
C
ác nước Tây phương tin rng quá trình toàn cu hóa s làm thay
đổi chế độ chính tr trong các nước chuyên chế khiến các nước này
trước sau gì ri cũng phi xuôi theo trào lưu dân ch. Trước sau gì toàn
cu hóa kinh tế cũng đưa đến toàn cu hóa chính tr, bi vì dân ch
th trường có khuynh hướng đi kp đôi vi nhau như mt cp bài
trùng. Lun c đó ngây thơ chăng ? Vng chc chăng ? Hãy biết rng
đang làm sng li mt tranh lun lý thuyết c đin đã làm sôi ni
giy mc trong nhng năm 60 v tương quan gia phát trin kinh tế
tiến b dân ch: cái này phi đưa đến cái kia. Kinh nghim trước mt
cho thy cái này và cái kia không nht thiết đi đôi đi cp vi nhau.
Chuyn toàn cu hóa và dân ch ngày nay e cũng s thế chăng ?
Trong bài này, tôi không có ý đi vào tranh lun lý thuyết vin vông,
ch nói nhng chuyn thc tế xy ra s s trước mt. Chuyn thc tế
THI ÐI s 7
48
Thời đại số 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thời đại số 7 - Người đăng: Tien Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thời đại số 7 9 10 171