Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đường lối Đảng CSVN

Được đăng lên bởi Võ Nam
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4005 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

NỘI DUNG
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………….1
KIẾN

THỨC

CƠ

BẢN………………………………………………………...2
1. Khái niệm Tính thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.
1.1. Tính thống nhất là gì?...........................................................................2
1.2. Tính đa dạng là gì?...............................................................................2
2. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong
cộng đồng dân tộc.
2.1.
Nền văn hóa
2.2.
3.

Việt

Nam

là

nền

văn

hóa

thống

nhất………………….....2
Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa đa dạng trong cộng đồng dân

tộc…………………………………………………………………….5
Tính thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam hiện nay……
9

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU
Hội nghị lần thứ 5 khoá VII của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản
Việt Nam đã chỉ ra nghị quyết về xây dựng và phát triển một nền văn hóa có đặc
điểm: tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thay cho quan niệm nền văn hóa
Việt Nam có nội dung xã hội chủ nghĩa, có tính chất dân tộc, có tính đảng và tính
nhân dân được nêu ra trước đây. Cùng với sự phát triển kinh tế, chính trị, pháp
luật thì văn hóa là vấn đề quan trọng và không thể thiếu trong quá trình phát triển
đất nước, được coi là bước đi đầu trong giai đoạn phát triển và hội nhập kinh tế.
Vốn dĩ, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác người ta thường nhắc tới văn
hóa. Bởi những giá trị truyền thống được chắt lọc lâu đời đã tạo cho Việt Nam có
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hay nói cách khác, văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng
trong cộng đồng các dân tộc. Sự đa dạng và thống nhất ấy được biểu hiện trên
nhiều mặt, từ cơ sở nền tảng tạo thành cho đến đời sống sinh hoạt vật chất lẫn
tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Và đây cũng chính là lí do nhóm chúng tôi lựa chọn đề tài: “ Nền văn hóa
Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng dân tộc”.
Ở đây, những nội dung chính của đề tài nhóm chúng tôi xin trình bày những
vấn đề nội dung cơ bản như sau: Tính thống nhất là gì? Tính đa dạng là gì? Tính
thống nhất của văn hóa Việt Nam, Tính đa dạng của văn hóa Việt Nam và Tính
thống nhất và đa dạng văn hóa Việt Nam hiện nay.
Mục đích nghiên cứu: để hiểu rõ được sự đa dạng và phong phú văn hóa
Việt Nam, các sắc thái và các giá trị văn hóa của các dân tộc anh em trên đất
nước Việt Nam , của các vùng, các địa phương trong n...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
NỘI DUNG
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………….1
KIẾN THỨC
BẢN………………………………………………………...2
1. Khái niệm Tính thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.
1.1. Tính thống nhất là gì?...........................................................................2
1.2. Tính đa dạng là gì?...............................................................................2
2. Nền văn hóa Việt Nam nền văn hóa thống nhất đa dạng trong
cộng đồng dân tộc.
2.1. Nền văn hóa Việt Nam nền văn hóa thống
nhất………………….....2
2.2. Nền văn hóa Việt Nam nền văn hóa đa dạng trong cộng đồng dân
tộc…………………………………………………………………….5
3. Tính thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam hiện nay……
9
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiểu luận đường lối Đảng CSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đường lối Đảng CSVN - Người đăng: Võ Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiểu luận đường lối Đảng CSVN 9 10 458