Ktl-icon-tai-lieu

Thực chất và động cơ của tích lũy cơ bản

Được đăng lên bởi Nguyên Đỗ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 18: Thục chất và động cơ của tích lũy tư bản
Trả lời 
Thực chất của tích lũy tư bản là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư trở lại thành tư bản , hay quá trình tư 
bản hóa giá trị thặng dư
+ Khái niệm tư bản: là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bốc lột lao động không công của công nhân làm 
thuê
+ Khái niệm Tích Lũy Tư Bản: Là việc sử dụng giá trị thặng dư làm tư bản hay sự chuyển hóa giá trị thặng dư trở 
thành tư bản 
Khái niệm giá trị thặng dư: Giá trị thặng dư được Marx xem là phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và số tiền nhà tư 
bả n  
bỏ ra. Trong quá trình kinh doanh, nhà tư bản bỏ ra tư bản dưới hình thức tư liệu sản xuất gọi là tư bản bất biến và 
bỏ ra tư bản 
để thuê mướn lao động gọi là tư bản khả biến. Tuy nhiên, người lao động đã đưa vào hàng hóa một lượng giá trị lớn
hơn số tư 
bản khả biến mà nhà tư bản trả cho người lao động. Phần dư ra đó gọi là giá trị thặng dư.
1) Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản. Muốn tái sản xuất mở rộng, nhà tư bản không sử dụng hết giá trị thặng 
dư cho tiêu dùng cá nhân, mà dùng một phần giá trị thặng dư làm tư bản phụ thêm. Thực chất của tích luỹ tư bản là 
biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm; động cơ của tích luỹ tư bản là nhằm thắng trong cạnh tranh và
thu được nhiều giá trị thặng dư Mối quan hệ và sự khác nhau giữa tích tụ và tập trung tư bản&nbsp
Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hoá một phần giá trị thặng dư. Nó là kết quả 
trực tiếp của tích luỹ tư bản.&nbsp
Tập trung tư bản là sự hợp nhất một số tư bản nhỏ thành một tư bản cá biệt lớn hơn. Tập trung tư bản thường diễn
ra bằng 2 phương pháp là tự nguyện hay cưỡng bức 
Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở chỗ chúng đều làm tăng quy mô tư bản cá biệt; khác nhau ở chỗ tích tụ tư 
bản làm tăng thêm quy mô tư bản xó hội, phản ỏnh mốiquan hệ trực tiếp giữa giai cấp cụng nhân và giai cấp tư sản. 
Tập trung tư bản chỉ phân phối và tổ chức lại tư bản xó hội, nú phản ỏnh quan hệ trực tiếp giữa cỏc nhà tư 
bản. 
Tích tụ và tập trung tư bản có mối quan hệ với nhau và tác động thúc đẩy nhau. Nếu gạt bỏ tính tư bản chủ nghĩa thỡ
tớch tụ và tập trung tư bản là hỡnh thức tớch tụ và tập trung sản xuất, góp phần làm tăng thu nhập quốc dân và sử 
dụng hợp lý, cú hiệu quả cỏc nguồn vốn xó hội, đẩy nhanh quá trỡnh xó hội hoỏ sản xuất.
Vai trũ của tập trung tư bản trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
Tập trung tư bản có ý nghĩa hoàn thành những cụng trỡnh to lớn trong một th...
Câu 18: Th c ch t và đ ng c c a tích lũy t b n ơ ư
Tr l i
Th c ch t c a tích lũy t b n là s chuy n hóa m t ph n giá tr th ng d tr l i thành t b n , hay quá trình t ư ả ư ư ả ư
b n hóa giá tr th ng d ư
+ Khái ni m t b n: là giá tr mang l i giá tr th ng d b ng cách b c l t lao đ ng không cô ng c a công nhân làm ư ả ư
thuê
+ Khái ni m Tích Lũy T B n: Là vi c s d ng giá tr th ng d làm t b n hay s chuy n hóa giá tr th ng d tr ư ư ư ư
thành t b nư ả
Khái ni m giá tr th ng d : Giá tr th ng d đ c Marx xem là ph n chênh l ch gi a giá tr hàng hóa và s ti n nhà t ư ư ượ ố ề ư
b n
b ra. Trong quá trình kinh doanh, nhà t b n b ra t b n d i hình th c t li u s n xu t g i là t b n b t bi n và ư ả ư ướ ư ư ả ế
b ra t b n ư
đ thuê m n lao đ ng g i là t b n kh bi n. Tuy nhiên, ng i lao đ ng đã đ a vào hàng hóa m t l ng giá tr l n ướ ư ế ườ ư ộ ư
h n s tơ ư
b n kh bi n mà nhà t b n tr cho ng i lao đ ng. Ph n d ra đó g i là giá tr th ng d . ế ư ườ ư ư
1) Th c ch t và đ ng c c a tích lu t b n. Mu n tái s n xu t m r ng, nhà t b n không s d ng h t giá tr th ng ơ ư ả ư ử ụ ế
d cho tiêu dùng cá nhân, mà dùng m t ph n giá tr th ng d làm t b n ph thêm. Th c ch t c a tích lu t b n là ư ư ư ả ư
bi n m t ph n giá tr th ng d thành t b n ph thêm; đ ng c c a tích lu t b n là nh m th ng trong c nh tranh vàế ư ư ơ ư ả
thu đ c nhi u giá tr th ng d M i quan h và s khác nhau gi a tích t và t p trung t b n&nbspượ ư ư
Tích t t b n là s tăng thêm quy mô t b n cá bi t b ng cách t b n hoá m t ph n giá tr th ng d . Nó là k t qu ư ả ư ư ả ư ế
tr c ti p c a tích lu t b n.&nbsp ế ư ả
T p trung t b n là s h p nh t m t s t b n nh thành m t t b n cá bi t l n h n. T p trung t b n th ng di n ư ự ợ ư ả ộ ư ơ ư ư
ra b ng 2 ph ng pháp là t nguy n hay c ng b c  ươ ưỡ
Tích t và t p trung t b n gi ng nhau ch chúng đ u làm tăng quy mô t b n cá bi t; khác nhau ch tích t t ư ư ả ư
b n làm tăng thêm quy mô t b n xó h i, ph n nh m iquan h tr c ti p gi a giai c p c ng nhân và giai c p t s n. ư ả ả ỏ ế ư ả
T p trung t b n ch phân ph i và t ch c l i t b n xó h i, nú ph n nh quan h tr c ti p gi a c c nhà t ư ư ả ế ư
b n. 
Tích t và t p trung t b n có m i quan h v i nhau và tác đ ng thúc đ y nhau. N u g t b tính t b n ch nghĩa th ư ệ ớ ế ư
t ch t và t p trung t b n là h nh th c t ch t và t p trung s n xu t, góp ph n làm tăng thu nh p qu c dân và s ư ả
d ng h p lý, cú hi u qu c c ngu n v n xó h i, đ y nhanh quá tr nh xó h i ho s n xu t. ả ỏ ỏ ả
Vai trũ c a t p trung t b n trong s phát tri n c a ch nghĩa t b n  ư ư
T p trung t b n có ý nghĩa hoàn thành nh ng c ng tr nh to l n trong m t th i gian ng n và t o đi u ki n ng d ng ư ệ ứ
các thành t u khoa h c k thu t vào s n xu t và đ i s ng làm cho ch nghĩa t b n phát tri n nhanh ư
Thực chất và động cơ của tích lũy cơ bản - Người đăng: Nguyên Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực chất và động cơ của tích lũy cơ bản 9 10 454