Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi Hoàng Mã Nhi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

PHẦN 1:LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………….. 3
PHẦN II:NỘI DUNG CHÍNH………………………………………. 3
I.KHÁI NIỆM ……………………………………………....3
II.VAI TRÒ …………………………………………………4
III.HẠN CHẾ ……………………………………………….7
IV.NGUYÊN NHÂN ……………………………………….8
V.GIẢI PHÁP ……………………………………………....9
PHẦN III:KẾT LUẬN ……………………………………………….13

PHẦN 1 : LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề
phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đố
với nền kinh tế Việt Nam .Kinh tế tư nhân(KTTN) là một bộ phận trong cơ cấu ấy
đã có một thời kì bị coi là đối lập với kinh tế XHCN ,vì vậy phả nằm trong diện cải
tạo xóa bỏ .Song thực tiễn đã cho thấy quan niệm như vậy là cựa đoan và sự xuất
hiện trở lại của KTTN đã góp phần không nhỏ vào sự thay đổi bộ mặt của nền kinh
tế theo hướng tích cực .Cùng với chủ chương chuyển nền kinh tế Việt Nam sang
nền kinh tế thị trường ,Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ
trương ,chính sách để khuyến khích sự phát triển của các thành phần kinh tế ,trong
đó có KTTN.Tuy nhiên ,KTTN,thành phần kinh tế non trẻ của nước ta đang phải
đối diện với nhiều khó khăn thách thức ,nhiều vấn đề bất cập trong xã hội,trong
chủ truong chính sách và tổ chức quản lí đang là chở ngại cho sự phát triển của
thành phần kinh tế này .
Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới .Cơ
hội phát triển rút ngắn ,thực hiện thành công CNH,HĐH phấn đấu đua Việt Nam
về cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 là hiện thực.Tuy nhiên
,để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn với sự giải phóng
tối đa lực lượng sản xuất xã hội. Trong bối cảnh các nguồn lực kinh tế của Việt
Nam còn đang hạn chế , xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần , còn KTTN
như một động lực phát triển cơ bản là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn .Trong
quan điểm về các thành phần kinh tế cảu Đảng giai đoạn 1986-2010 đã xác định
“..kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng ,là một trong những động lực của nền
kinh tế “.Bài viết này sẽ tập trung làm sang tỏ ,chứng minh tính đúng đắn của quan
điểm nói trên.
Tuy nhiên do vấn đê sưu tầm tài liệu ,cập nhật thông tin còn có phần hạn chế
và nhiều thiếu sót nên bài viết có nhiều thiếu sót ,mong cô thông cảm ! Rất mong
được sự góp ý của cô !
PHẦN II : NỘI DUNG CHÍNH
I.KHÁI NIỆM
Chúng ta có thể hiểu và nhận thức mang tính cụ thể , rõ ràng về kinh tế tư
nhân (KTTN) như sau:” KTTN là khu vực kinh tế gắn liền với loại hình sở hữu tư
nhân, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ v...
MỤC LỤC
PHẦN 1:LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………….. 3
PHẦN II:NỘI DUNG CHÍNH………………………………………. 3
I.KHÁI NIỆM ……………………………………………....3
II.VAI TRÒ …………………………………………………4
III.HẠN CHẾ ……………………………………………….7
IV.NGUYÊN NHÂN ……………………………………….8
V.GIẢI PHÁP ……………………………………………....9
PHẦN III:KẾT LUẬN ……………………………………………….13
Tiểu luận đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đường lối cách mạng - Người đăng: Hoàng Mã Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận đường lối cách mạng 9 10 366