Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận: Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới

Được đăng lên bởi Nhật Văn Đỗ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến 1986
1. Hoàn cảnh lịch sử
a. Tình hình thế giới
Từ thập kỷ 70, thế kỷ XX, sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học và công
nghệ đã thúc đẩy lực lượng sản xuất thế giới phát triển mạnh; Nhật Bản và Tây Âu vươn
lên trở thành hai trung tâm lớn của kinh tế thế giới; xu thế chạy đua phát triển kinh tế đã
dẫn đến cục diện hoà hoãn giữa các nước lớn.Với thắng lợi của cách mạng Việt Nam
(năm 1975) và các nước Đông Dương, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã mở rộng phạm vi,
phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh. Đảng ta nhận định: Hệ thống các nước xã
hội chủ nghĩa đã và đang lớn mạnh không ngừng; phong trào độc lập dân tộc và phong
trào cách mạng của giai cấp công nhân đang trên đà phát triển mãnh liệt. Tuy nhiên, từ
giữa thập kỷ 70 của thế kỷ XX, tình hình kinh tế – xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa
xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định.Tình hình khu vực Đông Nam Á cũng có những
chuyển biến mới. Sau năm 1975, Mỹ rút quân khỏi Đông Nam Á, khối quân sự SEATO
tan rã; tháng 2-1976, các nước ASEAN ký hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á
(Hiệp ước Bali), mở ra cục diện hoà bình, hợp tác trong khu vực.
b. Tình hình trong nước
Thuận lợi: Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoà bình, thống nhất,
cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội với khí thế của một dân tộc vừa giành được thắng lợi
vĩ đại. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng.
Đây là những thuận lợi rất cơ bản của cách mạng nước ta.
Khó khăn: Trong khi nước ta đang phải tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của ba mươi
năm chiến tranh, lại phải đối phó với chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía
Bắc. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn thâm độc chống phá cách
mạng Việt Nam. Đại hội lần thứ V của Đảng (tháng 3-1982) nhận định “nước ta đang ở
trong tình thế vừa có hoà bình vừa phải đương đầu với một kiểu chiến tranh phá hoại
nhiều mặt”. Ngoài ra, do tư tưởng chủ quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên chủ nghĩa xã
hội trong một thời gian ngắn, đã dẫn đến những khó khăn về kinh tế – xã hội.Những
thuận lợi, khó khăn từ tình hình thế giới và trong nước ở giai đoạn này đã ảnh hưởng to
lớn đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và tác động tới việc hoạch định đường
lối đối ngoại của Đảng.
2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
a. Đại hội lần thứ IV của Đảng (12-1976) xác định:

Nhiệm vụ đối ngoại là “Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh
chóng hàn gắn những vế...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận: Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới - Người đăng: Nhật Văn Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu Luận: Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới 9 10 911