Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luân môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội

Được đăng lên bởi Thuy Phuong
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 25229 lần   |   Lượt tải: 107 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐỐI TƯỢNG NGIÊN CỨU VÀ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.Đối tượng nghiên cứu
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong công
cuộc xây dựng đất nước hiên nay.
2. Lí do chọn đề tài
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát
triển sang tạo chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta,
kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa
văn hoá nhân loại. đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp, giải
phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,…
Tư tưỏng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng
lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Đây là đoạn nói về tư tưởng
Hồ Chí Minh trong báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng tại đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Chính vì vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ
dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng của
Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng. Trong bối cảnh tình
hình chính trị thế giới và trong nước có nhiều biến động đặc biệt là sự kiện về biển
Đông trong thời gian gần đây thì chúng ta càng phải xây dựng vững chắc Chủ
nghĩa xã hội. Xuất phát từ tính thời sự của vấn đề mà người viết chọn đề tài này để
thấy rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội qua đó để thấy được sự vận
dụng của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
-Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
-Sự vận dụng của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong sự
nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài viết sử dụng nhiều phương pháp lập luận khác nhau như phân tích tài liệu, diễn
dịch, qui nạp, nêu ví dụ.
IV.BỐ CỤC
Bài tiểu luận ngoài phần mở đầu và phần kết thúc thì được chia làm 3 chương:
Chương 1: Nguồn gốc và cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã
hội
Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
Chương 3: Sự vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội của Đảng ta
trong sự nghiệp xây đựng đất nước hiện nay.

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
1.NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (CNXH)
1.Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước...
PHẦN MỞ ĐẦU
I. ĐỐI TƯỢNG NGIÊN CỨU VÀ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.Đối tượng nghiên cứu
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong công
cuộc xây dựng đất nước hiên nay.
2. Lí do chọn đề tài
tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về
những vấn đề bản củach mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng phát
triển sang tạo chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta,
kế thừa phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa
văn hoá nhân loại. đó tưởng về giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp, giải
phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,…
tưỏng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng
lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng dân tộc ta”. Đây là đoạni về tưởng
Hồ Chí Minh trong báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng tại đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Chính vậy tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ
dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng nhân dân ta, trong đó tưởng của
Người về chủ nghĩa hội một bộ phận hết sức quan trọng. Trong bối cảnh tình
hình chính trị thế giớitrong nước nhiều biến động đặc biệt sự kiện về biển
Đông trong thời gian gần đây thì chúng ta càng phải xây dựng vững chắc Chủ
nghĩa xã hội. Xuất phát từ tính thời sự của vấn đề mà người viết chọn đề tài này để
thấy rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội qua đó để thấy được sự vận
dụng của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.
Tiểu luân môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luân môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội - Người đăng: Thuy Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiểu luân môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội 9 10 784