Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TÔN GIÁO XÃ IA VÊ, CHƯ PROONG, GIA LAI

Được đăng lên bởi thuyvan101085
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3675 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phức tạp liên quan đến đời sống tinh
thần của một bộ phận quần chúng nhân dân trong các xã hội. Nó không chỉ là
một hình thái ý thức xã hội mà còn là một thực thể xã hội ra đời và phát triển
từ ngàn năm nay. Từ khi ra đời, tôn giáo đã trải qua những thăng trầm và
không ngừng biến đổi theo sự biến đổi của xã hội. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo
chính là một trong những quyền tự do cơ bản của công dân ở Việt Nam, được
ghi nhận ở Điều 70 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992 “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không
theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi
thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm
trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Và đây là một cơ sở quan trọng
để Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác quản lý và thực hiện các chính
sách về tôn giáo, từ đó góp phần làm cho hoạt động tôn giáo đúng theo quy
định của pháp luật.
Tôn giáo có những giá trị văn hoá, đạo đức tích cực phù hợp với xã hội
mới; đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần
chúng sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín
ngưỡng, tôn giáo của quần chúng là điều rất cần thiết, song cũng cần phải hết
sức cảnh giác với việc các thế lực thù địch và phản động lợi dụng chính sách
dân tộc, tôn giáo của Đảng ta để chống phá cách mạng nước ta.
Qua học tập lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về vấn đề tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo, với trách nhiệm là một
đảng viên, một cán bộ công chức đang công tác tại UBND xã Ia Vê, huyện
Chư Prông, tỉnh Gia Lai tôi nhận thấy việc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề này
là hết sức cần thiết. Vì vậy, tôi chọn vấn đề tìm hiểu về “Thực trạng và giải
của việc thực hiện chính sách Tôn giáo trên địa bàn xã Ia Vê, huyện Chư
Prông, tỉnh Gia Lai” làm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế của mình.

1

NỘI DUNG:
I. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN
GIÁO TRÊN ĐịA BÀN XÃ IA VÊ, HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA
LAI:
1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội:
a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
Ia Vê là một xã nằm về phía Đông Nam của huyện Chư Prông, cách
trung tâm huyện 25 km về phía đông nam, phía bắc giáp xã Ia Bang, phí...
LỜI NÓI ĐẦU
Tôn giáomột hiện tượnghội phức tạp liên quan đến đời sống tinh
thần của một bộ phận quần chúng nhân dân trong các hội. không chỉ
một hình thái ý thức xã hội còn một thực thể hội ra đời phát triển
từ ngàn năm nay. Từ khi ra đời, tôn giáo đã trải qua những thăng trầm
không ngừng biến đổi theo sự biến đổi củahội. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo
chính là một trong những quyền tự do cơ bản của công dân Việt Nam, được
ghi nhận Điều 70 Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992 “Công dân quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không
theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi
thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm
trái pháp luật chính sách của Nhà nước”. đây một sở quan trọng
để Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác quản thực hiện các chính
sách về tôn giáo, từ đó góp phần làm cho hoạt động tôn giáo đúng theo quy
định của pháp luật.
Tôn giáonhững giá trị văn hoá, đạo đức tích cực phù hợp với xã hội
mới; đồng bào tôn giáo một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn
dân tộc, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo công tác vận động quần
chúng sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng bảo v Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc quan tâm giải quyết hợp nhu cầu n
ngưỡng, tôn giáo của quần chúng là điều rất̀n thiết, song cũng cần phải hết
sức cảnh giác với việc các thế lực thù địch phản động lợi dụng chính sách
dân tộc, tôn giáo của Đảng ta để chống phá cách mạng nước ta.
Qua học̣p luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh
về vấn đề tôn giáo thực hiện chính sách tôn giáo, với trách nhiệm là một
đảng viên, một cán bộ công chức đang công tác tại UBND xã Ia Vê, huyện
Chư Prông, tỉnh Gia Lai tôi nhận thấy việc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề này
là hết sức cần thiết. V vậy, tôi chọn vấn đề tìm hiểu về Thực trạng giải
của việc thực hiện chính sách Tôn giáo trên địa bàn xã Ia Vê, huyện C
Prông, tỉnh Gia Lai” làm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế của mình.
1
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TÔN GIÁO XÃ IA VÊ, CHƯ PROONG, GIA LAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TÔN GIÁO XÃ IA VÊ, CHƯ PROONG, GIA LAI - Người đăng: thuyvan101085
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TÔN GIÁO XÃ IA VÊ, CHƯ PROONG, GIA LAI 9 10 603