Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê và ra quyết định hiệu quả

Được đăng lên bởi vobaphong
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỐNG KÊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ
STATISTICS AND EFFECTIVE DECISION MAKING
MÃ SỐ: CSBB4
1. Thông tin về giảng viên
a. Giảng viên biên soạn
Họ và tên: Phạm Đăng Quyết
Chức danh khoa học, học vị: Tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành Thống kê
Nơi làm việc: Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ liên hệ: 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại, email: (04) 38 350 705, phamdangquyet@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp luận thống kê và chất lượng
số liệu thống kê. Các đề tài khoa học cấp bộ đã và đang nghiên cứu (chủ nhiệm
đề tài):
- Nghiên cứu áp dụng khung đánh giá chất lượng số liệu (DQAF) của Quỹ
Tiền tệ quốc tế IMF vào đánh giá chất lượng số liệu chỉ tiêu GDP ở Việt Nam
(2013-2014),
- Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Khung theo dõi và đánh giá
thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm
nhìn đến năm 2030 (2012-2013),
- Nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp tính chỉ tiêu dư thừa lao động
trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam (2011),
- Các giải pháp nâng cao năng lực công tác thống kê lao động – thương
binh và xã hội ở các cấp (Bộ, tỉnh, huyện, xã) (2009).
b. Dự kiến giảng viên tham gia giảng dạy
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Quy
Chức danh khoa học, học vị: Tiến sỹ kinh tế
Nơi làm việc: Học viện Hành chính
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản lý Nhà nước về kinh tế
Điện thoại, email: 0903463669, nghoangquy@yahoo.com

2

Các hướng nghiên cứu chính: QLNN về kinh tế; Kinh tế học; Chính sách
kinh tế; Hội nhập kinh tế quốc tế….
2. Thông tin chung về học phần, môn, chuyên đề, kỹ năng
- Tên học phần:
+ Tiếng Việt: Thống kê và ra quyết định hiệu quả
+ Tiếng Anh: Statistics and effective decision making
- Mã học phần: CSBB4
- Số tín chỉ (hoặc tiết, đối với các chương trình không đào tạo theo tín
chỉ): 30 tiết
- Yêu cầu của học phần (bắt buộc hay tự chọn): bắt buộc
- Các học phần tiên quyết (có hoặc không, phải ghi rõ): Đã học xong kiến
thức chung
- Các yêu cầu khác đối với học phần: phải có tài liệu học tập, biết sử dụng
chương trình Microsoft Excel.
- Giờ tín chỉ (hoặc tiết đối với các chương trình không đào tạo theo tín
chỉ) đối với các hoạt động:
+ Giảng lý thuyết: 20 tiết
+ Thảo luận:
+ Bài tập: 10 tiết
+ Các hoạt động khác:
- Địa chỉ đơn vị phụ trách học phần: Khoa sau đại học, Học viện hành
chính
3. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Trang bị các kiến thức về thống kê mô tả, thống kê suy luận,
lý thuyết quyết định thống kê và kỹ thuật thực hành ra quyết định hiệu quả được
cập nhật từ các giáo ...
1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỐNG KÊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ
STATISTICS AND EFFECTIVE DECISION MAKING
MÃ SỐ: CSBB4
1. Thông tin về giảng viên
a. Giảng viên biên soạn
Họ và tên: Phạm Đăng Quyết
Chức danh khoa học, học vị: Tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành Thống kê
Nơi làm việc: Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê
Địa chỉ liên hệ: 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại, email: (04) 38 350 705, phamdangquyet@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp luận thống chất lượng
số liệu thống kê. Các đề tài khoa học cấp bộ đã đang nghiên cứu (chủ nhiệm
đề tài):
- Nghiên cứu áp dụng khung đánh giá chất lượng số liệu (DQAF) của Quỹ
Tiền tệ quốc tế IMF vào đánh gchất ợng sliệu chỉ tiêu GDP Việt Nam
(2013-2014),
- Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Khung theo i đánh g
thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm
nhìn đến năm 2030 (2012-2013),
- Nghiên cứu và th nghim phương pháp tính ch tiêu dư thừa lao động
trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam (2011),
- Các giải pháp nâng cao năng lực công tác thống lao động thương
binh và xã hội ở các cấp (Bộ, tỉnh, huyện, xã) (2009).
b. Dự kiến giảng viên tham gia giảng dạy
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Quy
Chức danh khoa học, học vị: Tiến sỹ kinh tế
Nơi làm việc: Học viện Hành chính
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản lý Nhà nước v kinh tế
Điện thoại, email: 0903463669, nghoangquy@yahoo.com
Thống kê và ra quyết định hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thống kê và ra quyết định hiệu quả - Người đăng: vobaphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thống kê và ra quyết định hiệu quả 9 10 963