Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

Được đăng lên bởi hoanglegiabao-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi häc vÒ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu©n ®éi ®¸p øng yªu
cÇu chiÕn tranh trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu
níc giai ®o¹n 1954 - 1975 .ý nghÜa x©y dùng ®éi ngò c¸n bé
qu©n ®éi trong giai ®o¹n hiÖn nay.

Th¾ng lîi ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng cøu níc mét c¸i mèc
lÞch sö chãi läi, ®¸nh dÊu mét chÆng ®êng oanh liÖt cña qu©n vµ d©n ta díi sù l·nh
®¹o s¸ng suèt cña §¶ng Céngn ViÖt Nam Chñ tÞch ChÝ Minh, ®ã lµ mét
thö th¸ch v« cïng to lín ®èi víi toµn §¶ng, toµn d©n vµ toµn qu©n ta. Trong th¾ng
lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng cøu níc cã nh÷ng cèng hiÕn vang cña c¸c
lùc lîng trang nh©n d©n ViÖt Nam, thµnh qu¶ tæng hîp cña mét lo¹t nh©n
t¹o nªn søc m¹nh ®Þch cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Cïng víi trëng thµnh
chiÕn th¾ng oanh liÖt cña qu©n ®éi trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng cøu níc,
c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ ®· bíc ph¸t triÓn toµn diÖn néi dung,
h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng. Gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp y dùng,
chiÕn ®Êu trëng thµnh vµ chiÕn th¾ng cña qu©n ®éi. ng víi ph¸t triÓn trëng
thµnh cña ho¹t ®éng c«ng c ®¶ng, c«ng c chÝnh trÞ thêi kú kh¸ng chiÕn
chèng Mü, cøu c, c«ng c c¸n cña §¶ng trong qu©n ®éi ®· nh÷ng bíc
ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, gãp phÇn to líno sù th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn, ®ång
thêi ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc q b¸u vÒ y dùng ®éi n n bé trong thêi kú
míi.
Trong ®iÒu kiÖn lÞch míi, tríc nh÷ng diÔn biÕn hÕt søc phøc t¹p, nhanh
chãng khã lêng cña t×nh h×nh thÕ giíi khu vùc, tríc yªu cÇu ngµy cµng cao
cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa còng nh ®ßi
hái cña nghiÖp x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ,
tõng bíc hiÖn ®¹i trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay, nhÊt thiÕt chóng ta ph¶i
nghiªn cøu tæng kÕttrëng thµnh, ph¸t triÓn nh÷ng kinh nghiÖm quÝ gi¸ ho¹t
®éng c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh tthêi kú kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc nãi
chung còng nh qu¸ tr×nh trëng thµnh, ph¸t triÓn cña c«ng t¸c c¸n trong kh¸ng
chiÕn chèng cøu níc nãi riªng ý nghÜa rÊt to lín trong nhËn thøc, c ®¹o
tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm
qu©n ®éi trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong bµi viÕt nµy t«i c xin ph©n tÝch lµm
bµi häc vÒ: "X©y dùng ®éi ngò c¸n qu©n ®éi ®¸p øng yªu cÇu chiÕn
tranh". ý nghÜa ®èi víi c«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trong qu©n ®éi hiÖn
nay.
Tiểu luận Bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội - Người đăng: hoanglegiabao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận Bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội 9 10 909