Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đề tài : " Khách thể thẩm mỹ - cái đẹp, cái bi, cái hài "

Được đăng lên bởi Anh Phở
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
BỘ MÔN QUẢN LÝ VĂN HÓA
--------------***---------------

TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI:
“KHÁCH THỂ THẨM MỸ - CÁI ĐẸP, CÁI BI, CÁI HÀI”
A- PHẦN MỞ ĐẦU
Trước hết, cần hiểu rằng, Mỹ học là một khoa học hợp thành của khoa học Triết
học dựa trên cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Mỹ học là khoa học nghiên cứu toàn bộ qui luật, hiện tượng thẩm mỹ trong hoạt
động của đời sống con người gồm khách thể thẩm mĩ, chủ thể thẩm mĩ và nghệ
thuật. Cái bi cũng như cái hài và cái đẹp nằm trong các phạm trù cơ bản của
khách thể thẩm mỹ. Vậy trước hết chúng ta cần tìm hiểu khách thể thẩm mỹ là gì?
Có ba thành tố cấu tạo nên đời sống thẩm mỹ, đó là: bản chất thẩm mỹ, khách
thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ. Như vậy, khách thể thẩm mỹ là một trong ba
thành tố cấu tạo nên đời sống thẩm mỹ. Khách thể thẩm mỹ được hiểu là khái
niệm thể hiện nhận thức khái quát của con người về những hiện tượng thẩm mĩ
trong tự nhiên, trong đời sống con người và trong nghệ thuật, là một phương
diện hợp thành mối quan hệ thẩm mỹ của con người với thế giới hiện thực khách
quan. Khách thể thẩm mỹ được hiểu một hệ thống các phạm trù chỉ các hiện

1

tượng, các quy luật thẩm mỹ tồn tại bên ngoài chủ thể, là những yếu tố những
hiện tượng bao quát mọi hiện tượng thẩm mỹ quanh ta từ tự nhiên, xã hội đến
nghệ thuật.
Khách thể thẩm mỹ là một hệ thống gồm 5 phạm trù khát quát toàn bộ hiện tượng,
quy luật thẩm mỹ trong tự nhiên, xã hội và trong nghệ thuật. Đó là phạm trù cái
đẹp, cái xấu, cái bi, cái hài, cái trác tuyệt.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CÁI BI:
1. Định nghĩa cái Bi
Cái bi là một trong nhũng phạm trù cơ bản của mỹ học, phản ánh giá trị thẩm mỹ
của con người đấu tranh cho những mục đích, lý tưởng nhân đạo bị thất bại trước
những lực lượng đối lập.

Năm 1972, một bức ảnh nổi tiếng nói lên sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam:
cô bé Phan Thị Kim Phúc, cô bé 9 tuổi trong hình đang la khóc trong kinh hoàng
và chạy đi trong tình trạng bị bỏng nặng, cháy hết quần áo sau khi gia đình em bị
một trận bom napal dội xuống.
Cái bi chỉ tồn tại trong quan hệ khách quan của xã hội với nhưng mâu thuẫn xã hội
căng thăng, không thể điều hòa được, trong cuộc đấu tranh với các lực lượng tự
nhiên, với các thế lực xã hội hoac ngay với bản thân con người muốn bằng ý chí

2

và hành động của mình thực hiện những lý tưởng tiến bộ, nhân đạo đã phải trả giá
bằng những sự đau khổ hay hi sinh.
Và để hiểu hơn về cái bi,chúng ta sẽ xem xét đến nội hàm của nó:
a. Cơ sở...
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
BỘ MÔN QUẢN LÝ VĂN HÓA
--------------***---------------
TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI:
“KHÁCH THỂ THẨM MỸ - CÁI ĐẸP, CÁI BI, CÁI HÀI”
A- PHẦN MỞ ĐẦU
Trước hết, cần hiểu rằng, Mỹ học là một khoa học hợp thành của khoa học Triết
học dựa trên cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Mỹ học là khoa học nghiên cứu toàn bộ qui luật, hiện tượng thẩm mỹ trong hoạt
động của đời sống con người gồm khách thể thẩm mĩ, chủ thể thẩm mĩ và nghệ
thuật. Cái bi cũng như cái hài và cái đẹp nằm trong các phạm trù cơ bản của
khách thể thẩm mỹ. Vậy trước hết chúng ta cần tìm hiểu khách thể thẩm mỹ là gì?
Có ba thành tố cấu tạo nên đời sống thẩm mỹ, đó là: bản chất thẩm mỹ, khách
thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ. Như vậy, khách thể thẩm mỹ là một trong ba
thành tố cấu tạo nên đời sống thẩm mỹ. Khách thể thẩm mỹ được hiểu là khái
niệm thể hiện nhận thức khái quát của con người về những hiện tượng thẩm mĩ
trong tự nhiên, trong đời sống con người và trong nghệ thuật, là một phương
diện hợp thành mối quan hệ thẩm mỹ của con người với thế giới hiện thực khách
quan. Khách thể thẩm mỹ được hiểu một hệ thống các phạm trù chỉ các hiện
1
Tiểu luận đề tài : " Khách thể thẩm mỹ - cái đẹp, cái bi, cái hài " - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đề tài : " Khách thể thẩm mỹ - cái đẹp, cái bi, cái hài " - Người đăng: Anh Phở
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận đề tài : " Khách thể thẩm mỹ - cái đẹp, cái bi, cái hài " 9 10 42