Ktl-icon-tai-lieu

Thu Hoạch Đảng

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hải
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong không khí tưng bừng phấn khổi của nhân dân toàn quốc chào mừng
Đại Hội Đảng làn thứ 12.
8 giò sáng ngayd 21.01.2016 ĐHĐBTQ Làn thứ 12 ĐCS VN nhiệm kỳ 2015-2020
khai mạc tại trung tam hội nghị quốc gia Mỹ Đình.
Nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên đoàn kết nhất trí, đổi
mới tư duy, xay dựng đảng bộ trong sach, vững mạnh. Muốn thế phải " Xây dựng
tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả..."
Để hiểu được hệ thông vai trò lãnh đạo của Đảng, tôi suy nghĩ để thực hiện nhiệm
vụ nói tren Đảng có biện pháp giảy quyết đổi mới tư duy đề ra những biện pháp
quan trọng, trong đó cần chú ý đến nhũng vấn đề kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội,
môi trường quản lý an ninh, đối ngoại, quốc phòng và xay dựng một hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực.
Để thực hiện phương châm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cần xay
dựng dân tộc vứng mạnh, dân chư phất trển toàn diện, đổi mới toàn bộ để bảo vệ
toàn quốc.
Trong tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm và nợ công ở nhiều quốc gia, kinh
tế toàn cầu suy thoái làm cho chính sách kích cầu bị ảnh hưởng, khủng hoảng
chính trị diến ra ở nhièu nơi nhièu nước, căng thẳng biển đông đe dọa hòa bình. Vì
vậy tác đông tiêu cực đến sự phát chiển của đất nước.
Trong tình hình khủng hoảng đó đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát
triển và đang ở ngướng phát chiển trung bình. Trong bối cảnh trên bên cạnh một số
hạn trế như: Vốn của nền kinh tế chưa được giải quyết yếu kém trong lánh đạo,

quản lý rồi thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhu cầu đời sống càng ngày đòi
hỏi.
Về vấn đè khoa học cần đầu tư vào dự án đề tài. Muốn thế phải có vốn đầu
tư, cơ trế tạo dựng thị trường về khoa học công nghệ, cần trao đổi học thuật giứa
các nhà khoa học cùng lính vựng, thu hút nguồng lực đầu tư để các dự án công
trình khoa học đước ứng dụng vào đời sống.
Để có bộ máy chính trị tinh gọn, làm việc có hiệu quả thì vai trò lánh đạo
của đảng là quyết định để kiện toàn bộ máy làm việc khoa học bằng cách cải tạo
tận gốc triệt để trong đổi mới giáo dục, thay đổi tư duy, cung cấp cho đát nước
nguồn nhân lực có tri thức có đạo đức. Nhà nước đặt mục tiêu hoàn thiện củng cố
trường học ở vùng sâu, vùng xa mang chư đến bản làng.
Để bộ máy chính trị làm việc có hiệu lực đòi hỏi lực lượng trẻ là lòng cốt có
tri thức cụ thể đảng cần giao việc lớn, cho đoàn viên đội viên trải nhiệm và đẻ ra
nhiều dự án mới và cách thực hiện bồi dướng kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ chỉ
đạo.
Ngoài kinh tế ch...
Trong không khí tưng bừng phấn khổi của nhân dân toàn quốc chào mừng
Đại Hội Đảng làn thứ 12.
8 giò sáng ngayd 21.01.2016 ĐHĐBTQ Làn thứ 12 ĐCS VN nhiệm kỳ 2015-2020
khai mạc tại trung tam hội nghị quốc gia Mỹ Đình.
Nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên đoàn kết nhất trí, đổi
mới duy, xay dựng đảng bộ trong sach, vững mạnh. Muốn thế phải " Xây dựng
tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả..."
Để hiểu được hệ thông vai trò lãnh đạo của Đảng, tôi suy nghĩ để thực hiện nhiệm
vụ nói tren Đảng biện pháp giảy quyết đổi mới duy đề ra những biện pháp
quan trọng, trong đó cần chú ý đến nhũng vấn đề kinh tế, văn hoá, chính tr, xã hội,
môi trường quản an ninh, đối ngoại, quốc phòng xay dựng một hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực.
Để thực hiện phương châm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cần xay
dựng dân tộc vứng mạnh, dân chư phất trển toàn diện, đổi mới toàn bộ để bảo v
toàn quốc.
Trong nh hình kinh tế thế gii phục hồi chậm và nợ công ở nhiều quốc gia, kinh
tế toàn cầu suy thoái làm cho chính ch kích cầu bị ảnh hưởng, khủng hoảng
chính trị diến ra ở nhièu nơi nhièu ớc, căng thẳng biển đông đe dọa hòa bình. Vì
vậy tác đông tiêu cực đến sự phát chiển của đất nước.
Trong tình hình khủng hoảng đó đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát
triển và đang ở ngướng phát chiển trung bình. Trong bối cảnh trên bên cạnh một số
hạn trế như: Vốn của nền kinh tế chưa được giải quyết yếu kém trong lánh đạo,
Thu Hoạch Đảng - Trang 2
Thu Hoạch Đảng - Người đăng: Nguyễn Văn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thu Hoạch Đảng 9 10 1