Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn đường lối cách mạng của ĐCS

Được đăng lên bởi ly13194
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

.....................(Tên đề tài tiểu luận)................

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1.
2.
3.
4.
MÃ LỚP: .........................

HÀ NỘI THÁNG 3 NĂM 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
BỘ MÔN ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN
NỘI DUNG ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

1. Đảng CSVN ra đời là sự kết hợp biện chứng giữa ba nhân tố: Chủ
nghĩa MLN + phong trào công nhân + phong trào yêu nước.
2. Nội dung đường lối chiến lược của CMVN do Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đề ra.
3. Quan điểm của Đảng CSVN về giải quyết những vấn đề xã hội thời kỳ
đổi mới.
4. Quan điểm của Đảng CSVN về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà
bản sắc dân tộc.
5. Chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại của
Đảng CSVN.
Yêu cầu bài tiểu luận:
-

Mỗi bài viết từ 10 đến 20 trang viết tay.

-

Đóng bìa mầu theo mẫu

-

Bài tiểu luận làm theo nhóm (không quá 4 sinh viên).

Kết cấu bài tiểu luận gồm:
- Mục lục
- Phần mở đầu: + Lý do chọn đề tài
+ Mục đích nghiên cứu
+ Phạm vi nghiên cứu
+ Phương pháp nghiên cứu
+ Đóng góp của đề tài
+ Kết cấu của đề tài

- Phần nội dung: Chương 1.(1.1 1.2...). Chương 2 (2.1 2.2...)
- Kết luận
- Danh mục tài liệu tham khảo
- Phụ lục

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
1. Vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành
lập Đảng cộng sản Việt Nam.
2. Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của
Đảng cộng sản Đông Dương trong thời kỳ 1939 -1945.
3. Chủ trương "Kháng chiến - kiến quốc” ngày 25/11/1945 của
Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương.
4. Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
1946-1954.
5. Đường lối chiến lược của Cách mạng Việt Nam thời kỳ 19541975.
6. Mục tiêu, quan điểm, nội dung và định hướng công nghiệp hoá,
hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.
7. Mục tiêu và các quan điểm cơ bản về hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
8. Chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
9. Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hoá của
Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
10. Chủ trương về mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế của
Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
.....................(Tên đề tài tiểu luận)................
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1.
2.
3.
4.
MÃ LỚP: .........................
HÀ NỘI THÁNG 3 NĂM 2015
Tiểu luận môn đường lối cách mạng của ĐCS - Trang 2
Tiểu luận môn đường lối cách mạng của ĐCS - Người đăng: ly13194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiểu luận môn đường lối cách mạng của ĐCS 9 10 126