Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận lịch sử đảng

Được đăng lên bởi hiepnguyenmta-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phong trào công nhân-nông dân 1930-1931

Lời mở đầu
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch hồ chí minh;
dân tộc Việt Nam đã làm nên những chiến công hiển hách và những thắng
lợi có ý nghĩa lịch sử cũng như thời đại, từ thắng lợi của cách mạng tháng
tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tới chiến
thắng Điện biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, tới chiên thắng
vĩ đại mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước;
Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhân tố tất yếu trong mọi chiến thắng
của dân tộc ta. Đảng ra đời đảm nhận sứ mệnh lảnh đạo của cuộc đấu tranh
chống đế quốc và phong kiến. Trong những thời gian đầu mới thành lập cơ
sở đảng tuy chưa nhiều, song đã trở thành hạt nhân của phong trào cách
mạng. Những tổ chức quần chúng cách mạng được thành lập ở nhiều nơi.
Đưòng lối của đảng đã phản ánh đúng nguyện vọng của quần chúng, được
tuyên trưyền rộng rải, làm cho ý thức giác ngộ của quần chúng ngày càng
được nâng cao.
Dưới sự lãnh đạo của đảng phong trào đấu tranh của quần chúng bùng lên
mạnh mẽ dẫn đến cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết
Nghệ Tĩnh.Cao trào cách mạng 1930 - 1931 chỉ tồn tại trong một thời gian
ngắn, nhưng có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn. Cao trào cách mạng cùng sự
ra đời của chính quyền Xô Viết là kết tinh sức mạnh to lớn của khối liên
minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo, "đã chứng tỏ tinh thần
oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong
trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng tháng
Tám thắng lợi sau này" Và cũng qua "cuộc chiến đấu xung thiên" của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam mà những người cộng sản
và nhân dân lao động trên toàn thế giới biết tới dân tộc ta. Quốc tế Cộng

1

Phong trào công nhân-nông dân 1930-1931

sản đã khẳng định : "Phong trào cách mạng bồng bột trong cả xứ Đông
Dương đã góp phần tăng thêm ảnh hưởng cộng sản trong các xứ thuộc địa,
nhất là các nước phương Đông”. Trong phiên họp ngày 11-4-1931, Hội
nghị toàn thể lần thứ 11 Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã ra quyết định
công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc
Quốc tế Cộng sản.

2

Phong trào công nhân-nông dân 1930-1931

A.MỞ Đ...

Li m đu
 !" #$%&'()*&+
"#$%&&,-./0'-1
2345(6789:120&0
0&;&<=>#$%&"?9.
1$@,:AB;&CD"(EC9,1
'5&FGC;&H= I3&J%&KDD+
 !"#$%&*KDB.C&L.1
"M 8 &NO&$ C"DC
K.PCK'I>.MQ-8EC&NIR
S CBJC9SI0
&M%-TOPCEU0&2NISJCRM
?K I 0UCB$'LPCEU92
CB,BJ" 9&4O0"PCEUB
2M
 IDCPCEU@F,
&&VA.0&&WX#.
%$Q5M!0&W)&"8
19345(6.OM!0&F
8*PCBJX#.>.O&>K,
&DI9YOZE
$';0&"#$%&M
CBD@93[CB$2C"!0&0
Q0&12CBY#7PCYC".DCGC,Y
DI'"#$%&&-8"
'",.@."M\CK.!"


Tiểu luận lịch sử đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận lịch sử đảng - Người đăng: hiepnguyenmta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiểu luận lịch sử đảng 9 10 382