Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cuối khoá

Được đăng lên bởi nguyencongmanh89
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận cuối khoá

MỤC LỤC
Trang

MỞ ĐẦU

2

I.

MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

5

II.

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

11

III.

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

13

IV. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
V.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

VI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

LêI Më §ÇU
Trong Nhµ níc x· héi chñ nghÜa. QuyÒn lùc Nhµ níc thuéc vÒ liªn minh
gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc. HiÕn ph¸p níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 (söa ®æi, bæ sung 2001) quy
Lớp chuyên viên

1

Tiểu luận cuối khoá
®Þnh :" Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ Nhµ níc ph¸p quyÒn x·
héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. TÊt c¶ quyÒn lùc Nhµ níc thuéc vÒ nh©n d©n mµ nÒn t¶ng lµ liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp
n«ng d©n vµ ®éi ngò trÝ thøc" (®iÒu 2), vµ còng t¹i ®iÒu 6 HiÕn ph¸p quy ®Þnh :"
Nh©n d©n sö dông quyÒn lùc nhµ níc th«ng qua Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n
lµ nh÷ng c¬ quan ®¹i diÖn cho ý chÝ vµ nguyÖn väng cña nh©n d©n, do nh©n d©n
bÇu ra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nh©n d©n".
Sau khi giành được độc lập, quá trình xây dựng và khôi phục đất nước.
Cách mạng Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm của thời đại. Ngµy nay, trong
nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng víi ®Þnh híng ®i lªn chñ nghÜa x· héi, kinh tế nước ta đang ở giai đoạn có những chuyển
biến tích cực. Đòi hỏi nhà nước phải quản lý xã hội toàn dân, toàn diện và bằng
pháp luật. Nghĩa là:
Nhà nước quản lý toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội bằng pháp luật, lấy
Pháp luật làm công cụ chñ yÕu vµ quan träng nhÊt ®Ó ®iÒu chØnh hµnh vi vµ mäi
ho¹t ®éng x· héi. Nhà nước và Pháp luật có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với
nhau cùng tồn tại song song trong lÞch sö ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, Nhà nước
đặt ra những yêu cầu là quản lý xã hội phục vụ cho ý chí của Nhà nước. Song
Pháp luật lại là công cụ để xây dựng Nhà nước, là phương tiện phục vụ Nhà
nước và Nhà nước lại hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật. Pháp luật là cơ sở
của pháp chế, nhưng Pháp luật chỉ đi vào cuộc sống và mục tiêu của sự điều
chỉnh. Pháp luật chỉ đạt được khi có sự hiển diện thực sự của Pháp chế.
Từ thực trạng nền kinh tế, nền hành chính Nhà nước ta hiện nay, công tác
Pháp chế ở nước ta trong những năm vừa qua đã có những tiến bộ rõ rệt. Tuy
nhiên, Pháp chế ở nước ta còn bộc lộ những nhược điểm đó là:
Thứ nhất: Công tác ban hành Pháp luật còn nhiều nhược điểm, cßn nhiÒu
mÆt cha theo kÞp vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Ê...
Tiểu luận cuối khoá
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 2
I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 5
II. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ 11
III. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 13
IV. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
VI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
LêI Më §ÇU
Trong Nhµ níc héi chñ nghÜa. QuyÒn lùc Nhµ níc thuéc liªn minh
gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc. HiÕn ph¸p níc
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 (söa ®æi, sung 2001) quy
Lớp chuyên viên
1
Tiểu luận cuối khoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cuối khoá - Người đăng: nguyencongmanh89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận cuối khoá 9 10 373