Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ TÀI: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT

Được đăng lên bởi Phan Tuấn Cường
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1553 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
---o0o---

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐỀ TÀI: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NẢY SINH TRONG QUÁ
TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP
GIẢI QUYẾT

GVHD: ThS. LÊ QUANG CHUNG
SVTH

MSSV

1. PHAN TUẤN CƯỜNG

13146031

2. MAI GIA BẢO

13146015

3. LÊ VĂN NHỰT QUANG

13141255

4. LÊ HỒNG HẢI

13143096

5. LÊ THỊ KIM NHUNG

13709082

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài....................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY ................................................................................................................................ 3
1.1. Tổng quan về tình hình đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay ................................3
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA ĐÔ THỊ HÓA ...................... 4
2.1. Những mặt tích cực trong kinh tế - xã hội của quá tình đô thị hóa ...............4
2.2. Một số vấn đề tiêu cực nảy sinh trong quá trình đô thị hóa ...........................5
2.2.1. Ô nhiễm môi trường ......................................................................................... 5
2.2.2. Vấn đề giao thông ............................................................................................. 7
2.2.3. Tệ nạn xã hội ..................................................................................................... 8
2.2.4. Phân hóa giàu nghèo ...................................................................................... 10
2.2.5. Đô thị hóa ảnh hưởng đến di cư .................................................................... 11
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH
ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM ..................................................................................... 14
3.1. Giải pháp giải quyết một số vấn đề trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam14
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM ............... 17
4.1. Kết luận quá trình Đô thị hóa ở Việt Nam .....................................................17
TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
---o0o---
TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐỀ TÀI: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NẢY SINH TRONG QUÁ
TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP
GIẢI QUYẾT
GVHD: ThS. LÊ QUANG CHUNG
SVTH MSSV
1. PHAN TUẤN CƯỜNG 13146031
2. MAI GIA BẢO 13146015
3. LÊ VĂN NHỰT QUANG 13141255
4. LÊ HỒNG HẢI 13143096
5. LÊ THỊ KIM NHUNG 13709082
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014
TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ TÀI: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ TÀI: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT - Người đăng: Phan Tuấn Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ TÀI: NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 9 10 25