Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết tương đối hẹp

Được đăng lên bởi kenkaito249
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 66 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Néi dung thuyÕt t¬ng ®èi hÑp vµ hÖ qu¶.
Bµi 1.1 Mét toa tÇu tëng tîng ®ang chuyÓn ®éng ngang cæng ch¾n víi tèc ®é v=0,5c. Lóc qua
cæng ch¾n, mét hµnh kh¸ch trªn tÇu "h¾t h¬i", c¸i h¾t h¬i kÐo dµi 1s ®o bëi mét hµnh kh¸ch
kh¸c.
a. Thêi gian h¾t h¬i kÐo dµi bao l©u ®åi víi ngêi g¸c cæng.
b. lóc tÇu qua cæng ch¾n, ngíi g¸c cæng ng¸p v× buån ngñ, anh ta ®o ®îc thêi gian ng¸p cña
m×nh lµ 2s, x¸c ®Þnh thêi gian ng¸p cña ngêi g¸c cæng ®èi víi hµnh kh¸ch trªn tÇu.
Bµi 1.2 Pion (π) lµ mét h¹t c¬ b¶n cã thêi gian sèng ®o trong hÖ quy chiÕu n»m yªn ®èi víi
h¹t lµ 2,6.10
-8
s. nhng thêi gian sèng nµy ®o bëi phßng thÝ nghiÖm trªn mÆt ®Êt lµ 3,1.10
-8
s.
X¸c ®Þnh vËn tèc cña Pion.
Bµi 1.3 H¹t Muon (μ) ®îc t¹o ra ë thîng tÇng khÝ quyÓn cã thêi gian sèng trung b×nh lµ 2,2 μs
trong hÖ quy chiÕu g¾n víi h¹t, h¹t nµy cã tèc ®é v=0,998c ®èi víi hÖ qui chiÕu g¾n víi mÆt
®Êt. TÝnh qu·ng ®êng di chuyÓn bëi h¹t Muon trong hÖ quy chiÕu g¾n víi mÆt ®Êt.
Bµi 1.4 Thêi gian sèng trung b×nh cña mét h¹t mezon chuyÓn ®éng víi vËn tèc 0,95c lµ 6.10
-
6
s. H·y tÝnh thêi gian sèng trung b×nh cña h¹t ®ã trong hÖ quy chiÕu g¾n víi nã.
Bµi 1.5 Mét m¸y bay bay víi vËn tèc 600 m/s so víi mÆt ®Êt, sau bao l©u th× ®ång hå trªn
m¸y bay bÞ chËm 2 μs so víi ®ång hå trªn mÆt ®Êt.
Bµi 1.6 mét m¸y bay ph¶i bay víi vËn tèc bao nhiªu ®Ó cho chiÒu dµi cña nã chØ cßn b»ng
99% chiÒu dµi riªng ( ®o ®îc trong hÖ quy chiÕu g¾n víi tªn löa).
Bµi 1.7 Thêi gian sèng trung b×nh cña mét mezon ®îc sinh ra ë tÇng cao cña khÝ quyÓn c¸ch
mÆt ®Êt 6000 m lµ 2.10
-6
s. Khi sinh ra, h¹t mezon cã vËn tèc 0,998c chuyÓn ®éng xuèng mÆt
®Êt . TÝnh kho¶ng c¸ch mµ h¹t ®ã cã thÓ ®i ®îc tríc khi bÞ biÕn mÊt ( TÝnh theo c¬ häc cæ ®iÓn
vµ tÝnh theo thuyÕt t¬ng ®èi).
Bµi 1.8 Mét m¸y bay cã chiÒu dµi riªng l
0
= 40m chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 630m/s.
a) X¸c ®Þnh ®é co chiÒu dµi cña m¸y bay ®èi víi ngêi quan s¸t ë trªn mÆt ®Êt?
b) M¸y bay ph¶i bay bao l©u ®Ó ®ång hå trªn m¸y bay chËm 1 μs so víi ®ång hå trªn mÆt ®Êt?
Bµi 1.9 Cã hai anh em sinh ®«i ë tuæi 25, ngêi em ë l¹i tr¸i ®Êt cßn ngêi anh ®i th¸m hiÓm
mét ng«i sao vµ trë vÒ víi tèc ®é gi¶ tëng v= 0,8c. Thêi gian ®i vÒ ®èi víi ngêi anh(theo ®ång
hå vò trô) lµ 30 n¨m.
a) X¸c ®Þnh tuæi cña hai anh em khi gÆp l¹i nhau trªn tr¸i ®Êt?
b) X¸c ®Þnh tuæi cña hai anh em khi gÆp nhau nÕu lÊy tµu vò trô cña ngêi anh lµm hÖ qui
chiÕu vµ tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng?
2 . HÖ thøc Anhxtanh gi÷a khèi lîng vµ n¨ng lîng.
Bµi 2.1 mét tªn löa cã khèi lîng nghØ 1,4.10
5
kg, ®éng lîng t¬ng ®èi tÝnh cña nã cã gi¸ trÞ
3,15.10
13
kgm/s. X¸c ®Þnh tèc ®é cña tªn löa.
Bµi 2.2 TÝnh ®éng lîng cña electron cã ®éng n¨ng lµ 5MeV. Cho biÕt khèi lîng nghØ cña
electron lµ 0,51 MeV/c
2
.
Bµi 2.3 M¸y gia tèc CERN cã thÓ t¹o cho pr«t«n mét ®éng n¨ng 30 GeV. Cho khèi lîng nghØ
cña pr«t«n lµ 938 MeV/c
2
.
a. TÝnh ®éng lîng cña pr«t«n.
b. TÝnh tèc ®é pr«t«n øng víi ®éng n¨ng ë trªn.
Thuyết tương đối hẹp - Người đăng: kenkaito249
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thuyết tương đối hẹp 9 10 67