Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN

Được đăng lên bởi Quyen Nguyen
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi toµn diÖn. NghÞ quyÕt lÇn thø 8
ban chÊp hµnh TW §¶ng khãa VII ®Ò ra “TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn nhµ n-
íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, träng t©m lµ c¶i c¸ch mét bíc nÒn hµnh
chÝnh”.Vµ nªu râ môc tiªu x©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh trong s¹ch, cã ®ñ n¨ng
lùc, dông ®óng quyÒn lùc tõng bíc hiÖn ®¹i hãa ®Ó qu¶n hiÖu lùc
hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña nhµ níc, thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn lµnh m¹nh ®óng híng,
phôc ®¾c lùc ®êi sèng nh©n d©n, x©y dùng nÕp sèng lµm viÖc theo ph¸p
luËt.
Ngµy nay nhu cÇu ph¸t triÓn míi, thêi cuéc míi ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét
bé m¸y nhµ níc thËt sù thÓ hiÖn c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n cña §¶ng ta vÒ mét nhµ n-
íc cña d©n, do d©n v× d©n, ®¸p øng c¸c nhu cÇu kinh thÞ trêng, ®Þnh híng
XHCN vµ c¸c nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn, c¸c nhu cÇu héi nhËp quèc tÕ.
Néi lµ trung t©m v¨n a kinh tÕ x· héi cñaníc. Víi bÒ dÇy lÞch
ph¸t triÓn vµ hµng ngh×n n¨m Hµ Néi cña chóng ta ®· vµ ®ang tiÕn nh÷ng bíc dµi
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §Ó t¹o ra mét thèng qu¶n lý nhµ níc
thèng nhÊt tõ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ níc chóng ta
lu«n ®æi míi ®¸p øng nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn.
C¸c cÊp chÝnh quyÒn ph¶i n©ng cao n¨ng lùc lµm viÖc n¨ng ®éng, s¸ng t¹o
vµ lµm tèt c«ng t¸c cña m×nh.
§îc trang nh÷ng luËn qu¶n nhµ níc c¸c thÇy thuéc
HVHC QG ®· truyÒn thô. §îc sù gióp ®ì cña HVHC QG cu¶ l·nh ®¹o khoa ®µo
t¹o, båi dìng CBCC & TC, cña uû ban nh©n d©n phêng DÞch Väng HËu t«i ®· ®-
îc thùc tËp t¹i uû ban nh©n d©n Phêng DÞch Väng HËu ngµy 29/5 ®Õn
22/6/2007
Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t«i ®· vËn dông ®îc nh÷ng luËn thùc tiÔn c«ng
t¸c qu¶n Nhµ níc cña uû ban Nh©n d©n phêng nãi chung nh÷ng vai trß,
chøc n¨ng, nhiÖm cña ngêi qu¶n nãi riªng chÝnh vËy t«i chän ®Ò tµi”C¬
cÊu chøc ho¹t ®éng qu¶n cña UBND Phêng DÞch Väng HËu. Thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ níc”
1
TIỂU LUẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN - Người đăng: Quyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
TIỂU LUẬN 9 10 632