Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Nên hay không nên tổ chức HĐND cấp Quận, huyện

Được đăng lên bởi tranvanhanhvnn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

TỔ CHỨC BỘ MÁY
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
-------o0o--------

ĐỀ TÀI: NÊN HAY KHÔNG NÊN
TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CẤP QUẬN, HUYỆN.

NHÓM VI

Danh sách nhóm VI lớp KH13HCH1:

Nên hay không nên tổ chức HĐND cấp quận, huyện.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Trần Văn Hạnh (Nhóm trưởng)
Nguyễn Thu Hà (31/12/94)
Nguyễn Thị Hân
Nguyễn Xuân Hoàng
Đỗ Thị Diệu Linh ( Nhóm phó)
Phạm Phương Linh
Nguyễn Hà Linh
Lương Tuấn Tài
Nguyễn Thu Trang
Lê Bảo Trung
Lê Minh Cường
Phạm Nam Thái
Dương Thanh Hoàng Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Chu Bích Vân

Nhóm VI – Lớp KH13HCH1

- Tổng hợp chung + Thuyết trình
- Viết mở bài
- Viết mở bài
- Trả lời câu hỏi chất vấn
- Trả lời câu hỏi chất vấn
- Báo cáo tổng kết 10 tỉnh thí điểm
- Báo cáo tổng kết 10 tỉnh thí điểm
- Cơ sở luận không tổ chức HĐND
- Cơ sở luận không tổ chức HĐND
- Cơ sở thực tiến không tổ chức HĐND
- Cơ sở thực tiến không tổ chức HĐND
- Bảo vệ chính kiến của nhóm
- Bảo vệ chính kiến của nhóm
- Bảo vệ chính kiến của nhóm
- Bảo vệ chính kiến của nhóm.

2

Nên hay không nên tổ chức HĐND cấp quận, huyện.
I.

Tiếp cận vấn đề:

Trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, HĐND là cơ quan
được tổ chức và hoạt động ở các cấp chính quyền địa phương. Việc
thiết lập mô hình HĐND và tổ chức ở các cấp chính quyền địa
phương được tính toán khoa học, có luận cứ với mục tiêu là HĐND
tổ chức, hoạt động một cách có hiệu quả, tinh gọn và tiết kiệm.
Ở nước ta, từ khi Hiến pháp năm 1959 được ban hành, HĐND
được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và được
tổ chức theo các cấp chính quyền địa phương từ cấp tỉnh, cấp
huyện cho đến cấp xã; trên các địa bàn thành thị và địa bàn nông
thôn, theo đơn vị hành chính lãnh thổ. Điều này xuất phát từ việc
vận dụng nguyên lý tập quyền trong tổ chức thực hiện quyền lực
nhà nước và nó đã bộc lộ nhiều hạn chế trong thực tiễn tổ chức và
hoạt động của HĐND, đặc biệt là HĐND huyện, quận, phường.
HĐND là cơ quan mang tính chính trị - hành chính trong tổ
chức thực hiện quyền lực nhà nước trong một nhà nước dân chủ.
Tính chính trị là cần thiết và bất biến, song tính hành chính của
HĐND phụ thuộc vào đặc thù về kinh tế, xã hội và trình độ phát
triển, vận động của các quá trình kinh tế - xã hội trong mỗi đơn vị
hành chính lãnh thổ. Điều đó lý giải tại sao trong các đơn vị hành
chính lãnh thổ khác nhau, đặc biệt là khu vực giữa đô thị và nông
thôn, thì cách thức tổ chức HĐND và những nhiệm vụ, quyền hạn
không giống nhau, như cách nhiều nền hành chính ti...
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TỔ CHỨC BỘ MÁY
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
-------o0o--------
ĐỀ TÀI: NÊN HAY KHÔNG NÊN
TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CẤP QUẬN, HUYỆN.
NHÓM VI
Danh sách nhóm VI lớp KH13HCH1:
Tiểu luận Nên hay không nên tổ chức HĐND cấp Quận, huyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Nên hay không nên tổ chức HĐND cấp Quận, huyện - Người đăng: tranvanhanhvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tiểu luận Nên hay không nên tổ chức HĐND cấp Quận, huyện 9 10 195