Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2009-2010

Được đăng lên bởi Nguyenthe Huy
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3975 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Lí luận chính trị

Tiểu luận môn học
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Tuthienbao.com

TÊN ĐỀ TÀI
THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2009-2010

TP. Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2010

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Lí luận chính trị
Tiểu luận môn học
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
TÊN ĐỀ TÀI
THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2009-2010

Tên sinh viên thực hiện
1. Dương Thị Như Hoa

(mssv: 10312131)

2. Trương Tấn Đạt

(mssv: 10363791)

3. Vũ Anh Tuấn

(mssv: 10308221)

4. Nguyễn Tiến Cường

(mssv: 10336181)

5. Phương Anh Toàn
10336211)

(mssv:

6. Trần Hoàng Minh

(mssv: 10348791)

7. Ngô Phúc Phương Anh (mssv: 10363771)
8. Nguyễn Hoàng Long

(mssv: 10317181)

9. Hà Thanh Hoàng

(mssv: 10363671)

10.Huỳnh Bá Phương

(mssv: 10345551)

11.Trương Khánh Thọ

(mssv: 10309201)

2

Giáo viên hướng dẫn: Ts. Nguyễn Minh Tiến

TP. Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2010
Mở Đầu
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, tai nạn giao thông đường bộ là một trong những vấn đề lớn
được xã hội quan tâm. Nhà nước ta cũng đưa ra nhiều phương pháp và
các khẩu hiệu nhằm cải thiện tình hình an toàn giao thông hiện nay. Bởi
đó là vấn đề mà hằng ngày hằng giờ ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn và
tính mạng của người tham gia giao thông. Chúng em cũng là những
người tham gia giao thông, nhận thấy tầm quan trọng của việc an toàn
giao thông đường bộ đối với người tham gia giao thông nên nhóm em
đã chọn đề tài này.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài đưa ra nghiên cứu trong bối cảnh tai nạn giao thông đang được
quan tâm theo dõi của cả xã hội. Chúng em chọn đề tài này để tìm hiểu
sơ lược về vấn đề tai nạn giao thông đường bộ và các biện pháp giải
quyết về vấn đề này. Hơn nữa khi chúng em thực hiện đề tài này cũng
bổ sung kiến thức và hiểu biết thêm về tầm quan trọng của việc an toàn
giao thông đường bộ và có thể biết thêm về: Thực trạng giao thông ở
thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Nguyên nhân của thực trạng đó
do đâu? Các giải pháp giải quyết như thế nào?

3

3. Nội dung nghiên cứu
Trong phần nội dung chúng em chia làm ba chương
Chương một Tổng quan về giao thông
1. Thực trạng an toàn giao thông
2. Nguyên nhân
Chương hai Các nguyên nhân cụ thể và biện pháp giải quyết
1. Chi tiết nguyên nhân
2. Các biện pháp giải quyết.
Chương ba Ảnh hưởng của an toàn giao thông tới đời sống xã hội ở TP.
HCM
4. Kết quả ...
Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Lí luận chính trị
Tiểu luận môn học
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
Tuthienbao.com
TÊN ĐỀ TÀI
THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2009-2010
TP. Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2010
THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2009-2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2009-2010 - Người đăng: Nguyenthe Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 2009-2010 9 10 98