Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn logic biện chứng

Được đăng lên bởi ngochan14294
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU

1

Tiểu luận môn logic biện
chứng
MỤC LỤC

2

A. MỞ ĐẦU
Tư duy có thể được hiểu theo nghĩa là toàn bộ đời sống tinh thần của
con người, là phạm trù đối lập với phạm trù vật chất (nghĩa này được dùng
khi nói về vấn đề cơ bản của triết học). Tư duy cũng có thể được hiểu theo
nghĩa hẹp hơn đó là giai đoạn cao của nhận thức (nhận thức lý tính). Theo
nghĩa thứ hai, tư duy có quá trình hình thành, vận động và phát triển. Khái
niệm một hình thức của tư duy - đương nhiên cũng có quá trình sinh thành,
vận động và phát triển. Quá trình sinh thành, vận động và phát triển (gọi tắt
là quá trình hình thành) của khái niệm có logic của nó. Trong phạm vi tiểu
luận này tôi đề cập đến quan điểm cuả logic biện chứng về sự hình thành và
hoạt động của khái niệm trong tư duy

3

B. NỘI DUNG
I. Bản chất của khái niệm
1.1 Định nghĩa
Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy phản ánh tương đối đầy đủ
và có hệ thống về bản chất và quy luậtcủa đối tượng bằng các dấu hiệu khác
biệt cơ bản. Đây là định nghĩa về khái niệm của logic hình thức và logic biện
chứng trên lập trường của logic biện chứng.
1.2 Đặc trưng của khái niệm
- Khái niệm là hình thức phản ánh(diễn tả) tương đối đầy đủ và có hệ
thống về bản chất của đối tượng.Bản chất là yếu tố mang tính ổn định, tương
đối bền vững vì vậy khái niệm là một hệ thống tri thức về bản chất của đối
tượng. Hay khái niệm là hình thức của những tri thức kết thành hệ thống.
Ở đây cúng ta cần hiểu một tri thức chưa phải là khái niệm, nhiều tri thức rời
rạc, chưa thành hệ thống cũng chưa có khái niệm. Ví vậy phải có tri thức về
cùng một đối tượng liên kết với nhau mới trở thành khái niệm. Lênin nói:
sản phẩm cao nhất của bộ óc con người là các khái niệm. Hệ thống tri thức
nói lên mặt ổn định(tĩnh) của khái niệm
- Khái niệm là sự diễn tả tương đối đầy đủ có hệ thống vêg quy luật
của đối tượng. Hay nói cách khác, khái niệm là hệ thộng những ý nghĩ về
quy luật của đối tượng (là hình thức của những ý nghĩ kết thành hệ thống).
Bản tính của quy luật là hoạt động, Sự vận động mới có quy luật.
Đặc trưng này nói lên mặt động của khái niệm.
Vậy khái niệm trong tư duy con người là một cơ cấu động tĩnh. Nó có
mặt động vì nó là một hệ thống ý nghĩ, tĩnh vì nó là hệ thống tri thức. Tri

4

thức trong hoạt động thì nó là ý nghĩ. Ý nghĩ khi được cố định lại thì dó là tri
thức. Nguồn gốc của ý nghĩ, tri thức là hoạt động của con người.
Hình thức biểu đạt (phương tiện biểu đạt)của khái niệm là các thuật
ngữ(từ hoặc nhóm từ). Xét về mặt hình thứ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn logic biện chứng - Người đăng: ngochan14294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiểu luận môn logic biện chứng 9 10 442