Ktl-icon-tai-lieu

thông tin trong quản lý

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN TRONG QUAN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG I: THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HCNN
I. THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HCNN
1. Khái niệm thông tin:
- Thông tin là tất cả những gì có thể giúp con người hiểu được về đối tượng mà mình quan tâm.
- Thông tin là kết quả của một tiến trình vận dụng và tổ chức dữ liệu theo cách bổ sung thêm kiến thức của người nhận.
2. TT trong quản lý:
- Trong quản lý, thông tin có thể được hiểu là những tín hiệu, thông điệp, tin tức mới được thu nhận, được hiểu và được đánh giá, có ích cho hoạt động quản lý.
- Thông tin quản lý phải gắn liền với quyết định quản lý và mục tiêu quản lý, cụ thể:
+ Mọi thông tin quản lý đều phục vụ cho việc ra quyết định và nhằm đạt được mục tiêu quản lý.
+ Mọi quyết định quản lý đều phải chứa đựng thông tin và sản phẩm của nó phải là thông tin.
Như vậy, bản chất của quá trình quản lý là xử lý thông tin, thông tin vừa là sản phẩm vừa là đối tượng của hoạt động quản lý.
2.1. Đặc điểm của thông tin trong quản lý:
- Đặc điểm 1: Khác với tin tức thông thường, thông tin quản lý bên cạnh tính thông điệp còn phải có địa chỉ cụ thể của người gửi và người nhận, phải có tác
dụng giúp người nhận ra được các quyết định quản lý, làm thay đổi trạng thái bất định của hệ thống.
- Đặc điểm 2: Thông tin quản lý là sản phẩm của lao động quản lý, đồng thời là những thông điệp, tin tức có lợi cho hệ thống quản lý, tức là giúp ích cho việc
ra quyết định và thực hiện mục tiêu quản lý. Giá trị thông tin của thông tin quản lý không bị mất đi mà còn được tăng lên trong quá trình tiêu dùng, tương tự
như tri thức và các sản phẩm trí tuệ khác, dễ dàng sao chép và nhân bản nhưng giá trị kinh tế lại giảm dần theo thời gian.
- Đặc điểm 3: Thông tin trong quản lý gắn liền với quyền uy, quyền lực lãnh đạo. Trong các hệ thống quản lý riêng biệt, ai nắm được hệ thống thông tin người
đó sẽ nắm được quyền lực.
<+> Thông tin trong QLNN:
- Là một bộ phận rất quan trọng của thông tin quản lý.
- Thông tin trong QLNN là cơ sở khoa học đảm bảo tính pháp lý, thực hiện đúng đường lối, chính sách, chính sách, đảm bảo tính hiệu quả cho quyết định
QLNN.
2.2. Tính chất của thông tin trong quản lý:
a. Tính định hướng:
- Thông tin luôn phản ánh mối quan hệ giữa nguồn tin và nơi nhận tin, tức là giữa đối tượng được phản ánh và nơi nhận phản ánh.
- Từ đối tượng được phản ánh đến chủ thể nhận phản ánh được xem là hướng của thông tin, thiếu một trong hai ngôi, thông tin không có hướng thì nó sẽ mất đi
ý nghĩa.
- Trên thực tế, hướng của thông t...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THÔNG TIN TRONG QUAN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG I: THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HCNN
I. THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HCNN
1. Khái niệm thông tin:
- Thông tin là tất cả những gì có thể giúp con người hiểu được về đối tượng mà mình quan tâm.
- Thông tin là kết quả của một tiến trình vận dụng và tổ chức dữ liệu theo cách bổ sung thêm kiến thức của người nhận.
2. TT trong quản lý:
- Trong quản lý, thông tin có thể được hiểu là những tín hiệu, thông điệp, tin tức mới được thu nhận, được hiểu và được đánh giá, có ích cho hoạt động quản lý.
- Thông tin quản lý phải gắn liền với quyết định quản lý và mục tiêu quản lý, cụ thể:
+ Mọi thông tin quản lý đều phục vụ cho việc ra quyết định và nhằm đạt được mục tiêu quản lý.
+ Mọi quyết định quản lý đều phải chứa đựng thông tin và sản phẩm của nó phải là thông tin.
Như vậy, bản chất của quá trình quản lý là xử lý thông tin, thông tin vừa là sản phẩm vừa là đối tượng của hoạt động quản lý.
2.1. Đặc điểm của thông tin trong quản lý:
- Đặc điểm 1: Khác với tin tức thông thường, thông tin quản lý bên cạnh tính thông điệp còn phải có địa chỉ cụ thể của người gửi và người nhận, phải có tác
dụng giúp người nhận ra được các quyết định quản lý, làm thay đổi trạng thái bất định của hệ thống.
- Đặc điểm 2: Thông tin quản lý là sản phẩm của lao động quản lý, đồng thời là những thông điệp, tin tức có lợi cho hệ thống quản lý, tức là giúp ích cho việc
ra quyết định và thực hiện mục tiêu quản lý. Giá trị thông tin của thông tin quản lý không bị mất đi mà còn được tăng lên trong quá trình tiêu dùng, tương tự
như tri thức và các sản phẩm trí tuệ khác, dễ dàng sao chép và nhân bản nhưng giá trị kinh tế lại giảm dần theo thời gian.
- Đặc điểm 3: Thông tin trong quản lý gắn liền với quyền uy, quyền lực lãnh đạo. Trong các hệ thống quản lý riêng biệt, ai nắm được hệ thống thông tin người
đó sẽ nắm được quyền lực.
<+> Thông tin trong QLNN:
- Là một bộ phận rất quan trọng của thông tin quản lý.
- Thông tin trong QLNN là cơ sở khoa học đảm bảo tính pháp lý, thực hiện đúng đường lối, chính sách, chính sách, đảm bảo tính hiệu quả cho quyết định
QLNN.
2.2. Tính chất của thông tin trong quản lý:
a. Tính định hướng:
- Thông tin luôn phản ánh mối quan hệ giữa nguồn tin và nơi nhận tin, tức là giữa đối tượng được phản ánh và nơi nhận phản ánh.
- Từ đối tượng được phản ánh đến chủ thể nhận phản ánh được xem là hướng của thông tin, thiếu một trong hai ngôi, thông tin không có hướng thì nó sẽ mất đi
ý nghĩa.
- Trên thực tế, hướng của thông tin được hiểu là từ nơi phát đến nơi nhận.
b. Tính tương đối:
- Một quá trình điều khiển phức tạp luôn mang tính bất định, tức là không cố định, vì mỗi thông tin nhận được phần lớn chỉ là sự phản ánh tương đối và không
đầy đủ về hiện tượng và sự vật được thông báo, nhất là các thông tin về hệ thống kinh tế - xã hội. Mặt khác, còn phụ thuộc vào khả năng thực tế và mức độ
chính xác của các phương pháp và phương tiện thu thập thông tin.
c. Tính thời điểm:
- Do thế giới luôn luôn vận động và biến đổi, thông tin luôn mang tính tức thời trong một thời điểm nhất định. Thông tin nhận được chỉ là bức tranh quá khứ
của đối tượng được xem xét.
d. Tính cục bộ:
- Mọi thông tin đều gắn với một công đoạn trong một quy trình, một giai đoạn trong quá trình điều khiển của một hệ thống cụ thể nào đó, thông tin đó có thể có
ý nghĩa rất quan trọng đối với hệ thống này nhưng lại không quan trọng đối với hệ thống khác.
e. Tính đa dạng:
- Thông tin có thể nói là vô hạn, cùng với đó thông tin có cách thể hiện vô cùng phong phú, trong đó có 3 dạng thể hiện chính: văn bản, âm thanh và hình ảnh
động.
2.3. Các tiêu chí của thông tin phục vụ quản lý:
a. Thông tin phải đúng:
- Tức là phải khách quan và chính xác, cần phương pháp thu thập khoa học: con người, trang thiết bị, phương pháp thu thập phù hợp.
b. Thông tin phải đủ:
- Tức là thông tin phải phản ánh một cách tương đối đầy đủ và trung thực về đối tượng được xem xét.
- Tuy nhiên cũng cần tránh những thông tin dư thừa, không cần thiết, ngoài luồng để mang lại hiệu quả kinh tế.
c. Thông tin phải kịp thời:
- Phải được thu thập đúng lúc, phản ánh đúng thực trạng của đối tượng.
d. Thông tin phải gắn với quá trình, diễn tiến của sự việc:
- Phải được đặt trong một xâu chuỗi có trình tự hợp lý, phải đảm bảo tính trật tự và có tổ chức của thông tin.
- Trong một hệ thống quản lý phân cấp, cần xác định thông tin thuộc cấp nào, do đâu cung cấp, hướng đến đâu và có tác dụng trong phạm vi nào?
e. Thông tin phải dùng được:
- Phải có nội dung, có giá trị thực sự để góp phần phân tích, thống kê, ra quyết định quản lý.
- Loại bỏ những thông tin không cần thiết để tiết kiệm chi phí thu thập thông tin.
2.4. Phân loại thông tin trong quản lý:
- Căn cứ vào yêu cầu, chức năng; vị trí và tính chất của thông tin trong hoạt động quản lý, có thể phân loại như sau:
a. Theo yêu cầu sử dụng:
- Thông tin chỉ đạo: Là những quyết định nhằm điều chỉnh đối tượng quản lý theo yêu cầu, thông thường là những mệnh lệnh, văn bản, quy định về một hoặc
nhiều vấn đề cụ thể trong quản lý.
- Thông tin báo cáo: Là những số liệu phân tích, tổng hợp, mô tả diễn biến, đặc điểm của đối tượng quản lý, thông thường là những mẫu báo cáo theo từng
chuyên ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị…
- Thông tin lưu trữ: Là những văn bản, bảng biểu, số liệu, hình ảnh… có giá trị nội dung được lưu trữ, làm cơ sở phục vụ cho những hoạt động trong tương lai,
hoặc đóng góp vào các yếu tố liên quan đến khối thông tin cần tạo dựng.
b. Theo chức năng:
- Thông tin pháp lý: Là những thông tin thuộc quy phạm pháp lý của Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và các vấn đề liên quan
đến đối tượng chịu sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, thường là luật, đạo luật, văn bản pháp quy.
Thông tin pháp lý tương đối cố định, có giá trị trong một thời gian nhất định.
- Thông tin thực tiễn: Là những thông tin phản ánh hiện trạng hoạt động quản lý, những thông tin phát sinh từ hoạt động quản lý Nhà nước.
Thông tin thực tiễn phải thể hiện khách quan, phù hợp với quy luật phát triển, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời, ảnh hưởng tới sự vận động và phát
triển của đối tượng quản lý.
- Thông tin dự báo: Là những thông tin về sự vật, sự việc có khả năng xuất hiện hay xảy đến nhằm phục vụ cho việc phân tích, dự báo những khả năng phát
triển của đối tượng quản lý.
c. Theo vị trí:
- Thông tin gốc: Là những thông tin vốn có, thể hiện bản chất của đối tượng quản lý, hoặc những thông tin xuất hiện do nhu cầu của quá trình quản lý, có giá trị
làm nền tảng, cơ sở cho hoạt động của những thông tin khác.
- Thông tin phát sinh: Là những thông tin xuất hiện trong quá trình hoạt động của hệ thống, là sản phẩm của quá trình thực tiễn nảy sinh từ hệ thống thừa hành
1
thông tin trong quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tin trong quản lý - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
thông tin trong quản lý 9 10 183