Ktl-icon-tai-lieu

Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

Được đăng lên bởi Thủy Lê
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1964 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài: Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể - lí luận và thực tiễn.
II. NỘI DUNG
1. Một số vấn đề lí luận về thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể:
1.1. Thương lượng tập thể:
Hiện nay, trong khoa học pháp lý tồn tại nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau
về thương lượng tập thể.
“Thương lượng tập thể là việc bàn bạc, thỏa thuận giữa đại diện của tập thể người
lao động và người sử dụng lao động nhằm đạt tới sự thỏa thuận về nội dung của
thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp”(1). Cách hiểu này có thể dẫn tới
nhầm lẫn giữa thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, và rằng thương
lượng tập thể chỉ diễn ra trong phạm vi doanh nghiệp. Trong khi đó, theo cách giải
thích của các chuyên gia ILO và cách hiểu khá phổ biến ở các nước có lịch sử phát
triển lâu đời về thương lượng tập thể: thỏa ước tập thể thực chất chỉ là một dạng
kết quả của quá trình thương lượng tập thể; thương lượng tập thể có thể diễn ra ở
nhiều phạm vi với các cấp độ hết sức khác nhau(2).
Tại Điều 2 Phần I công ước 154- công ước về xúc tiến thương lượng tập thể 1981
đã đưa ra định nghĩa thương lượng tập thể như sau:
“ thuật ngữ thương lượng tập thể là chỉ tất cả các cuộc thương lượng diễn ra giữa
người sử dụng lao động, một nhóm người sử dụng lao động hay một hoặc nhiều tổ
chức của người sử dụng lao động (giới chủ) với một hay nhiều tổ chức của người
lao động nhằm:
a. xác định điều kiện làm việc và các điều khoản việc làm
b. điều tiết các mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động
c. Điều tiết các mối quan hệ giữa người sử dụng lao động hoặc tổ chức của người
sử dụng lao động với một hay nhiều tổ chức của người lao động”.

1

2

Từ điển luật học, Nxb Tư Pháp, Hà Nội, 2006

Nhân Thị Lệ Quyên, Pháp luật về thương lượng tập thể trong lao động ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học,
Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2009, trang 11

Với cách tiếp cận này của ILO, có thể thấy các bên trong thương lượng tập thể
chính là các bên trong quan hệ lao động; đồng thời mục đích của thương lượng tập
thể là giải quyết các vấn đề có liên quan đến lợi ích tập thể của người lao động và
người sử dụng lao động trong quan hệ lao động (mà chủ yếu là xác lập các điều
kiện lao động và vấn đề việc làm) hoặc điều tiết các quan hệ lao động (đặc biệt là
khi xảy ra tranh chấp lao động tập thể). Cũng theo tổ chức này, thương lượng tập
thể có thể xem như một hình thức đối thoại xã hội ở mức cao nhất. nếu thương
lượng tập thể được sử dụng như một biện pháp để xác lập nhữ...
Đề tài: Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể - lí luận và thực tiễn.
II. NỘI DUNG
1. Một số vấn đề lí luận về thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể:
1.1. Thương lượng tập thể:
Hiện nay, trong khoa học pháp lý tồn tại nhiều định nghĩa cách hiểu khác nhau
về thương lượng tập thể.
Thương lượng tập thể là việc bàn bạc, thỏa thuận giữa đại diện của tập thể người
lao động người sử dụng lao động nhằm đạt tới sự thỏa thuận về nội dung của
thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp
(1)
. Cách hiểu này thể dẫn tới
nhầm lẫn giữa thương lượng tập thể thỏa ước lao động tập thể, rằng thương
lượng tập thể chỉ diễn ra trong phạm vi doanh nghiệp. Trong khi đó, theo cách giải
thích của các chuyên gia ILO cách hiểu khá phổ biếncác nước có lịch sử phát
triển lâu đời về thương lượng tập thể: thỏa ước tập thể thực chất chỉ một dạng
kết quả của quá trình thương lượng tập thể; thương lượng tập thể thể diễn ra
nhiều phạm vi với các cấp độ hết sức khác nhau
(2)
.
Tại Điều 2 Phần I công ước 154- công ước về xúc tiến thương lượng tập thể 1981
đã đưa ra định nghĩa thương lượng tập thể như sau:
thuật ngữ thương lượng tập thể chỉ tất cả các cuộc thương lượng diễn ra giữa
người sử dụng lao động, một nhóm người sử dụng lao động hay một hoặc nhiều tổ
chức của người sử dụng lao động (giới chủ) với một hay nhiều tổ chức của người
lao động nhằm:
a. xác định điều kiện làm việc và các điều khoản việc làm
b. điều tiết các mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động
c. Điều tiết các mối quan hệ giữa người sử dụng lao động hoặc tổ chức của người
sử dụng lao động với một hay nhiều tổ chức của người lao động”.
1
Từ điển luật học, Nxb Tư Pháp, Hà Nội, 2006
2
Nhân Thị Lệ Quyên, Pháp luật về thương lượng tập thể trong lao động ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học,
Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2009, trang 11
Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể - Người đăng: Thủy Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể 9 10 469