Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Được đăng lên bởi huuthoai33
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1821 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI:
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ø GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PHÙNG THẾ ANH
Ø SINH VIÊN THỰC HIỆN: Thứ 4 tiết 10, 11, 12
w NGUYỄN HỮU THOẠI - 13143338
w NGUYỄN LƯU PHÁT - 13133242
w NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH - 13143371
w PHẠM XUÂN HẢI - 13143100
w HUỲNH NGỌC THƯƠNG - 13143344

TP.HCM, Tháng 10/2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU…………………………………………………………..trang 1
NỘI DUNG:
I. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GÌ?...........................................................trang 2
II. NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU CƠ BẢN
GIỮA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA:…………..trang 3
III. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – CON ĐƯỜNG TẤT YẾU
CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM………………………………..trang 6
KẾT THÚC VẤN ĐỀ…………………………………………….. trang 12
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………….trang 14

MỞ ĐẦU
Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là
chủ trương mà Đảng ta đã đề ra và từng bước thực hiện ngay từ lúc bắt đầu
công cuộc đổi mới đất nước. Và coi đây là hướng đi chính cho nền kinh tế
Việt Nam trong thời kì mới và nhờ đó có thể góp phần vực dậy nền kinh tế kỹ thuật vốn nghèo nàn, lạc hậu của nước ta. Quan trọng hơn là giúp cho Việt
Nam thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội cũng như làm tiền đề để thúc
đẩy cho quá trình “ Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa” của đất nước trong thời kì
mới. Thực tế trong những năm gần đây nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa đã đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển của đất nước
nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Điều đó càng làm cho chúng ta
thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của mô hình này.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cùng với sự yêu thích của bản
thân nên nhóm quyết định chọn đề tài “xây dựng nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa” cho bài thuyết trình.
Với đề tài này nhóm sẽ trình bày những nội dung chính sau đây: kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chũ nghĩa; những điểm khác nhau giữa kinh tế
thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là con đường tất yếu của nền kinh tế Việt
Nam.
Mục đích nghiên cứu là để hiểu rõ hơn về nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở Việt Nam, và để hiểu thêm tại sao nền kinh tế thị trường này là con
đường phát triển tất yếu nhất.
Bằng phương pháp “thực tiễn Việt Nam” . Nội dung của đề tài s...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI:
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Ø GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PHÙNG THẾ ANH
Ø SINH VIÊN THỰC HIỆN: Thứ 4 tiết 10, 11, 12
w NGUYỄN HỮU THOẠI - 13143338
w NGUYỄN LƯU PHÁT - 13133242
w NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH - 13143371
w PHẠM XUÂN HẢI - 13143100
w HUỲNH NGỌC THƯƠNG - 13143344
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Người đăng: huuthoai33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 9 10 940