Ktl-icon-tai-lieu

thực trạng lao động và việc làm ở việt nam

Được đăng lên bởi myhanh-nguyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 6400 lần   |   Lượt tải: 17 lần
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
LLLĐ

:lực lượng lao động

LĐ

:lao động

CNH-HĐH :công nghiệp hóa-hiện đại hóa
CN

:công nghiệp

NN

:nông nghiệp

CN-DV

:công nghiệp-dịch vụ

CN-TM

:thương mại

NSLĐ

:năng suất lao động

PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ:
Lao động là vốn quý, là yêu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển
của mọi hình thức kinh tế xã hội, chính vì lẽ đó Đảng và nhà nước ta luôn đặt
vấn đề về dân số, lao động, việc làm vào vị trí hàng đầu trong các chính sách
kinh tế xã hội. Chính sách đó được thể hiện trong việc hoạch định các chiến
lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặt con người và việc làm vị trí
trung tâm lấy lợi ích của con người làm điểm xuất phát của mọi chương trình
kế hoạch phát triển.
Việc làm là một trong những vấn đề thời sự được quan tâm hàng đầu
trong các quyết sách phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia nhằm đảm bảo
sự phát triển bền vững. Người lao động có việc làm thu nhập ổn định không
chỉ mang lại cho họ cuộc sống ấm no mà còn góp phần tạo điều kiện để phát
triển kinh tế xã hội của đất nước.
Chính vì vậy mà Lao động và việc làm vừa là vấn đề kinh tế vừa là vấn
đề xã hội nhân văn và chính trị. Văn kiện Đại hội X của Đảng đã nêu rõ: Giải
quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và
phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và
yêu cầu bức xúc của nhân dân...
Việt Nam là đất nước có nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu
những khoa học kỹ thuật nhanh chóng, đây là yếu tố quan trọng góp phần
phát triển kinh tế. Nhưng hiện nay vấn đề lao động và việc làm đang gặp rất
nhiều khó khăn.
Chính vì những lý do trên mà nhóm chúng em xin chọn đề tài: “tìm hiểu
về thực trạng lao động, việc làm ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2007”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu

2

- Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận và thực tiễn về
lao động việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2000-2007
- Đánh giá thực trạng lao động và việc làm từ đó tìm ra các nguyên nhân
ảnh hưởng đến vấn đề lao động và giải quyết việc làm ở Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần giải quyết tốt vấn đề lao động và
việc làm ở Việt Nam tạo đà cho sự phát triển của đất nước.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
_

Người dân trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động.

_

Đối tượng trong độ tuổi lao động là từ 15 tuổi trở lên.

1.4. Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: cả nước Việt Nam.
+ Về thời gian: giai đoạn 2000-2007
1.5.Phương pháp nghiên cứu
- phương pháp điều tra chọn mẫu
- P...
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
LLLĐ :lực lượng lao động
:lao động
CNH-HĐH :công nghiệp hóa-hiện đại hóa
CN :công nghiệp
NN :nông nghiệp
CN-DV :công nghiệp-dịch vụ
CN-TM :thương mại
NSLĐ :năng suất lao động
thực trạng lao động và việc làm ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực trạng lao động và việc làm ở việt nam - Người đăng: myhanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
thực trạng lao động và việc làm ở việt nam 9 10 125