Ktl-icon-tai-lieu

tiền lệ pháp

Được đăng lên bởi vanyen1982
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA TIỀN LỆ PHÁP –
HÌNH THỨC PHÁP LUẬT ĐẶC THÙ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
ANH - MỸ

Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật đặc thù trong luật pháp của những quốc gia
thuộc hệ thống pháp luật Anh - Mỹ. Đặc trưng của tiền lệ pháp thể hiện ở tính chất
khuôn mẫu bắt buộc của nó. Việc áp dụng tiền lệ pháp đòi hỏi sự đối chiếu các
tình tiết của vụ việc đang xem xét với tình tiết tương tự đã giải quyết để từ đó có
thể áp dụng hình phạt hoặc cách giải quyết đã có. Án lệ cũng đã được áp dụng
trong thời kỳ đầu của Nhà nước cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, hình thức pháp
luật chủ yếu mà hiện nay chúng ta sử dụng là văn bản quy phạm pháp luật. Hai
nguồn pháp luật tập quán pháp và tiền lệ pháp không được sử dụng về nguyên tắc.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã có những cách nhìn mới, khách quan hơn
về hai loại nguồn pháp luật này[1]. Theo chiến lược phát triển hệ thống pháp luật
Việt Nam đến 2010, Nhà nước ta cũng đang nghiên cứu để áp dụng tiền lệ pháp
như một nguồn luật chính thức ở Việt Nam[2]. Nhằm phục vụ yêu cầu chung đó,
việc tìm hiểu và nhận thức được khái niệm về tiền lệ pháp, những nguyên tắc và
cách thức ban hành hình thức pháp luật này là vô cùng cần thiết và đây cũng chính
là nội dung được đề cập trong bài viết này.

1. Khái niệm và các nguyên tắc về tiền lệ pháp
Theo Black’s Law Dictionary thì khái niệm tiền lệ pháp (precedent) được ghi nhận
như sau:


Tiền lệ pháp là việc làm luật của tòa án trong việc công nhận và áp dụng
các nguyên tắc mới trong quá trình xét xử;



Vụ việc đã được giải quyết làm cơ sở để ra phán quyết cho những trường
hợp có tình tiết hoặc vấn đề tương tự sau này ”[3].

Cũng tương tự như vậy, pháp luật nước Anh cũng cho rằng tiền lệ pháp chỉ xuất
phát từ phán quyết của thẩm phán tòa án cấp trên. “Khi đưa ra quyết định cho một
vụ việc, thẩm phán phải tuân theo các quyết định đã được đưa ra bởi tòa án cấp
trên cho vụ việc tương tự”[4]. Tuy nhiên, để đưa ra phán quyết cho một vụ án,
thẩm phán phải thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản đó là xem xét tình tiết cụ thể đang
xảy ra và luật sẽ áp dụng như thế nào đối với các tình tiết đó. Theo nguyên lý tiền
lệ phải được tuân thủ (stare decisis), việc áp dụng pháp luật sẽ căn cứ vào những
tình tiết tương tự của vụ việc trước đây để đưa ra một phán quyết đồng nhất và
thẩm phán phải tuân theo các quyết định trước đây của tòa án cấp trên. Ví dụ trong
vụ án Elizabeth Manley[5]. Elizabeth Manley đã trình báo với cảnh sát rằng có
một người đàn ông đã đánh cô và lấy toàn bộ tiền ...
KHÁI NIMNHNG NGUYÊN TC CA TIN L PHÁP
HÌNH THC PHÁP LUẬT ĐC THÙ TRONG H THNG PHÁP LUT
ANH - M
Tin l pháp hình thc pháp luật đặc thù trong lut pháp ca nhng quc gia
thuc h thng pháp lut Anh - Mỹ. Đặc trưng của tin l pháp th hin tính cht
khuôn mu bt buc ca nó. Vic áp dng tin lpháp đòi hi sđối chiếu c
tình tiết ca v việc đang xem xét vi tình tiết tương tự đã gii quyết để tđó
th áp dng hình pht hoc cách gii quyết đã có. Án l cũng đã được áp dng
trong thi kđầu của Nhà nước cách mng Vit Nam. Tuy nhiên, hình thc pháp
lut ch yếu mà hin nay chúng ta s dụng là văn bản quy phm pháp lut. Hai
ngun pháp lut tp quán pháp tin lpháp không được s dng v nguyên tc.
Trong những m gần đây, chúng ta đã nhng cách nhìn mới, khách quan hơn
v hai loi ngun pháp lut này[1]. Theo chiến lược phát trin h thng pháp lut
Việt Nam đến 2010, Nhà nước ta cũng đang nghiên cứu để áp dng tin l pháp
như một ngun lut chính thc Vit Nam[2]. Nhm phc v yêu cầu chung đó,
vic tìm hiu và nhn thức được khái nim v tin l pháp, nhng nguyên tc và
cách thc ban hành hình thc pháp lut này là vô cùng cn thiết đây cũng chính
là nội dung được đề cp trong bài viết này.
tiền lệ pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiền lệ pháp - Người đăng: vanyen1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tiền lệ pháp 9 10 736