Ktl-icon-tai-lieu

Thông điệp 2014

Được đăng lên bởi buihuy9494-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong Thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định phải
kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là
cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế. Và ngày 12-8, Thủ tướng Chính phủ
đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
2014-2015 cho thấy quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ đối với một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của nền kinh tế giai đoạn 2014-2015.
Tăng trưởng khá sau cổ phần hóa
Thủ tướng Chính phủ trong Thông điệp đầu năm đã nhấn mạnh: cần thoái vốn đầu
tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc
thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. DNNN chỉ tập
trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh.
Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn
thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước
tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước.
Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện
công khai minh bạch kết quả hoạt động của DNNN theo quy định của pháp luật.
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và không nghiêm túc thực hiện Đề án
tái cơ cấu đã được phê duyệt.
"Chỉ có như vậy, chúng ta mới tạo được môi trường cạnh tranh bình đẳng và nâng
cao được hiệu quả hoạt động của DNNN, tăng cường sức mạnh của kinh tế nhà
nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế", Thủ tướng khẳng
định.
Trong Báo cáo tình hình tái cơ cấu DNNN (DNNN) các năm 2011-2013 và nhiệm
vụ, giải pháp đẩy mạnh đến năm 2015 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển
doanh nghiệp cho thấy, từ năm 2011 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, Chỉ thị về cổ phần hóa DNNN; phân công,
phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước;
thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả hoạt
động, giám sát và công khai tài chính của doanh nghiệp... Thủ tướng Chính phủ đã
hoàn thành phê duyệt các đề án sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2011-2015 của
các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Từ năm 2011 đến hết năm 2013, cả nước đã sắp xếp được 180 doanh nghiệp, trong
đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp và sắp xếp theo các hình thức khác 81 doanh
nghiệp; tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa từ trước đến nay là 4.065 doanh nghiệp.

Qua đó, DNNN tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vự...
Trong Thông điệp đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định phải
kiên quyết thực hiện tái cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm
cổ phần hóa, kể cả các tập đoàn kinh tế. ngày 12-8, Thủ tướng Chính phủ
đã chủ trì Hội ngh triển khai nhiệm vụ tái cấu doanh nghiệp Nhà nước
2014-2015 cho thấy quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ đối với một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của nền kinh tế giai đoạn 2014-2015.
Tăng trưởng khá sau cổ phần hóa
Thủ tướng Chính phủ trong Thông điệp đầu năm đã nhấn mạnh: cần thoái vốn đầu
ngoài ngànhbán phần vốnN nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc
thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả. DNNN chỉ tập
trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng quốc phòng an ninh.
Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn
thiện cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước
tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước.
Kiện toàn cán bộ quản nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện
công khai minh bạch kết qu hoạt động của DNNN theo quy định của pháp luật.
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và không nghiêm túc thực hiện Đ án
tái cơ cấu đã được phê duyệt.
"Chỉnhư vậy, chúng ta mới tạo được môi trường cạnh tranh nh đẳng nâng
cao được hiệu quả hoạt động của DNNN, tăng cường sức mạnh của kinh tế nhà
nước, góp phần ổn định kinh tế môtái cơ cấu nền kinh tế", Thủ ớng khẳng
định.
Trong Báo cáo nh hình táicấu DNNN (DNNN) các năm 2011-2013 nhiệm
vụ, giải pháp đẩy mạnh đến năm 2015 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển
doanh nghiệp cho thấy, từ năm 2011 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, Chỉ thị về cổ phần hóa DNNN; phân công,
phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ s hữu Nhà nước;
thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả hoạt
động, giám sát và công khai tài chính của doanh nghiệp... Thủ tướng Chính phủ đã
hoàn thành phê duyệt các đề án sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2011-2015 của
các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Từ năm 2011 đến hết năm 2013, cả nước đã sắp xếp được 180 doanh nghiệp, trong
đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp và sắp xếp theo các nh thức khác 81 doanh
nghiệp; tổng sdoanh nghiệp cổ phần hóa từ trước đến nay là 4.065 doanh nghiệp.
Thông điệp 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông điệp 2014 - Người đăng: buihuy9494-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thông điệp 2014 9 10 627