Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận chủ nghĩa Mac

Được đăng lên bởi sirbui-dh10h1-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.Phần mở đầu:
1. Tính cấp thiết của vấn đề:
Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người,
sinh vật và với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và
nhân loại. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, con người đã đạt
được những thành tựu vĩ đại trong việc chinh phục thiên nhiên, phát triển
kinh tế xã hội phục vụ lợi ích con người. Nhưng để đạt được điều đó, con
người cũng đã và đang gây ra những tai họa do phát triển kinh tế không đi
đôi với bảo vệ môi trường, gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: làm
thủng tầng ôzôn, tăng “hiệu ứng nhà kính”…dẫn đến sự mất ổn định khí hậu
toàn cầu, làm gia tăng các tai họa thiên nhiên. Không những thế, con người
còn ra sức, thậm chí còn sử dụng cả những biện pháp có tính huỷ diệt để
khai thác, săn bắt, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những tác
động gây tổn hại môi trường một cách nghiêm trọng của con người đã làm
cho thiên nhiên mất khả năng tự điều chỉnh vốn có, phá vỡ cân bằng sinh
thái, nguy cơ dẫn đến sự suy thoái môi trường toàn diện, gây tác hại trước
mắt cũng như lâu dài đối với cuộc sống con người, đe dọa chính sự sinh tồn
của loài người.
Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang phải đối diện với
nhiều vấn đề về môi trường. Hiện nay ở nước ta, môi trường tiếp tục bị ô
nhiễm và suy thoái nặng, có nơi rất nghiêm trọng. Rừng tiếp tục bị tàn phá
nặng nề, khoáng sản tiếp tục bị khai thác bừa bãi, đất đai bị sói mòn và thoái
hoá, đa dạng sinh học trên đất liền và dưới biển đều bị suy giảm. Nguồn
nước mặt và nước ngầm đang ngày càng bị ô nhiễm và cạn kiệt, vùng biển
đã bắt đầu bị ô nhiễm. Nhiều khu đô thị và khu công nghiệp bị ô nhiễm do
nước thải, khí thải, chất thải rắn…các sự cố môi trường ngày càng gia tăng.
Bên cạnh đó tình hình tội phạm môi trường cũng đang diễn biến phức tạp.
Ngoài các vi phạm phổ biến như gây ô nhiễm môi trường nước, không khí,
1

đất thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, tội phạm về môi trường trong
một số lĩnh vực có thể sẽ phát sinh những diễn biến phức tạp như: thông qua
hoạt động đầu tư để chuyển vào trong nước thiết bị, công nghệ lạc hậu vừa
tiêu hao năng lượng, vừa gây ô nhiễm. Tính phức tạp còn có thể tăng thêm
do có sự kết hợp giữa tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng với tội phạm
môi trường. Ngoài ra, Luật pháp về môi trường của Việt Nam còn nhiều bất
cập, một số quan điểm về tội phạm môi trường còn chưa rõ ràng, gây không
ít khó khăn cho người thừa hành công vụ trong việc phát hiện, xử lý các vi
phạm về môi trư...



 !"#$%&"'()*+,-)
-./01 !"#*$$2/(/
34 5/!677!"#
$%'()!66.3809#/3:
;(-<4,!"#$%$
=-<>7?.
*@&AB$8CD,E% +FG$8
.&"770H4%
IB8IJ,6=4!"!8K,#
$"&L./$M<777094"
)-<F/)"7*(.
77+$=&:N!"O-P
"<Q,E%<",-<"/
L;.-,)R,8M
*.0
S)!"#19!=,
:+::0T<U%!6G
><"Q+70VW%!6G!"
:$"=%!6G$"W(+GI"
",/7+.:,#:G<=09M
<G>/$X#
(LG>09:$G$!G>,
=$8=+=LD" <&0
Y7/ZZ)!/;,>%!B/!0
9"!/!F%-<>$$8
[
tiểu luận chủ nghĩa Mac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận chủ nghĩa Mac - Người đăng: sirbui-dh10h1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
tiểu luận chủ nghĩa Mac 9 10 527