Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn lịch sử hành chính

Được đăng lên bởi trinhgiangkh14a9
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngoại giao Việt Nam
1. Tóm tắt lịch sử ngành Ngoại giao Việt Nam
1. Khái quát lịch sử ngoại giao Việt Nam
Việt Nam có hàng nghìn năm
lịch sử với một nền ngoại giao
tinh tế và hiển hách, trừ một
nghìn năm Bắc thuộc, trải qua
các triều đại khác nhau từ Vua
Hùng, An Dương Vương,
Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần,
Lê, Nguyễn và thời đại Hồ Chí
Minh. Nền ngoại giao mới
Việt Nam ra đời cùng với việc
thành lập nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hoà ngày 2/9/1945,
do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Lịch sử
ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh có thể chia làm 5 giai đoạn
chính.
- Giai đoạn 1945-1946: Đây là thời kỳ cực kỳ khó khăn của của đất nước nói
chung và ngoại giao Việt Nam nói riêng. Nhà nước độc lập non trẻ đứng trước
vô vàn thử thách (chính quyền vừa ra đời, kinh tế đình đốn, ngân sách trống
rỗng, chưa được nước nào công nhận, thiên tai liên miên, đặc biệt là 30 vạn thù
trong, ngoài ra còn có giặc ngoài). Có thể nói nước ta trong hoàn cảnh ngàn cân
treo sợi tóc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng
cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngoại giao Việt Nam đã thực hiện
những sách lược hết sức đúng đắn, khôn khéo vừa kiên quyết vừa linh hoạt: lúc
hoà với Tưởng, tập trung sức chống Pháp xâm lược ở miền Nam, rồi hoà với
Pháp với việc ký kết Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng Ba 1946 để đuổi Tưởng về
nước, góp phần giữ vững Nhà nước độc lập non trẻ.
- Giai đoạn 1946-1954: Ngoại giao phục vụ cuộc kháng chiến trường kỳ chống
thực dân Pháp xâm lược. Ngoại giao đã phối hợp với chiến trường, đấu tranh
chính trị chủ động triển khai hoạt động quốc tế, tranh thủ đồng tình ủng hộ của
nhân dân thế giới, đặc biệt là hình thành liên minh chiến đấu với Lào,
Campuchia chống kẻ thù chung; xây dựng quan hệ với Thái Lan, Miến Điện,
Indonesia, Ấn Độ…Tranh thủ thuận lợi do thắng lợi của chiến dịch biên giới
đưa lại, ngoại giao đã thành công thúc đẩy thế giới công nhận và thiết lập quan
hệ ngoại với Việt nam. Đầu năm 1950, lần đầu tiên chúng ta đã thiết lập quan
hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc, Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân
ở châu Á, Đông Âu. Các nước xã hội chủ nghĩa đã trở thành chỗ dựa quan
1
tan_tukiet(sưu tầm từ Internet)

trọng cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phối hợp với mặt trận quân
sự, Việt nam đã tham gia Hội nghị Genève 1954 về Đông Dương, buộc các
nước lớn công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, nhân
dân Đông Dương, giải phóng được miền Bắc, đưa cách mạng Việt Nam chuyển
sang giai đ...
Ngoại giao Việt Nam
1. Tóm tắt lịch sử ngành Ngoại giao Việt Nam
1. Khái quát lịch sử ngoại giao Việt Nam
Việt Nam hàng nghìn năm
lịch s với một nền ngoại giao
tinh tế hiển hách, trừ một
nghìn năm Bắc thuộc, trải qua
các triều đại khác nhau từ Vua
Hùng, An Dương Vương,
Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần,
Lê, Nguyễn và thời đại Hồ Chí
Minh. Nền ngoại giao mới
Việt Nam ra đời cùng với việc
thành lập nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hoà ngày 2/9/1945,
do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nay nước CHXHCN Việt Nam. Lịch sử
ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh thể chia làm 5 giai đoạn
chính.
- Giai đoạn 1945-1946: Đây thời kỳ cực kỳ khó khăn của của đất nước nói
chung ngoại giao Việt Nam nói riêng. Nhà ớc độc lập non trẻ đứng trước
vàn thử thách (chính quyền vừa ra đời, kinh tế đình đốn, ngân sách trống
rỗng, chưa được nước nào công nhận, thiên tai liên miên, đặc biệt là 30 vạn thù
trong, ngoài ra còn có giặc ngoài). Có thể nói nước ta trong hoàn cảnh ngàn cân
treo sợi tóc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay Đảng
cộng sản Việt Nam lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngoại giao Việt Nam đã thực hiện
những sách lược hết sức đúng đắn, khôn khéo vừa kiên quyết vừa linh hoạt: lúc
hoà với Tưởng, tập trung sức chống Pháp xâm lược miền Nam, rồi hoà với
Pháp với việc ký kết Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng Ba 1946 để đuổi Tưởng về
nước, góp phần giữ vững Nhà nước độc lập non trẻ.
- Giai đoạn 1946-1954: Ngoại giao phục vụ cuộc kháng chiến trường kỳ chống
thực dân Pháp xâm lược. Ngoại giao đã phối hợp với chiến trường, đấu tranh
chính trị chủ động triển khai hoạt động quốc tế, tranh thủ đồng tình ủng hộ của
nhân dân thế giới, đặc biệt là hình thành liên minh chiến đấu với Lào,
Campuchia chống kẻ thù chung; xây dựng quan hệ với Thái Lan, Miến Điện,
Indonesia, Ấn Độ…Tranh thủ thuận lợi do thắng lợi của chiến dịch biên giới
đưa lại, ngoại giao đã thành công thúc đẩy thế giới công nhận và thiết lập quan
hệ ngoại với Việt nam. Đầu năm 1950, lần đầu tiên chúng ta đã thiết lập quan
hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc, Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân
ở châu Á, Đông Âu. Các nước xã hội chủ nghĩa đã trở thành chỗ dựa quan
tan_tukiet(sưu tầm từ Internet)
1
Tiểu luận môn lịch sử hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn lịch sử hành chính - Người đăng: trinhgiangkh14a9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tiểu luận môn lịch sử hành chính 9 10 92