Ktl-icon-tai-lieu

“Thực trạng và giải pháp công tác xây dựng gia đình văn hóa tại xã Tiên Hiệp, Tiên Phước trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi thanhleekt
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn: Chủ nghĩa xã h ội khoa học

MỤC LỤC

GVHD: Phạm Thị Thu

MỤC LỤC..............................................................................................................1
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................2
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIA ĐÌNH VĂN HÓA ...............................5
I. Gia đình ...........................................................................................................5
1. Khái niệm.....................................................................................................5
2. Đặc điểm của gia đình Việt Nam.................................................................5
II. Nội dung công tác xây dựng gia đình văn hóa ...............................................7
1. Gia đình văn hóa đang xây dựng là gì? .......................................................7
2. Tóm tắt quá trình hình thành công tác xây dựng gia đình văn hóa .............8
3. Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” ...................................................9
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN
HÓA Ở XÃ TIÊN HIỆP, TIÊN PHƯỚC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY..................12
I. Khái quát tình hình chung của địa phương....................................................12
II. Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hóa ..........................................15
1. Kết quả đạt được và nguyên nhân..............................................................15
2. Những tồn tại và nguyên nhân...................................................................19
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH
VĂN HÓA XÃ TIÊN HIỆP TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020....................................23
I. Định hướng.................................................................................................23
II. Giải pháp ...................................................................................................24
KẾT LUẬN ..........................................................................................................26
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................27

HVTH: Lê Thanh Thành

Trang 1

Môn: Chủ nghĩa xã h ội khoa học

PHẦN MỞ ĐẦU

GVHD: Phạm Thị Thu

Lý do chọn đề tài
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan
trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát
huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại các...
Môn: Chủ ngh
ĩa xã h
ội khoa học GVHD: Phạm Thị Thu
HVTH: Lê Thanh Thành Trang 1
MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................1
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................2
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIA Đ
ÌNH V
ĂN HÓA
...............................5
I. Gia đ
ình
...........................................................................................................5
1. Khái niệm.....................................................................................................5
2. Đặc điểm của gia đ
ình Vi
ệt Nam.................................................................5
II. Nội dung công tác xây dựng gia đ
ình văn hóa
...............................................7
1. Gia đ
ình văn hóa đang xây d
ựng là gì? .......................................................7
2. Tóm tắt quá trình hình thành công tác xây dựng gia đ
ình v
ăn hóa
.............8
3. Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đ
ình v
ăn hóa”
...................................................9
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NG TÁC XÂY DỰNG GIA Đ
ÌNH V
ĂN
HÓA Ở XÃ TIÊN HIỆP, TIÊN PHƯỚC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY..................12
I. Khái quát tình hình chung của địa phương....................................................12
II. Thực trạng công tác xây dng gia đ
ình văn hóa
..........................................15
1. Kết quả đạt được và nguyên nhân..............................................................15
2. Những tồn tại và nguyên nhân...................................................................19
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NG TÁC XÂY DỰNG GIA Đ
ÌNH
VĂN HÓA X
à TIÊN HI
ỆP TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020....................................23
I. Định hướng.................................................................................................23
II. Giải pháp ...................................................................................................24
KẾT LUẬN..........................................................................................................26
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................27
“Thực trạng và giải pháp công tác xây dựng gia đình văn hóa tại xã Tiên Hiệp, Tiên Phước trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Thực trạng và giải pháp công tác xây dựng gia đình văn hóa tại xã Tiên Hiệp, Tiên Phước trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: thanhleekt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
“Thực trạng và giải pháp công tác xây dựng gia đình văn hóa tại xã Tiên Hiệp, Tiên Phước trong giai đoạn hiện nay 9 10 337