Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn nguồn nhân lực xã hội

Được đăng lên bởi ami-hvhc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 5908 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Những lợi thế và thách thức của nguồn nhân lực Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay

MỤC LỤC
A. LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................
B. NỘI DUNG..........................................................................................................
I. QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ CỦA NGUỒN
NHÂN LỰC TRONG SỰ PHÁT TIỂN KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP QUỐC
TẾ .............................................................................................................................
.
1. Chủ trương của Đảng về tiến trình hội nhập......................................................
2.Quá trình hội nhập của Việt Nam.........................................................................
3. Vai trò của NNL ..................................................................................................
II. NHỮNG LỢI THẾ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC NƯỚC TA TRONG XU THẾ
HỘI NHẬP HIỆN NAY..................................................................................
III. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGUỒN NHÂN LỰC NƯỚC TA TRONG
XU THẾ HỘI NHẬP HIỆN NAY............................................................................
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ................................
C. KẾT LUẬN ........................................................................................................

1

Chính sách công – KH11

NHÓM THÀNH VIÊN

1. Nguyễn Thế Hiệp
2. Nguyễn Thị Loan
3. Lô Thị Thái

Những lợi thế và thách thức của nguồn nhân lực Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay

A. LỜI NÓI ĐẦU
Bước vào thế kỷ XXI, trong bối cảnh quốc tế về chính trị, kinh tế, văn hóa –
xã hội với xu thế toàn cầu hóa và hình thành nền kinh tế tri thức. Việt Nam tiếp
tục đổi mới toàn diện về kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa,
bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển
kinh tế quốc tế của nước ta, công cuộc đổi mới giáo dục, đào tạo và phát triển
ngũ nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân lực có trình độ khoa học công nghệ cao có
vai trò vị trí rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước.
Nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng
trưởng và phát triển của nền kinh tế. Nguồn nhân lực con người với tiềm năng tri
thức là lợi thế cạnh tranh của các công ty, các nghành kinh tế hay nói rộng hơn đó
là nền kinh tế của một nước so với các nước khác.
Từ thực tiễn của ngồn nhân lực nước ta, là một nước có nguồn nhân...
Những lợi thế và thách thức của nguồn nhân lực Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay
MỤC LỤC
A. LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................
B. NỘI DUNG..........................................................................................................
I. QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM VAI TRÒ CỦA NGUỒN
NHÂN LỰC TRONG SỰ PHÁT TIỂN KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP QUỐC
TẾ .............................................................................................................................
.
1. Chủ trương của Đảng về tiến trình hội nhập......................................................
2.Quá trình hội nhập của Việt Nam.........................................................................
3. Vai trò của NNL ..................................................................................................
II. NHỮNG LỢI THẾ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC NƯỚC TA TRONG XU THẾ
HỘI NHẬP HIỆN NAY..................................................................................
III. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGUỒN NHÂN LỰC NƯỚC TA TRONG
XU THẾ HỘI NHẬP HIỆN NAY............................................................................
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ................................
C. KẾT LUẬN ........................................................................................................
Chính sách công – KH11
1
Tiểu luận môn nguồn nhân lực xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn nguồn nhân lực xã hội - Người đăng: ami-hvhc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiểu luận môn nguồn nhân lực xã hội 9 10 709