Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Được đăng lên bởi Đinh Văn Kiệt
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TưtưởngHồChíMinh
vềđạođức

Năm học 2015 - 2016

Đạođứclàmộttrongnhữngphẩmchấtquantrọngnhấtcủangườilàmcáchmạng
.

Gồm 4 chuẩn mực:
1.

Trungvớinước,hiếuvớidân

2.

Yêuthươngconngười

3.

Cầnkiệmliêmchính,chícôngvôtư

4.

Tinhthầnquốctếtrongsáng

1.Trungvớinước,hiếuvớidân



Đâylàphẩmchấtquantrọngnhất.



Từkháiniệmcũ: “Trungvớivua,hiếuvớichamẹ”
=>HồChíMinhđưavàođómộtnộidungmới,phảnánhđạođứcngàynaycaorộnghơn.



Đólàcuộccáchmạngtrongquanđiểmđạođức.

“Trung với nước hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì
chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng v ượt qua, k ẻ thù nào
cũng đánh thắng”
HồChíMinh



Là lời kêu gọi hành động



Là định hướng chính trị - đạo đức cho mỗi người dân Việt Nam

=>Đâylàphẩmchấtquantrọngnhất,baotrùmnhấtvàchiphốicácphẩmchấtkhác.
 Có tác dụng về lâu dài chứ không phải chỉ là cuộc đấu tranh trước mắt

2. Yêu thương con người

Người viết: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho n ước ta đ ược hoàn toàn đ ộc l ập, dân ta
được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có c ơm ăn áo m ặc, ai cũng đ ược h ọchành .”



Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo.



Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những ph ẩm ch ất đạo đ ức cao đ ẹpnh ất.



Ngườidành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùngkhổ-nhữngng ười lao động b ị áp b ức bócl ột.

3. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư

Mời cô và cả lớp xem clip!

Clip tại: 

4. Tinh thần quốc tế trong sáng



Làtinhthần đoàn kết quốc tế vô sản, mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anhem“.



Làtinhthầnđoànkếtvớicácdântộcbịápbức.



Làtinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ
xãhội.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên tính thời sự, soi sáng cho Đảng và nhân dân ta hoàn
thành sự nghiệp vẻ vang, xây dựng nền đạo đức Việt Nam ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ RÈN LUYỆN CỦA MỖI NGƯỜI:
mạng mới.



Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.



Xây đi đôi với chống.



Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Mời cô và cả lớp xem clip!

Clip tại:

Xincảmơn!!

...
TưtưởngHồChíMinh
vềđạođức
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGH
Năm học 2015 - 2016
Thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức - Người đăng: Đinh Văn Kiệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 9 10 181