Ktl-icon-tai-lieu

Thu hoạch chính trị hè 2015

Được đăng lên bởi Lưu Quốc Thoại
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHỤNG HIỆP
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÂY DƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH
(CHÍNH TRỊ HÈ 2015)
Qua nghiên cứu chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2015 “Về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.
Mỗi thầy cố phải làm gì để thực hiện tốt nội dung trên.
Qua nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tâp gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2015 “Về trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đàon kết
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” bản thân nhận thức về thực hiện một số
nhiệm vụ cụ thể sau đây để góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2015:
Về trung thực: Trung thực là ngay thẳng không tham lam, không gian dối,
thành thật với mọi người và với công việc.
Trước hết là trung thực với bản thân: Nghĩa là làm điều gì cũng phải tự vấn
với bản thân, khhông được tự dói lòng, dối lương tâm.
Trung thực với mọi người: Trước hết là trung thực với bản thân, trung thực
với bạn bè, đồng nghiệp, với những người xung quanh, trung thực với lãnh đạo.
Trung thực với công việc: Làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, làm
phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Trung thực và trách nhiệm là hành động đúng đắn của một người có trách
nhiệm trong công việc, trong tổ chức.
Trung thực, trách nhiệ nêu gương, ý thức, tự giáctrách nhiệm với mọi người
với công việc.
Găn bó với nhân dân: Gắn bó luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân,
hiểu dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân, lấy dân làm gốc.
Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh: Trước hết là đoàn kết trong
nội bộ cơ quan, đơn vị, đoàn kết khu dân cư sinh sống, đoàn kết hàng xóm láng
giềng, đoàn kết trong tổ chức Đảng, đoàn kết dân tộc.
Là một giáo viên để thực hiện tốt chủ đề trên tôi quyết tâm ra sức học tập và
thực hiện những nhiệm vụ sau:
Trung thực với mọi người, nói đi đôi với làm, luôn gương mẫu khi thực hiện
nhiệm vụ.
Trung thực trong công việc: Ra sức dạy và làm tốt các nhiệm vụ được phân
công, thực hiện đúng giờ giấc, giảng dạy đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo
dục .
Giữ gìn mối quan hệ mật thiết với phụ huynh, phối hợp tốt với phụ huynh
trong công việc giáo dục học sinh.
Đoàn kết tốt trong nội bộ cơ quan đơn vị, đoàn kết tốt với đồng nghiệp, thực
hiện đúng các quy định của cơ quan đơn vị, địa phương.
Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, bè phái làm mất đàon kết trong
cơ quan đơn vị.

Qua những gì học tập nghiên cứu và nhận thức bản thân xin hứa sẽ thực
hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên để góp p...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHỤNG HIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÂY DƯƠNG 2 Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH
(CHÍNH TRỊ HÈ 2015)
Qua nghiên cứu chuyên đề Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2015 Về trung thực, trách nhiệm, gắn với nhân dân, đoàn kết
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.
Mỗi thầy cố phải làm gì để thực hiện tốt nội dung trên.
Qua nghiên cứu chuyên đề học tập làm theo tâp gương đạo đức Hồ Chí
Minh m 2015 Về trung thực, trách nhiệm gắn với nhân dân, đàon kết
xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” bản thân nhận thức về thực hiện một số
nhiệm vụ cụ thể sau đây để góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2015:
Về trung thực: Trung thực ngay thẳng không tham lam, không gian dối,
thành thật với mọi người và với công việc.
Trước hết trung thực với bản thân: Nghĩa làm điều cũng phải tự vấn
với bản thân, khhông được tự dói lòng, dối lương tâm.
Trung thực với mọi người: Trước hết trung thực với bản thân, trung thực
với bạn bè, đồng nghiệp, với những người xung quanh, trung thực với lãnh đạo.
Trung thực với công việc: Làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, làm
phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Trung thực trách nhiệm hành động đúng đắn của một người trách
nhiệm trong công việc, trong tổ chức.
Trung thực, trách nhiệ nêu gương, ý thức, tự giáctrách nhiệm với mọi người
với công việc.
Găn với nhân dân: Gắn luôn lắng nghe tâm nguyện vọng của dân,
hiểu dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân, lấy dân làm gốc.
Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh: Trước hết là đoàn kết trong
nội bộ quan, đơn vị, đoàn kết khu dân sinh sống, đoàn kết hàng xóm láng
giềng, đoàn kết trong tổ chức Đảng, đoàn kết dân tộc.
Là một giáo viên để thực hiện tốt chủ đề trên tôi quyết tâm ra sức học tập
thực hiện những nhiệm vụ sau:
Trung thực với mọi người, nói đi đôi với làm, luôn gương mẫu khi thực hiện
nhiệm vụ.
Trung thực trong công việc: Ra sức dạy làm tốt các nhiệm vụ được phân
công, thực hiện đúng giờ giấc, giảng dạy đảm bảo chất lượng hiệu quả giáo
dục .
Giữ gìn mối quan hệ mật thiết với phụ huynh, phối hợp tốt với phụ huynh
trong công việc giáo dục học sinh.
Đoàn kết tốt trong nội bộ cơ quan đơn vị, đoàn kết tốt với đồng nghiệp, thực
hiện đúng các quy định của cơ quan đơn vị, địa phương.
Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, phái làm mất đàon kết trong
cơ quan đơn vị.
Thu hoạch chính trị hè 2015 - Trang 2
Thu hoạch chính trị hè 2015 - Người đăng: Lưu Quốc Thoại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thu hoạch chính trị hè 2015 9 10 310