Ktl-icon-tai-lieu

Thủ Đức xưa và nay

Được đăng lên bởi thu-truc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ ĐỨC: XƯA VÀ NAY
Lâm Vĩnh Thế
Một Chút Lịch Sử Và Địa Lý
Cũng như mọi vùng đất khác ở Miền Nam, vùng Thủ Đức đã trãi qua nhiều đổi thay
về lãnh thổ và hành chánh trong mấy thế kỷ vừa qua.
Năm Mậu Dần (1698), Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được Chúa Minh Vương
Nguyễn Phúc Chu (1675-1725, tức Quốc Chúa) cử vào "kinh lược đất Chân Lạp, chia
đất Đông Phố thành hai huyện: lấy xứ ĐồngNai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn
Biên (Biên Hòa), lấy xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn (Gia Định)"
(1) . Năm 1808, vua Gia Long đổi dinh Trấn Biên thành trấn Biên Hòa, huyện Phước
Long được nâng lên thành phủ gồm 4 huyện là Bình An, Phước Chánh, Long Thành và
Phước An. Năm 1832, vua Minh Mạng đổi trấn Biên Hòa thành tỉnh Biên Hòa. Năm
1837, vua cho lập thêm phủ Phước Tuy và 2 huyện Ngãi An và Long Khánh. Huyện
Ngãi An gồm 4 tổng An Thổ, An Thủy, An Di và An Bình chính là vùng Thủ Đức ngày
nay. Trong thờI Pháp thuộc, huyện Ngãi An (Thủ Đức) được cho chuyển sang thuộc
tỉnh Gia Định. Trong thời Cộng Hòa (1955-75) quận Thủ Đức vẫn tiếp tục là một quận
của tỉnh Gia Định. Sau ngày 30-04-1975, quận Thủ Đức đổi thành huyện Thủ Đức và
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước năm 1975, quận Thủ Đức có diện tích vào khoảng 200 km2 và gồm có tất cả
15 xã với một dân số là 184.989 người. 15 xã là các xã sau đây (2):
• Long Thạnh Mỹ
• Long Bình
• Phú Hữu
• Thạnh Mỹ Lợi
• Bình Trưng
• Linh Xuân
• An Phú
• Phước Long
• Tam Bình
• Linh Đông
• Hiệp Bình
• Long Trường
• Long Phước
• Tăng Nhơn Phú
• Phước Bình
Sau năm 1975, có một số thay đổI về hành chánh và lãnh thổ của huyện Thủ Đức.
Theo quyển Danh Mục Các Đơn Vị Hành Chánh Việt Nam của Tổng Cục Thống Kê
xuất bản năm 1993, huyện Thủ Đức, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 1 thị trấn và
20 xã như sau (3):

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thị trấn Thủ Đức
Xã Linh Đông
Xã Hiệp Bình Chánh
Xã Hiệp Bình Phước
Xã Linh Xuân
Xã Linh Trung
Xã Tam Phú
Xã Tam Bình
Xã Phước Long
Xã Phước Bình
Xã Tân Phú
Xã Hiệp Phú
Xã Tăng Nhơn Phú
Xã Long Thạnh Mỹ
Xã Long Bình
Xã Long Phước
Xã An Phú
Xã Bình Trưng
Xã Phú Hữu
Xã Long Trường
Xã Thạnh Mỹ Lợi

Theo Nghị Định số 3-CP do Thủ Tướng Võ Văn Kiệt ký ngày 06-03-1997 (4), lãnh
thổ của huyện Thủ Đức được chia thành 3 quận: quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9.
Quận Thủ Đức chỉ còn bao gồm Thị trấn Thủ Đức, các xã Linh Đông, Linh Xuân, Linh
Trung, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Tam Bình, và một phần của các xã Phước
Long, Tân Phú và Hiệp Phú. Quận 2 bao gồm các xã An Phú, Bình Trưng và Thạnh Mỹ...
1
TH ĐỨC: XƯA VÀ NAY
Lâm Vĩnh Thế
Mt Chút Lch SĐịa Lý
Cũng như mi vùng đất khác Min Nam, vùng Th Đức đã trãi qua nhiu đổi thay
v lãnh th và hành chánh trong my thế k va qua.
Năm Mu Dn (1698), Thng sut Nguyn Hu Cnh được Chúa Minh Vương
Nguyn Phúc Chu (1675-1725, tc Quc Chúa) c vào "kinh lược đất Chân Lp, chia
đất Đông Ph thành hai huyn: ly x ĐồngNai làm huyn Phước Long, dng dinh Trn
Biên (Biên Hòa), ly x Sài Côn làm huyn Tân Bình, dng dinh Phiên Trn (Gia Định)"
(1) . Năm 1808, vua Gia Long đổi dinh Trn Biên thành trn Biên Hòa, huyn Phước
Long được nâng lên thành ph gm 4 huyn là Bình An, Phước Chánh, Long Thành và
Phước An. Năm 1832, vua Minh Mng đổi trn Biên Hòa thành tnh Biên Hòa. Năm
1837, vua cho lp thêm ph Phước Tuy và 2 huyn Ngãi An và Long Khánh. Huyn
Ngãi An gm 4 tng An Th, An Thy, An Di và An Bình chính là vùng Th Đức ngày
nay. Trong thI Pháp thuc, huyn Ngãi An (Th Đức) được cho chuyn sang thuc
tnh Gia Định. Trong thi Cng Hòa (1955-75) qun Th Đức vn tiếp tc là mt qun
ca tnh Gia Định. Sau ngày 30-04-1975, qun Th Đức đổi thành huyn Th Đức và
thuc Thành ph H Chí Minh.
Trước năm 1975, qun Th Đức có din tích vào khong 200 km2 và gm có tt c
15 xã vi mt dân s là 184.989 người. 15 xã là các xã sau đây (2):
Long Thnh M
Long Bình
Phú Hu
Thnh M Li
Bình Trưng
Linh Xuân
An Phú
Phước Long
Tam Bình
Linh Đông
Hip Bình
Long Trường
Long Phước
Tăng Nhơn Phú
Phước Bình
Sau năm 1975, có mt s thay đổI v hành chánh và lãnh th ca huyn Th Đức.
Theo quyn Danh Mc Các Đơn V Hành Chánh Vit Nam ca Tng Cc Thng Kê
xut bn năm 1993, huyn Th Đức, thuc Thành ph H Chí Minh, gm 1 th trn và
20 xã như sau (3):
Thủ Đức xưa và nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ Đức xưa và nay - Người đăng: thu-truc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thủ Đức xưa và nay 9 10 324