Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đến nền kinh tế nước ta

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận
"Mâu thuẫn giữa quan hệ sản
xuất và lực lượng sản xuất đến
nền kinh tế nước ta"

PHẦN A: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Lịch sử phát triển của sản xuất loài người là lịch sử phát triển
của các PTSX kế tiếp nhau. PTSX là sự thống nhất biện chứng giữa
LLSX và QHSX đó là cách thức sản xuất ra của cảI vật chất mà
trong đó LLSX đạt đến một trình độ nhất định , thống nhất với
QHSX tương ứng với nó . Theo định nghĩa của phép biện chứng
duy vật : Là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, khoa
học về những quy luật phổ biến nhất của sự vận động và sự phát
triến cuả tự nhiên ,xã hội và tư duy trên cơ sở duy vật . Theo định
nghĩa trên xã hội ngày càng phát triển thì mối quân hẹ giữa QHSX
va LLSX là không thể tách rời , đây là quy luật chung của sự phát
triển và là một trong những quy luật quan trọng quy định sự tồn tại,
phát triển và tiến bộ xã hội.
Mặc dù vậy trong thực tế, hai nhân tố QHSX và LLSX đã làm
nảy sinh những mâu thuẫn giữa chúng . Và sự mâu thuẫn này ngày
càng trở nên gay gắt làm cho nền kinh tế nước ta ở trong tình trạng
khủng hoảng nghiêm trọng trong một thời gian dài .Mâu thuẫn này
giải quyết ra sao?, nguyên nhân của vấn đề sẽ được đề cập đến trong
bài viết dưới đây. Đây là lần đầu tiên viết tiểu luận nên trong quá
trình viết không thể không có những sai sót, Xin nhận được những ý
kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để các bài viết khác sẽ tốt
hơn.

1

PHẦN B: CƠ SỞ CỦA ĐỀ TÀI
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
Các dạng này khiến chúng ta khi nghiên cứu vấn đề cần nhìn
nhận Mác va Ph.Ăng-ghen đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện
chứng vào giữa thế kỷ XIX và dược Lênin phát triển lên vào giữa
thế kỷ XX đã đem lại cho phép biên chứng duy vật sự thống nhất
hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
. Phép biện chứng đã thực sự trở thành khoa học trong đó mối liên
hệ giữa QHSX phải phù hợp với tính chất trình độ của LLSX là
mối liên hệ giàng buộc và chi phối lẫn nhau .Mối liên hệ tạo ra sự
chuyển hoá đa dạng , phong phú c ủa mỗi sự vật hiện tượng .Chính
vì sự đa một cách toàn diện .Có như thế mới nắm bắt được bản chất
, cái cốt lõi của sự vật mà không bị rơi vaò nguỵ biện trong nhận
thức và hành động.
luật này.
Trong quá trình lịch sử tự nhiên các mối quan hệ giữa con
người Một trong những quy luật quan trọng nhất của chủ nghĩa duy
vật biện chứng là quy luật mâu thuẫn .Theo quy luật này thì trong
kết cấu của mọi sự vật hiện tượng không phải bao giờ cũng bao gồm
các nhân tố đồng nhất,thống nhất với nhau mà mọi sự vật hiện
tượng đều đ...
Tiu lun
"Mâu thun gia quan h sn
xut và lc lượng sn xut đến
nn kinh tế nước ta"
Tiểu luận Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đến nền kinh tế nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đến nền kinh tế nước ta - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đến nền kinh tế nước ta 9 10 489