Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG……………
KHOA…………………

TIỂU LUẬN

“Học thuyết hình thái kinh tế - xã
hội với sự nghiệp công nghiệp hoá
- hiện đại hoá ở Việt Nam”

PHẦN I: MỞ ĐẦU
I.

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:

Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật
lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý
luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản
trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội,
lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên
trong, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã
hội. Lý luận đó giúp chúng ta nghiên cứu một cách đứng đắn và khoa học sự vận
hành của xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định cũng như tiến trình vận
động lịch sử nối chung của xã hội loài người
Song, ngày nay. Đứng trước sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông
Âu, lý luận đó đang được phê phán từ nhiều phía. Sự phê phán đó không phải từ
phía kẻ thù của chủ nghĩa Mác mà còn cả một số người đã từng đi theo chủ
nghĩa Mác. Họ cho rằng lý luận, hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác đã
lỗi thời trong thời đại ngày nay. Phải thay thế nó bằng một lý luận khác, chẳng
hạn như lý luận về các nền văn minh. Chính vì vậy làm rõ thực chất lý luận hình
thái kinh tế - xã hội, giá trị khoa học và tính thời đại của nó đang là một đòi hỏi
cấp thiết .
Về thực tiễn, Việt Nam đang tiến hành công cuộc xây dựng đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đó đang đặt ra hàng loạt vấn đề đòi hỏi
các nhà khoa học trên các lĩnh vực khác nhau phải tập chung nghiên cứu giải
quyết. Trên cơ sở làm rõ giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội ,
việc vận dụng lý luận đóvào điều kiện Việt Nam; vạch ra những mối liên hệ hợp
quy luật và đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây
dựng đất nước Việt Nam thành một nước giàu, mạnh, xã hội công bằng văn
minh cũng là một nhiệm vụ thực tiễn đang đặt ra.
1

Chính vì những lý do trên việc nghiên cứu đề tài: “Học thuyết hình thái
kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam” có
ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.
II.

MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.

a. Mục đích: Góp phần tìm hiểu giá trị khoa học của lý luận, hình thái kinh
tế - xã hội và việc vận dụng nó vào điều kiện nước ta hiện nay.
b. Nhiệm vụ: nêu rõ thực chất của lý luận hình thái kinh tế - xã hội và
chứng minh lý luận đó vẫn giữ nguyên giá trị.
Vận dụng...
TRƯỜNG……………
KHOA…………………
TIU LUN
“Hc thuyết hình thái kinh tế - xã
hi vi s nghip công nghip hoá
- hin đại hoá Vit Nam”
Tiểu luận “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam 9 10 328